Povinné očkování jako podmínka přijetí dítěte do mateřské školy

Vydáno:

Veřejný ochránce práv se v uplynulých letech zabýval přibližně dvěma desítkami podnětů, které se týkaly povinnosti očkování jako podmínky přístupu k předškolnímu vzdělávání. Své závěry z těchto kauz ochránce shrnul v letos publikovaném sborníku stanovisek ochránce pro oblast školství a blíže se jim věnuje následující text.

Povinné očkování jako podmínka přijetí dítěte do mateřské školy
Mgr. Bc.
Barbara
Kubátová
pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv, kde se věnuje antidiskriminačnímu právu a oblasti státní správy školství
Podle ustanovení § 34 odst. 5 školského zákona1) ve spojení s ustanovením § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví2) lze do mateřské školy přijmout pouze takové dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Pokud dítě plně očkované není, musí jeho zákonní zástupci doložit, že dítě je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit k

Související dokumenty