Některé problémové momenty činnosti zařízení školního stravování

Článek je zaměřen na některé aktivity zařízení školního stravování (školních jídelen, výdejen a vývařoven), které představují rezervy při zajištění jejich optimální činnosti a zaslouží si zvýšenou pozornost ředitele školy nebo jiných vedoucích zaměstnanců. Pokud se určité části článku vztahují na zařízení školního stravování pouze určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.

Některé problémové momenty činnosti zařízení školního stravování
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.,
specialistka na školskou legislativu, www.monikapuskinova.cz
Výživové normy
Jednou z povinností zařízení školního stravování při poskytování školního stravování je dodržovat výživové normy stanovené pro jednotlivé skupiny strávníků přílohou č. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 107/2005 Sb.").
Nehledě na pozitivní trend v oblasti dodržování výživových norem v zařízeních školního stravování je ze zjištění České školní inspekce (dále jen "ČŠI") patrné, že zařízení školního stravování by měla zaměřit svou pozornost zejména na dodržování výživových norem v oblasti spotřeby ovoce a tuků.
Tabulka 132 Zařízení školního stravování, která dodržela stanovené limity výživových norem (v %)1)
I--------------------------I------------I-----------I------------I-----------I
I Školní rok        I  Tuky  I  Cukry  I Zelenina I  Ovoce  I
I--------------------------I------------I-----------I------------I-----------I
I 2017/2018        I  80,1  I  81,4  I  85,9  I  78,6  I
I--------------------------I------------I-----------I------------I-----------I
I 2018/2019        I  83,6  I  85,4  I  91,2  I  81,5  I
I--------------------------I------------I-----------I---------

Související dokumenty

Pracovní situace

Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Školská rada - základní údaje
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
BOZP - přehled základní legislativy
Vlastní hodnocení školy - právní úprava
Školní psycholog na základní škole
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Voucher místo zrušeného zájezdu
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení
Výroční zpráva o činnosti školy
Nové právní předpisy a novely právních předpisů účinné v roce 2020
Legislativní vymezení činnosti České školní inspekce
Leden 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Novela školského zákona
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Jmenování ředitele