Poskytování dietního stravování v MŠ

Vydáno:

Před třemi lety vešla v platnost vyhláška o školním stravování, která umožnila poskytování dietního stravování v rámci školního stravování. I přes veškerou snahu o informovanost se stále šíří dezinformace, které v mnoha případech nejsou založeny na nevědomosti, ale na záměrném zkreslování pravdy, tak, aby nemuselo býti vyhověno. Mezi nejčastější výmluvy patří: dietní stravování nemusíme poskytovat, je to finančně náročné, potřebujeme oddělené prostory, nemusíme u dětí s dietním režimem sledovat žádné výživové hodnoty pokrmů, rodiče podepíší nezávadnost za donesou stravu, a tím to pro nás hasne... Jak to tedy je u mateřských škol?

 

Poskytování dietního stravování v MŠ
Asociace zřizovatelů školních jídelen, z. s.
Práva a povinnosti škol a školských zařízení, která jsou zapsána v rejstříku škol a školských zařízení, jsou vymezena ve školském zákoně a jeho prováděcích předpisech.
Právo dítěte na školní stravování
v době pobytu v mateřské škole a povinnost mateřské školy tuto službu zajistit stanoví § 122 odst. 2, 3 školského zákona. § 4 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanovuje, že
dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, se stravuje vždy
.
§ 29 odst. 1 školského zákona ukládá
povinnost mateřské škole přihlížet
při poskytování školských služeb
k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj
. Co se týká školního stravování, je tato podmínka blíže specifikována v poslední větě § 122 odst. 4:
Školní stravování se řídí výživovými normami
. Tedy v rámci školního stravování musí být dětem podávána plnohodnotná, nutričně vyvážená strava, která odpovídá výživovým požadavkům dané věkové skupiny.
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, vymezuje podrobnější podmínky poskytování školního stravování. § 4 odst. 3 písm. a) vyhlášky o školním stravování stanovuje
právo dítěte v mateřské škole denně odebrat oběd,
jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem.
Jak je uvedeno v článku (MŠMT, MZd, ČŠI, Sekce VNP) ve Speciálu pro školní jídelny č. 1/2015 "Implementace systému dietního stravování v zařízení školního stravování", MŠMT a MZd přistoupily k novelizaci vyhlášky o školním stravování a začlenily dietní stravování do režimu školního stravování. Jedním z uváděných důvodů byla v té době připravovaná novela školského zákona, která počítala se zavedením povinného posledního ročníku předškolní výchovy. V tomto bodě ministerstva v článku uvádí, že
"dítě, i to, které trpí chronickou nemocí, se při pobytu v mateřské škole musí stravovat a školní jídelna mateřské školy se nemůže spoléhat na ochotu rodičů přinášet dětem stravu. Bude muset být připravena se o tyto děti postarat a bude plně
zodpovědná za zdravotní nezávadnost a nutriční plnohodnotnost
poskytované léčebné výživy.".
Implementace dietního systému školního stravování (materiál MŠMT:
Metodické doporučení k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování;
http://www.msmt.cz/file/39244/) v případech, kdy školní jídelny využijí služeb nutričních terapeutů, budou své stávající receptury upravovat dietním strávníkům, a to tak, aby i tito dostávali nutričně plnohodnotnou a vyváženou stravu. Za bezpečné poskytování školního stravování v souladu s předpisy MZd odpovídá nutriční terapeut. V loňském roce proběhla novelizace, v jejímž rámci může převzít zodpovědnost za nastavení dietního školního stravování a poskytování léčebné výživy v souladu s předpisy Ministerstva zemědělství přímo školní jídelna.
Závěr
Pokud dítě je přítomno v mateřské škole v době podávání jídla, není možné, aby bylo bez stravy. Mateřská škola je povinna dítěti zajistit školní stravování v rozsahu daném vyhláškou o školním stravování (přesnídávka, oběd, svačina), přitom musí dbát fyziologických potřeb dítěte - musí respektovat jeho potřebu léčebné výživy a vytvářet podmínky pro jeho zdravý rozvoj; musí dbát na to, aby podávaná strava byla nutričně plnohodnotná.
Za dítě, které je přítomno v mateřské škole, zodpovídá mateřská škola, nikoli rodič
. U doneseného jídla nemůže rodič garantovat to, jakým způsobem bylo s pokrmem nakládáno po dobu jeho uskladnění, následné regenerace a jeho servírování.
Pokud mateřská škola neplní svou povinnost, jak je výše popsáno, doporučujeme rodičům podat podnět k šetření České školní inspekci.