Přijímaní dětí do MŠ po vydání správního rozhodnutí

Vydáno: 7 minut čtení

Byť školský zákon1) obsahuje pravidla pro použití správního řádu2) , v praxi se objevuje celá řada nejasných situací, které nastávají zejména po vydání správního rozhodnutí ve věci. Váhat nad správným postupem může ředitel školy jak v případě, kdy ještě rozhodnutí nenabylo právní moci, tak v situaci, kdy sice rozhodnutí již právní moci nabylo, ale došlo ke změně okolností, které odůvodňují vydání nového rozhodnutí s opačným výrokem.

Přijímaní dětí do MŠ po vydání správního rozhodnutí
JUDr.
Eva
Janečková
právník na Úřadu městské části Praha 8, zaměřuje se na oblast ochrany
Jednou z nejčastějších situací, které se v praxi mateřských škol objevují, je potřeba obsadit místo, které se uvolnilo v průběhu školního roku, přičemž tato situace může nastat nejen v rámci ještě probíhajícího přijímacího řízení, ale kdykoli v průběhu školního roku. V závislosti na stavu, v jakém se nachází správní řízení, bude možné zvolit následný postup.

Související dokumenty

Pracovní situace

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
Přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 16 odst. 9 školského zákona
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Přerušení a zastavení správního řízení
Oznámení rozhodnutí
Doplňkové děti - MŠ
Správní řízení v mateřské škole – právní předpisy, informace, sdělení, judikatura
Přijímání k předškolnímu vzdělávání
Povinné předškolní vzdělávání
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání
Ukončení předškolního vzdělávání
Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Správní řízení ve druhém stupni
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Přijímací řízení na MŠ a ZŠ a časté chyby v ochraně dat
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální

Poradna

Přijetí dítěte do MŠ
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí
Zápis - správní řízení
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Vzdělávání předškoláků mimo MŠ
Dítě se zlomenou rukou v MŠ
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Akce v mateřské škole přes noc
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Ukončení pracovního poměru

Zákony

500/2004 Sb. správní řád
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)