Plán činnosti mateřské školy na 2. pololetí školního roku 2022/2023

Vydáno: 16 minut čtení

Tématem článku jsou nové nebo důležité typické činnosti mateřské školy ve 2. pololetí školního roku 2022/2023, jejichž přípravě je vhodné věnovat náležitou pozornost. V případě, že se činnost týká pouze mateřských škol určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.

Plán činnosti mateřské školy na 2. pololetí školního roku 2022/2023
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz
Změny právních předpisů, ovlivňující činnost ve všech měsících 2. pololetí školního roku 2022/2023
Mateřská škola (nebo ještě přesněji právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy) musí brát v potaz změny právních předpisů, které ovlivňují její činnost v oblasti organizace předškolního vzdělávání a činnost zaměstnavatele.
*
zásadní změny v oblasti předávání individuálních údajů ze školní matriky (čl. 6 přílohy č. 1 vyhlášky č. 364/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
*
změny při předávání individuálních údajů dle čl. 6 přílohy č. 1 vyhlášky č. 364/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za každé jednotlivé pracoviště (§ 4a odst. 1 vyhlášky č. 364/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a
*
změny v předávaných agregovaných údajích o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství (nově čl. 19 přílohy č. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Související dokumenty

Pracovní situace

Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Novela vyhlášky o školním stravování
Novela maturitní vyhlášky
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Výroční zpráva o činnosti školy
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení
Nové právní předpisy a novely právních předpisů účinné v roce 2020

Poradna

Směrnice
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Míra vzdělávací povinnosti
Sloučení škol
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Vzdělávání předškoláků mimo MŠ
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dítě se zlomenou rukou v MŠ
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Přijetí dítěte do MŠ
Akce v mateřské škole přes noc
Jmenování ředitele
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
586/1992 Sb. o daních z příjmů
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Vyhlášky

364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
467/2022 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023
14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
161/2018 Sb. o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení
388/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
16/2005 Sb. o organizaci školního roku

Nařízení vlády

567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
465/2022 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
464/2022 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů