Bez lidí to nepůjde!

Vydáno:

Milé (milí) vedoucí školních jídelen, základy managementu v rámci seriálu „Nebojme se managementu“ máte zdárně za sebou. Umíte uplatňovat ty správné styly vedení, vhodně motivovat, spravedlivě hodnotit i řešit případné konflikty. Jenže abyste mohli tohle všechno dělat, potřebujete mít pracovníky, své podřízené. „Mít podřízené“ se jednoduše řekne, ale hůře se to udělá. Promyslet si, kolik pracovníků je na zajištění provozu potřeba, jaká konkrétní místa vytvořit, jak je oslovit a vybrat, pak řídit jejich pracovní výkon, odměňovat i zajišťovat pohodu na pracovišti... Je tady prostě spousta dalších věcí, které se souhrnně označují jako personální činnosti. A právě jim je věnovaný další seriál s názvem „Bez lidí to nepůjde!“.

 

Bez lidí to nepůjde!
Mgr.
Irena
Trojanová,
Ph.D.,
Centrum školského managementu, Pedagogická fakulta UK v Praze; ředitelka ZŠ Bohumila Hrabala
Představte si, že jste novým vedoucím ve školní jídelně v nové škole a můžete si sám naplánovat, kolik pracovníků a jakých budete potřebovat. Rozhlédnete se po vybavení kuchyně (máte-li štěstí a je kompletní), zhlédnete přípravnu jídla i prostor pro odevzdávání použitého nádobí. A začnete plánovat. Vaším úkolem je zajistit dostatek kvalitních pracovníků, kteří budou schopni připravit potřebné množství jídel. První personální činností je totiž personální plánování. Při personálním plánování si musíte odpovědět na tři následující otázky:
1)
Kolik pracovníků budu potřebovat?
2)
Jaké pracovníky budu potřebovat, jaké musí mít znalosti a dovednosti?
3)
Jaké jsou finanční možnosti?
Nejen první, ale i obě další otázky se budou postupně rozpracovávat v jednotlivých druzích plánů. Z časového hlediska totiž rozdělujeme plány na dlouhodobé (3-5 let), střednědobé (1 rok) a krátkodobé (měsíční nebo týdenní). Je jasné, že zajistit konkrétní údaje na období uvedené v dlouhodobých plánech je obtížné. Proto se jedná spíše o proklamativní prohlášení („... zajistit spolupracující kolektiv s potřebnými znalostmi a dovednostmi...“) než o konkrétní čísla. Takový druh plánu ale můžete předložit jako uchazeč o nové pracovní místo nebo při nástupu nového ředitele. Pak je ovšem namístě doplnit personální oblast ještě oblastí vlastního stravování („... zajistit kvalitní stravování při využívání receptur cizích kuchyní...“), aby byla vaše vize úplná. A pokud ji chcete opravdu naplnit, pak víte, že potřebujete zkušené a kreativní zaměstnance, kteří vaše představy naplní. Ředitel školy také určitě ocení váš přehled v orientaci v dodavatelských firmách i v získávání možných dotací či sponzorských darů. I tyto položky se budou v dlouhodobém plánu dobře vyjímat.
Vraťme se ale k otázkám v úvodu: v dlouhodobém plánu se tedy na všechny tři otázky odpovídá obecně, ale tak, abyste je mohli dále konkretizovat ve střednědobých plánech. Jako odborníci na školní stravování víte, že počet pracovníků je dán vybavením školní kuchyně, počtem vydávaných jídel a samozřejmě i příslušnými normami. Z hlediska znalostí a dovedností, a následně vzdělávání jsou pracovníci kuchyně zařazováni do příslušných platových tříd podle katalogu prací. Od tohoto zařazení se pak odvíjí finanční možnosti i částka, se kterou může vedoucí školní jídelny operovat v rámci nenárokových složek. Ideální příležitostí je stravování cizích strávníků, v rámci kterého lze finanční situaci vylepšit. Pojďme nyní k plánům střednědobým, které kopírují školní rok. A právě kvůli tomuto časovému ohraničení musíte sledovat i měnící se počty žáků, protože podle počtu jídel budete přibírat či propouštět podřízené. V ročních plánech tak můžete naplánovat přijetí nového pracovníka pro vaření diet nebo jako náhradu za odchod jiného pracovníka do starobního důchodu. Pokud chcete personální plán doplnit ještě oblastí stravování, pak lze doporučit třeba přípravu pohoštění na Den učitelů, ochutnávku pro rodiče nebo uvedení konkrétních národních kuchyní. Měsíční nebo týdenní plány pak představují z personálního hlediska záskoky za nemoc nebo jídelníčky.
Pokud je znám počet pracovníků, jejich potřebné znalosti a dovednosti a také finanční limity, je možné začít s analýzou pracovního místa. Analýza pracovního místa není nic jiného než přesný popis toho, co se na daném pracovním místě bude dělat, doplněný tím, komu je pracovník na daném místě odpovědný a jaké znalosti a dovednosti musí mít. Nejjednodušší je vzít tužku a papír a začít sepisovat, co musí pracovník umět. Vezměme si například hlavní kuchařku: není to jen o vaření, ale také o spolupráci na přípravě jídelníčku, výdeji potravin ze skladu, vedení ostatních pracovníků kuchyně... Na základě vymezených činností najdeme v katalogu prací (nařízení vlády č. 222/2010 Sb.) její zařazení do platové třídy, např.:
7.platová třída
1.
Organizace práce při výrobě jídel spojené s hmotnou odpovědností, stanovování a provádění technologických postupů a kalkulací při rozsáhlé výrobě širokého sortimentu, stanovování a zajišťování správnosti gastronomické skladby jídel, racionální výživy a zajištění výroby náročných specialit.
Ale podrobnější popis práce - náplň práce - už musíme stanovit sami. Inspirací může být následující ukázka části její pracovní náplně:
-
řídí práci kuchařek a pracovnic provozu
-
odpovídá za správnou přejímku potravin do skladu, jejich uložení do doby spotřeby a jejich účelné využití při výrobě
-
odpovídá za dodržování technologických postupů a dávek potravin pro jednotlivé věkové kategorie podle spotřebních norem, odpovídá za chutnost a zdravotní nezávadnost vyrobených pokrmů
-
vyrábí technologicky náročná teplá jídla nebo speciality studené kuchyně
-
odebírá a řádně zajišťuje vzorky potravin a jídel podle příslušných směrnic
-
dbá o správné obhospodaření zbytků potravin a likvidaci zbytků jídel
-
odpovídá za úpravné podávání a správné rozdělování pokrmů
-
odpovídá za zapisování teplot kritických bodů při přípravě a výdeji jídel
Dalším krokem je začlenění do organizační struktury školy. Vedoucí kuchařka bude mít určitě podřízené pracovníky (ostatní kuchařky a pracovnice provozu), sama pak bude zřejmě podřízena vám jako vedoucímu školní jídelny. V organizační struktuře školy bude její zařazení vypadat následovně:
Školní jídelna
Vzhledem k tomu, že nad vedoucí školní jídelny je v organizační struktuře ještě ředitel školy, není vedoucí kuchařka nad ostatními kuchařkami a pracovnicemi provozu, ale využívá se § 124 odst. 4 zákoníku práce. Podle tohoto paragrafu sice dostává příplatek za vedení, protože podle organizačního předpisu - své pracovní náplně přiděluje a kontroluje práci ostatních pracovnic ve školní jídelně, ale nenavyšují se stupně řízení v celkové organizační struktuře školy.
Součástí analýzy pracovního místa je i kvalifikační profil, tedy vzdělání, které je k výkonu práce kuchařky potřebné. Zatímco u pracovnic provozu se vzdělání většinou neřeší, u kuchařek se požaduje výuční list, ideálně, hlavně u vedoucí kuchařky, i s maturitou.
První dvě personální činnosti, personální plánování a analýzu pracovního místa, máte za sebou. Víte, kolik lidí pro zajištění provozu školní kuchyně potřebujete a jaké musí být jejich vzdělání. Uvědomujete si i finanční omezení. Jednotlivá pracovní místa jsou zmapovaná, činnosti na nich popsané a pracovníci jsou zařazení do organizační struktury. Teď už zbývá potenciální zájemce o práci oslovit a vybrat ty nejlepší. Ale o tom až v další části seriálu. A mějme na mysli - bez lidí to opravdu nejde!

Související dokumenty