Spolupráce se základní školou - prevence proti šikaně

Vydáno:

Jsme šestitřídní mateřská škola (dále jen „MŠ“) s jednou třídou pro děti se zvláštním vzdělávacím programem, pro děti se zdravotním postižením. Od roku 1998 je škola zařazena do celostátní sítě Škol podporujících zdraví. Snažíme se, aby výchova ke zdraví byla ve škole přirozenou součástí každodenního života.

Spolupráce se základní školou – prevence proti šikaně
Mgr.
Miloslava
Brančíková
ředitelka MŠ Třebíč, Benešova ul., realizátor programu Škola podporující zdraví
Posilujeme u dětí zdravé sebevědomí, vedeme je k samostatnosti, učíme je novým dovednostem.
Respektujeme uspokojování dětských základních tělesných potřeb, povahové a individuální zvláštnosti dětí.
Všichni zaměstnanci školy se snaží o vytváření takového prostředí, kde děti cítí lásku, bezpečí a uznání.
Kde se mohou rozvíjet přirozeným a nenásilným způsobem.
Školu mají možnost navštěvovat také handicapované děti.  Mohou to být děti s logopedickými, sluchovými, očními i tělesnými vadami, děti se špatnými adaptačními schopnostmi a dalšími lehčími vadami. Těmto dětem je věnována zvýšená individuální péče, aby jejich start do základní školy (dále jen „ZŠ“) byl již bezproblémový. Učitelky, které se o děti starají,
mají odborné vysokoškolské vzdělání.
Škola v minulosti realizovala již mnoho projektů
– např.
Prevence úrazů, Ekologická výchova v MŠ, Zdravá výživa v MŠ, Podpora volného času atd.
Jednou z významných aktivit školy je výborná spolupráce se Základní školou Třebíč, Benešova ul. Spolupráci jsme nazvali Můj velký kamarád. Veškeré realizované činnosti bereme jako prevenci proti šikaně. Každá jednotlivá třída MŠ spolupracuje se třídou ze ZŠ. Společně si děti a žáci plánují činnosti jak v MŠ, ZŠ, tak v přírodě. Každé jednotlivé dítě ze školky má svého velkého kamaráda ze školy.Hlavním motivem projektu je
rozvoj a podpora sociálních kompetencí u dětí, snaha vytvářet pozitivní vztah mezi mladšími, staršími a handicapovanými dětmi.
Předcházet sociálně-patologickým jevům jako je agresivita, šikana, drogy.
Cílem je vést žáky ZŠ společenskými aktivitami s předškolními dětmi k uvědomění si pravidel společného soužití ve skupině, snažit se kontrolovat extrémní projevy svých emocí a nálad. Snažíme se
vzájemnými činnostmi vést děti k chování, jehož záměrem není ubližovat, ohrožovat nebo zesměšňovat jiné děti.
Veškerými činnostmi je u dětí a žáků podporována vlastní
tvořivost, fantazie a spontánnost. Žáci se učí
ohleduplnosti a kamarádství k mladším a handicapovaným dětem.
Hlavními přednostmi společných aktivit jsou
zážitky ze společně organizovaných a prožitých akcí
– významný faktor sociálního učení. U dětí je
posilována sebedůvěra, samostatnost, schopnost přizpůsobit se v sociální komunitě.
Děti mají možnost nejen se zařadit mezi své vrstevníky, ale budovat si své postavení také mezi staršími.
Touto promyšlenou spoluprací MŠ se ZŠ se snažíme vést děti ke zdravému způsobu života a zdravým mezilidským vztahům.