364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Schválený:
364/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 6. září 2005
o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky
(vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
Změna: 389/2006 Sb.
Změna: 226/2007 Sb.
Změna: 226/2007 Sb. (část)
Změna: 208/2009 Sb.
Změna: 208/2009 Sb. (část)
Změna: 208/2009 Sb. (část)
Změna: 29/2012 Sb.
Změna: 131/2013 Sb.
Změna: 202/2016 Sb.
Změna: 162/2018 Sb.
Změna: 388/2022 Sb.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
Rozsah a forma vedení školní matriky
 
§ 1
Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta ve školní matrice školy1) obsahují podle povahy činnosti školy:
a) označení rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání dítěte nebo žáka, popřípadě označení akreditovaného vzdělávacího programu, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání studenta,
b) označení pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů2)platných v době, kdy je žákovi nebo studentovi v příslušné škole poskytováno vzdělávání,
c) označení třídy, oddělení nebo studijní skupiny, do níž je dítě, žák nebo student zařazen, a jméno a příjmení třídního učitele, vedoucího oddělení nebo vedoucího učitele studijní skupiny; jedná-li se o třídu, oddělení nebo studijní skupinu s upraveným vzdělávacím programem nebo s rozšířenou výukou některých předmětů nebo skupin předmětů nebo třídu se sportovním zaměřením, uvede se také tato skutečnost,
d) názvy příslušných povinných, nepovinných, povinně volitelných nebo volitelných předmětů nebo jiných ucelených částí učiva, popřípadě zájmových útvarů, jména a příjmení jejich vyučujících nebo vedoucích a údaje o hodnocení výsledků vzdělávání žáka nebo studenta v těchto předmětech, jiných ucelených částech učiva a zájmových útvarech,
e) výchovná opatření a hodnocení chování žáka, pokud se chování hodnotí,
f) počet splněných let povinné školní docházky a způsob jejího plnění, pokud žák plní ve škole povinnou školní docházku,
g) údaje o docházce do školy, přehled zameškaných vyučovacích hodin a neomluvených zameškaných vyučovacích hodin,
h) údaje o případném přestupu žáka nebo studenta mezi školami nebo přeřazení do jiné třídy nebo studijní skupiny školy a
i) údaje o vydání vysvědčení, výučního listu nebo diplomu o absolutoriu.
 
§ 1a
Údaje o podpůrných opatřeních doporučených školským poradenským zařízením a přiznaných a poskytovaných školou nebo školským zařízením dítěti, žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami, která jsou evidována ve školní matrice5), obsahují
a) převažující stupeň přiznaných podpůrných opatření a identifikátor znevýhodnění podle doporučení školského poradenského zařízení, pokud bylo vydáno6),
b) podpůrná opatření poskytovaná školou nebo školským zařízením6),
c) úpravy obsahu a očekávaných výstupů vzdělávání,
d) organizační formu vzdělávání, pokud vyplývá z doporučení školského poradenského zařízení,
e) informace o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, a
f) platnost doporučení školského poradenského zařízení.
 
§ 2
Škola a školské zařízení vedou školní matriku v elektronické nebo listinné formě.
Předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky
 
§ 3
(1) Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení předává z dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik:
a) údaje týkající se jednotlivých dětí, žáků, studentů a uchazečů o přijetí ke vzdělávání (dále jen "individuální údaje") v termínech, způsobem a v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) údaje vzniklé agregací individuálních údajů a další údaje týkající se škol nebo školských zařízení (dále jen "agregované údaje") v termínech, způsobem a v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c) údaje o podpůrných opatřeních druhého až pátého stupně poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi (dále jen "údaje o podpůrných opatřeních druhého až pátého stupně") v termínech, způsobem a v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(2) Předávané údaje vycházejí z obsahu školní matriky a dokumentace školy nebo školského zařízení ke dni stanovenému v přílohách č. 1 až 3 k této vyhlášce (dále jen "rozhodné datum"). Předávané údaje podle odstavce 1 zahrnují také změny obsahu školní matriky a dokumentace školy nebo školského zařízení, k nimž došlo od odpovídajícího rozhodného data v předcházejícím kalendářním roce.
(3) K předávaným agregovaným údajům uvede právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení své identifikační údaje3) a identifikační údaje škol a školských zařízení4), jichž se předávání údajů týká.
(4) Při předání údajů podle odstavce 1 uvede právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení své telefonické spojení a adresu elektronické pošty a dále jméno, popřípadě jména a příjmení fyzické osoby, která údaje připravila k předání.
(5) Údaje podle odstavce 1 se předávají do databáze spravované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") nebo jím zřízenou a pověřenou právnickou osobou. Do této databáze mají v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů přístup také krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, které zajišťují přijímání předávaných údajů do databáze. K individuálním údajům v databázi mají přístup pouze pověření zaměstnanci ministerstva nebo pověření zaměstnanci právnické osoby uvedené ve větě první.
(6) Připadne-li poslední den pro předání údajů na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem pro předání údajů nejbližší příští pracovní den.
 
§ 3a
Ministerstvo nebo jím zřízená právnická osoba anonymizuje osobní údaje zpracovávané podle této vyhlášky, jakmile pomine účel, pro který byly shromážděny, nejpozději však po uplynutí 30 let od jejich prvého zpracování.
 
§ 4
(1) Individuální údaje se předávají v souladu s popisy struktur individuálních údajů a číselníky pro předávání individuálních údajů zveřejněnými způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Agregované údaje se předávají na formulářích, které obsahují údaje podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, a jejichž vzory se zveřejňují způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Údaje uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce se v případě mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol předávají v souladu s popisy struktur individuálních údajů a číselníky pro předávání individuálních údajů zveřejněnými způsobem umožňujícím dálkový přístup, v případě ostatních škol a školských zařízení na formuláři, který obsahuje údaje uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce, a jehož vzor se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Popisy struktur podle odstavce 1 se zveřejní nejpozději 3 měsíce před rozhodným datem, číselníky podle odstavce 1 se zveřejní nejpozději 6 měsíců před termínem předávání individuálních údajů. Vzory formulářů podle odstavce 2 se zveřejní nejpozději 3 měsíce před rozhodným datem, popřípadě nejpozději 6 měsíců před rozhodným datem, jedná-li se o předávání údajů týkajících se období před tímto datem.
(5) Popisy struktur a vzor formuláře podle odstavce 3 se zveřejní nejpozději 3 měsíce před rozhodným datem, číselníky podle odstavce 3 se zveřejní nejpozději 6 měsíců před termínem předávání individuálních údajů.
 
§ 4a
(1) Mateřské školy předávají údaje ze školní matriky a dokumentace škol podle čl. 6 přílohy č. 1 a čl. 3 a 8 přílohy č. 2 za každé jednotlivé pracoviště školy, které
a) prostorově nesouvisí s jiným pracovištěm téže školy,
b) není s jiným pracovištěm téže školy spojeno stavebně nebo technicky,
c) není s jiným pracovištěm téže školy umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku a
d) při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení jako mateřská škola.
(2) Základní školy předávají údaje ze školní matriky a dokumentace škol podle čl. 5 přílohy č. 1 a podle čl. 9 přílohy č. 2 za každé jednotlivé pracoviště školy, které
a) prostorově nesouvisí s jiným pracovištěm téže školy,
b) není s jiným pracovištěm téže školy spojeno stavebně nebo technicky,
c) není s jiným pracovištěm téže školy umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku a
d) při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení jako základní škola.
(3) Střední školy předávají údaje ze školní matriky a dokumentace škol podle čl. 4 přílohy č. 1 za každé jednotlivé pracoviště školy, které
a) prostorově nesouvisí s jiným pracovištěm téže školy,
b) není s jiným pracovištěm téže školy spojeno stavebně nebo technicky,
c) není s jiným pracovištěm téže školy umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku, a
d) při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení jako střední škola.
(4) Školní družiny předávají údaje ze školní matriky a dokumentace škol podle čl. 10 přílohy č. 2 za každé jednotlivé pracoviště školní družiny, které
a) prostorově nesouvisí s jiným pracovištěm téže školní družiny,
b) není s jiným pracovištěm spojeno stavebně nebo technicky,
c) není s jiným pracovištěm téže školní družiny umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku, a
d) při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení jako školní družina.
(5) Zařízení školního stravování, domovy mládeže, pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče předávají údaje ze školní matriky a dokumentace škol podle odstavce 4.
 
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 4 odst. 3, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.
Ministryně:
JUDr. Buzková v. r.
Příl.1
Předávání individuálních údajů
   
ČÁST PRVNÍ
ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH ÚDAJŮ
Čl. 1
Termíny a způsob předávání údajů
(1) Individuální údaje ze školních matrik a dokumentace škol se předávají elektronicky. Údaje jsou předávány do databáze podle § 3 odst. 5
a) do 15. dubna k rozhodnému datu 31. března téhož školního roku, kromě údajů o uchazečích o přijetí ke vzdělávání; předávané údaje zahrnují také změny obsahu školní matriky a dokumentace školy, k nimž došlo od 1. září předcházejícího kalendářního roku a
b) do 15. října k rozhodnému datu 30. září téhož školního roku s výjimkou údajů předávaných podle čl. 2, které se předávají do 15. listopadu k rozhodnému datu 31. října téhož školního roku.
(2) Právnická osoba vykonávající činnost školy na základě individuálních údajů, které předala, obdrží z databáze uvedené v § 3 odst. 5 elektronickou formou výpis agregovaných statistických informací z předaných údajů a zjistí-li ve výpisu nedostatky, zajistí jejich opravu. Ředitel školy potvrdí správnost údajů a bez zbytečného odkladu je odešle na vědomí ministerstvu, je-li škola zřizovaná ministerstvem, nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, je-li škola zřizovaná obcí nebo svazkem obcí, nebo krajskému úřadu, jde-li o ostatní školy.
(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo krajský úřad vyhotoví protokol o výpisu agregovaných statistických informací z dokumentace škol poté, co mu školy předaly údaje podle odstavce 2, a protokol předá ministerstvu nebo jím zřízené právnické osobě. Obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad do protokolu uvede jméno, telefonické spojení a adresu elektronické pošty zaměstnance, který protokol připravil.
(4) Individuální údaje se nepředávají o studentech v oborech vzdělání v oblasti bezpečnostně právní činnosti ve vyšších odborných školách zřizovaných Ministerstvem vnitra.
   
ČÁST DRUHÁ
PŘEDÁVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH ÚDAJŮ PRÁVNICKÝMI OSOBAMI VYKONÁVAJÍCÍMI ČINNOST ŠKOLY
Čl. 2
Předávání individuálních údajů ze školní matriky a dokumentace vyšší odborné školy
(1) O každém studentu vyšší odborné školy se předává základní soubor údajů, který obsahuje
a) resortní identifikátor školy a rozhodné datum,
b) identifikační údaje studenta:
1. rodné číslo, nebo, nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví,
2. státní občanství,
3. obec, v níž má místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, nebo stát, v němž má student místo pobytu, nejedná-li se o Českou republiku,
c) údaje o předchozím vzdělávání studenta:
1. předchozí působiště nově přijatého studenta, zejména střední škola, vyšší odborná škola, zahraniční škola,
2. resortní identifikátor školy, v níž student získal střední vzdělání s maturitní zkouškou, obor vzdělání, rok vykonání maturitní zkoušky,
3. nej vyšší stupeň vzdělání, kterého student dosáhl před přijetím ke vzdělávání ve vyšší odborné škole,
d) údaje o zahájení vzdělávání v příslušné vyšší odborné škole zahrnující datum a kód zahájení vzdělávání v příslušném oboru vzdělání a formě vzdělávání,
e) údaje o ukončení vzdělávání v příslušné vyšší odborné škole:
1. datum a kód ukončení vzdělávání v příslušném oboru vzdělání a formě vzdělávání ve vyšší odborné škole,
2. údaj o způsobu ukončení vzdělávání,
3. série a číslo tiskopisu u vydaného vysvědčení o absolutoriu a diplomu o absolutoriu ve vyšší odborné škole,
f) údaje o průběhu vyššího odborného vzdělávání:
1. kód příslušného oboru vzdělání včetně posledního dvojčíslí nebo trojčíslí přiřazeného danému akreditovanému vzdělávacímu programu, forma vzdělávání, délka vzdělávání,
2. ročník, ve kterém se student vzdělává, celková doba přerušení vzdělávání, včetně prázdnin,
3. identifikace studijní skupiny,
4. vyučovací jazyk, kódy cizích jazyků, které student studuje,
5. kód průběhu vzdělávání, opakování ročníku, přerušení vzdělávání,
6. zdroje financování vzdělávání studenta,
g) údaje o absolutoriu:
1. údaj, zda student úspěšně vykonal nebo nevykonal absolutorium, datum konání absolutoria,
2. kód konání zkoušky, a to zkoušky v řádném termínu, opravné zkoušky, opravné obhajoby nebo náhradní zkoušky,
3. kód cizího jazyka, ze kterého student koná absolutorium, případně kód, že student zkoušku z cizího jazyka nekonal, a
h) kontrolní položky:
1. kontrolní rozlišení studenta či absolventa školy,
2. datum a kód typu změny údajů,
3. začátek a konec platnosti datové věty.
(2) O studentu se speciálními vzdělávacími potřebami, studentu zařazeném do studijní skupiny nebo školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, studentu vzdělávajícím se podle individuálního vzdělávacího plánu a o nadaném a mimořádně nadaném studentu se základní soubor údajů předává také v anonymizované podobě doplněný o
a) kód studenta stanovený právnickou osobou vykonávající činnost školy pouze pro účely předávání individuálních údajů v anonymizované podobě, který zajistí nezaměnitelnost předávaných údajů s údaji o jiných studentech, neumožňuje však identifikaci studenta,
b) údaj, zda se jedná o studenta uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona zařazeného do studijní skupiny nebo školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, údaj o případném vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu a údaj o případném nadání nebo mimořádném nadání studenta,
c) druh znevýhodnění studenta, které brání v naplnění jeho vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními, identifikátor znevýhodnění a
d) údaj o přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních.
(3) O uchazeči o přijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole se předává soubor údajů, který obsahuje
a) resortní identifikátor školy a rozhodné datum,
b) identifikační údaje uchazeče:
1. rodné číslo, nebo, nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví,
2. státní občanství,
3. obec, v níž má místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, nebo stát, v němž má uchazeč místo pobytu, nejedná-li se o Českou republiku,
c) údaje o předchozím vzdělávání uchazeče:
1. předchozí působiště uchazeče, zejména střední škola, vyšší odborná škola, zahraniční škola
2. resortní identifikátor školy, v níž uchazeč získal střední vzdělání s maturitní zkouškou, obor vzdělání, rok vykonání maturitní zkoušky,
d) údaje o vzdělávání, ke kterému se uchazeč hlásí, zahrnující obor vzdělání, délku a formu vzdělávání, a
e) údaje o výsledku přijímacího řízení a případné údaje o vzdělávání, ke kterému byl uchazeč přijat, zahrnující obor vzdělání, délku a formu vzdělávání a o zápisu uchazeče ke vzdělávání v příslušné vyšší odborné škole.
Čl. 3
Předávání individuálních údajů ze školní matriky a dokumentace konzervatoře
(1) O každém žáku konzervatoře se předává základní soubor údajů, který obsahuje
a) resortní identifikátor školy a rozhodné datum,
b) identifikační údaje žáka:
1. rodné číslo, nebo, nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví,
2. státní občanství,
3. obec, v níž má místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, nebo stát, v němž má žák místo pobytu, nejedná-li se o Českou republiku,
c) údaje o předchozím vzdělávání žáka:
1. předchozí působiště nově přijatého žáka, zejména základní škola, střední škola, zahraniční škola,
2. druh a resortní identifikátor školy, v níž se žák vzdělával před přijetím ke vzdělávání v konzervatoři,
3. nej vyšší stupeň vzdělání, kterého žák dosáhl před přijetím ke vzdělávání v konzervatoři,
d) údaje o zahájení vzdělávání v příslušné konzervatoři zahrnující datum a kód zahájení vzdělávání v příslušném oboru vzdělání a formě vzdělávání,
e) údaje o ukončení vzdělávání v příslušné konzervatoři:
1. datum a kód ukončení vzdělávání v příslušném oboru vzdělání a formě vzdělávání v konzervatoři,
2. údaj o způsobu ukončení vzdělávání,
3. série a číslo tiskopisu u vydaného vysvědčení o absolutoriu a diplomu o absolutoriu v konzervatoři a vysvědčení o maturitní zkoušce,
f) údaje o průběhu vzdělávání v konzervatoři:
1. kód příslušného oboru vzdělání, forma vzdělávání, délka vzdělávání, druh vzdělávání,
2. ročník, ve kterém se žák vzdělává, celková doba přerušení vzdělávání, včetně prázdnin, počet splněných let povinné školní docházky,
3. údaj o vzdělávání ve druhém hlavním oboru,
4. vyučovací jazyk, kódy cizích jazyků, které žák studuje,
5. kód průběhu vzdělávání, opakování ročníku, přerušení vzdělávání,
6. zdroje financování vzdělávání žáka,
g) údaje o absolutoriu, popřípadě maturitní zkoušce:
1. údaj, zda žák úspěšně vykonal nebo nevykonal absolutorium, popřípadě maturitní zkoušku, datum konání absolutoria, popřípadě maturitní zkoušky,
2. kód konání zkoušky, a to zkoušky v řádném termínu, opravné zkoušky, opravné obhajoby nebo náhradní zkoušky,
3. kód cizího jazyka, ze kterého žák koná absolutorium, popřípadě komisionální zkoušku či maturitní zkoušku, případně kód, že žák zkoušku z cizího jazyka nekonal, a
h) kontrolní položky:
1. kontrolní rozlišení žáka či absolventa školy,
2. datum a kód typu změny údajů,
3. začátek a konec platnosti datové věty.
(2) Při předávání údajů o žáku se speciálními vzdělávacími potřebami, žáku vzdělávajícím se podle individuálního vzdělávacího plánu a o nadaném a mimořádně nadaném žáku se postupuje podle čl. 2 odst. 2 obdobně.
Čl. 4
Předávání individuálních údajů ze školní matriky a dokumentace střední školy
(1) O každém žáku střední školy se předává základní soubor údajů, který obsahuje
a) resortní identifikátor školy a rozhodné datum,
b) identifikační údaje žáka:
1. rodné číslo, nebo, nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví,
2. státní občanství,
3. obec, v níž má místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, nebo stát, v němž má žák místo pobytu, nejedná-li se o Českou republiku,
c) údaje o předchozím vzdělávání žáka:
1. předchozí působiště nově přijatého žáka, zejména základní škola, střední škola, zahraniční škola,
2. druh a resortní identifikátor školy, v níž se žák vzdělával před přijetím ke vzdělávání ve střední škole,
3. nej vyšší stupeň vzdělání, kterého žák dosáhl před přijetím ke vzdělávání ve střední škole,
d) údaje o zahájení vzdělávání v příslušné střední škole zahrnující datum a kód zahájení vzdělávání v příslušném oboru vzdělání a formě vzdělávání,
e) údaje o ukončení vzdělávání v příslušné střední škole:
1. datum a kód ukončení vzdělávání v příslušném oboru vzdělání a formě vzdělávání ve střední škole,
2. údaj o způsobu ukončení vzdělávání,
3. série a číslo tiskopisu u vydaného vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučního listu, popřípadě vysvědčení o maturitní zkoušce,
f) údaje o průběhu vzdělávání ve střední škole:
1. kód příslušného oboru vzdělání, forma vzdělávání, délka vzdělávání, druh vzdělávání,
2. ročník, ve kterém se žák vzdělává, celková doba přerušení vzdělávání, včetně prázdnin, počet splněných let povinné školní docházky,
3. identifikace třídy,
4. vyučovací jazyk, kódy cizích jazyků, které žák studuje,
5. kód průběhu vzdělávání, opakování ročníku, přerušení vzdělávání,
6. zdroje financování vzdělávání žáka,
g) údaje o konání maturitní nebo závěrečné zkoušky:
1. kód druhu vykonané zkoušky,
2. údaj, zda žák úspěšně vykonal nebo nevykonal zkoušku, datum konání zkoušky,
3. kód konání zkoušky, a to zkoušky v řádném termínu, zkoušky v náhradním termínu a zkoušky opravné,
4. kód cizího jazyka, ze kterého žák koná zkoušku, případně kód, že žák zkoušku z cizího jazyka nekonal, a
h) kontrolní položky:
1. kontrolní rozlišení žáka či absolventa školy,
2. datum a kód typu změny údajů,
3. začátek a konec platnosti datové věty.
(2) Při předávání údajů o žáku se speciálními vzdělávacími potřebami, žáku zařazeném do třídy nebo školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, žáku vzdělávajícím se podle individuálního vzdělávacího plánu a o nadaném a mimořádně nadaném žáku se postupuje podle čl. 2 odst. 2 obdobně.
Čl. 5
Předávání individuálních údajů ze školní matriky a dokumentace základní školy
(1) O každém žáku základní školy se předává základní soubor údajů, s výjimkou uvedenou v odstavci 4, který obsahuje
a) resortní identifikátor školy a rozhodné datum,
b) identifikační údaje žáka:
1. rodné číslo, nebo, nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví,
2. státní občanství,
3. obec, v níž má místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, nebo stát, v němž má žák místo pobytu, nejedná-li se o Českou republiku,
4. údaj, zda se místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, nachází ve spádovém obvodu školy,
c) údaje o předchozím vzdělávání žáka:
1. předchozí působiště nově přijatého žáka, zejména mateřská škola, základní škola, zahraniční škola,
2. druh a resortní identifikátor školy, v níž se žák vzdělával před přijetím ke vzdělávání v základní škole,
d) údaje o zahájení vzdělávání v příslušné základní škole zahrnující datum a kód zahájení vzdělávání,
e) údaje o ukončení vzdělávání v příslušné základní škole:
1. datum a kód ukončení vzdělávání v příslušné základní škole,
2. údaj o způsobu ukončení vzdělávání,
f) údaje o průběhu vzdělávání v základní škole:
1. kód oboru vzdělání, délka vzdělávání,
2. ročník, ve kterém se žák vzdělává, počet splněných let povinné školní docházky,
3. identifikace třídy,
4. vyučovací jazyk, kódy cizích jazyků, kterým se žák učí,
5. výuka předmětů v cizím jazyce, počet předmětů, počet hodin,
6. kód průběhu vzdělávání, opakování ročníku, způsobu plnění povinné školní docházky,
7. zdroje financování vzdělávání žáka a
g) kontrolní položky:
1. kontrolní rozlišení, zda žák v uplynulém školním roce úspěšně ukončil poslední ročník základního vzdělávání, ukončil vzdělávání jiným způsobem nebo je nadále žákem školy,
2. datum a kód typu změny údajů,
3. začátek a konec platnosti datové věty.
(2) O každém dítěti zapsaném v přípravné třídě základní školy a každém dítěti zapsaném v přípravném stupni základní školy speciální se předává základní soubor údajů, který obsahuje
a) resortní identifikátor školy a rozhodné datum,
b) identifikační údaje dítěte:
1. rodné číslo, nebo, nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví,
2. státní občanství,
3. obec, v níž má místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, nebo stát, v němž má dítě místo pobytu, nejedná-li se o Českou republiku,
4. údaj, zda se místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, nachází ve spádovém obvodu školy pro účely přijímání k základnímu vzdělávání,
c) údaje o předchozím vzdělávání dítěte:
1. předchozí působiště nově přijatého dítěte,
2. druh a resortní identifikátor školy, v níž se dítě vzdělávalo před přijetím ke vzdělávání v přípravné třídě základní školy nebo v přípravném stupni základní školy speciální,
d) údaje o zahájení vzdělávání v přípravné třídě základní školy nebo v přípravném stupni základní školy speciální zahrnující datum a kód zahájení vzdělávání,
e) údaje o ukončení vzdělávání v přípravné třídě základní školy nebo v přípravném stupni základní školy speciální:
1. datum a kód ukončení vzdělávání,
2. údaj o způsobu ukončení vzdělávání,
f) údaje o průběhu vzdělávání v přípravné třídě základní školy nebo v přípravném stupni základní školy speciální:
1. identifikace třídy,
2. vyučovací jazyk,
3. kód průběhu a způsobu vzdělávání a
g) kontrolní položky:
1. kontrolní rozlišení, zda se dítě nadále vzdělává v přípravné třídě základní školy nebo přípravném stupni základní školy speciální, nebo zda vzdělávání ukončilo,
2. datum a kód typu změny údajů,
3. začátek a konec platnosti datové věty.
(3) Při předávání údajů o dítěti a žáku se speciálními vzdělávacími potřebami, dítěti a žáku zařazeném do třídy nebo školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, žáku vzdělávajícím se podle individuálního vzdělávacího plánu a o nadaném a mimořádně nadaném dítěti a žáku se postupuje podle čl. 2 odst. 2 obdobně. Dále se o tomto dítěti a žákovi předává údaj, zda má nedostatečnou znalost vyučovacího jazyka.
(4) Údaje podle odstavců 1 a 3 se nepředávají o žácích, kteří se v dané základní škole vzdělávají z důvodu svého pobytu ve zdravotnickém zařízení, při němž je škola zřízena.
Čl. 6
Předávání individuálních údajů ze školní matriky a dokumentace mateřské školy
(1) O každém dítěti zapsaném do mateřské školy se předává základní soubor údajů, který obsahuje
a) resortní identifikátor školy a rozhodné datum,
b) identifikační údaje dítěte:
1. rodné číslo, nebo, nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví,
2. státní občanství,
3. obec, v níž má místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, nebo stát, v němž má dítě místo pobytu, nejedná-li se o Českou republiku,
4. údaj, zda se místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, nachází ve spádovém obvodu školy,
c) údaje o zahájení vzdělávání v příslušné mateřské škole zahrnující datum a kód zahájení vzdělávání,
d) údaje o ukončení vzdělávání v příslušné mateřské škole:
1. datum a kód ukončení vzdělávání v příslušné mateřské škole,
2. údaj o způsobu ukončení vzdělávání,
e) údaje o průběhu vzdělávání v příslušné mateřské škole:
1. identifikace třídy,
2. vyučovací jazyk,
3. kód průběhu a způsobu předškolního vzdělávání a
f) kontrolní položky:
1. kontrolní rozlišení, zda se dítě nadále vzdělává v mateřské škole, nebo zda vzdělávání ukončilo,
2. datum a kód typu změny údajů,
3. začátek a konec platnosti datové věty.
(2) Při předávání údajů o dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami, dítěti zařazenému do třídy nebo školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona a o nadaném a mimořádně nadaném dítěti se postupuje podle čl. 2 odst. 2 obdobně. Dále se o tomto dítěti předává údaj, zda má nedostatečnou znalost vyučovacího jazyka.
(3) Údaje podle odstavců 1 a 2 se nepředávají o dětech, které se v dané mateřské škole vzdělávají z důvodu svého pobytu ve zdravotnickém zařízení, při němž je škola zřízena.
Příl.2
Předávání agregovaných údajů
   
ČÁST PRVNÍ
ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ
Čl. 1
Termíny a způsob předávání údajů
(1) Agregované údaje ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení předává právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, příslušnému správnímu úřadu na výkazech elektronicky. Ředitel školy nebo školského zařízení potvrdí správnost údajů a bez zbytečného odkladu je odešle na vědomí ministerstvu, je-li škola nebo školské zařízení zřizované ministerstvem, nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, je-li škola nebo školské zařízení zřizované obcí nebo svazkem obcí, nebo krajskému úřadu, jde-li o ostatní školy a školská zařízení.
(2) Agregované údaje ze školních matrik a dokumentace škol se předávají v případě
a) čl. 2 až 7 nejpozději do 10. října k rozhodnému datu 30. září stávajícího školního roku, nebo
b) čl. 8 a 9 nejpozději do 10. června stávajícího školního roku k rozhodnému datu 31. května stávajícího školního roku.
(3) Agregované údaje ze školních matrik a dokumentace školských zařízení se předávají v případě školských zařízení uvedených v
a) čl. 10 až 14 nejpozději do 11. listopadu k rozhodnému datu 31. října stávajícího školního roku, nebo
b) čl. 15 až 18 nej později do 10. října k rozhodnému datu 30. září stávajícího školního roku.
(4) Termíny podle odstavců 2 a 3 platí pro předání agregovaných údajů ministerstvu nebo jím zřízené právnické osobě, jde-li o školu nebo školské zařízení zřizované ministerstvem, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o školu nebo školské zařízení zřizované obcí nebo svazkem obcí, a krajskému úřadu, jde-li o ostatní školy a školská zařízení. Orgány podle věty první ověří úplnost a správnost údajů, a zjistí-li nedostatky, vyzvou právnickou osobu vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, která údaje předala, k nápravě. Při tom poskytují právnické osobě vykonávající činnost školy nebo školského zařízení metodickou podporu.
(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo krajský úřad vyhotoví protokol o výpisu agregovaných statistických informací z dokumentace škol a školských zařízení právnických osob vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení poté, co mu školy nebo školská zařízení předaly údaje podle odstavce 4, a protokol předá ministerstvu nebo jím zřízené právnické osobě. Obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad do protokolu uvede jméno, telefonické spojení a adresu elektronické pošty zaměstnance, který protokol připravil.
   
ČÁST DRUHÁ
PŘEDÁVÁNÍ AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ PRÁVNICKÝMI OSOBAMI VYKONÁVAJÍCÍMI ČINNOST ŠKOLY
Čl. 2
Předávání agregovaných údajů o právnické osobě vykonávající činnost školy
(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o
a) účasti dětí a žáků na plaveckých kurzech, lyžařských kurzech a zotavovacích pobytech organizovaných školou podle druhu školy,
b) počtech žáků, kteří úspěšně vykonali zkoušku na závěr kurzu pro získání základního vzdělání, včetně žáků, kteří zkoušku úspěšně vykonali bez předchozího vzdělávání v těchto kurzech,
c) počtech žáků, jde-li o cizince, kteří mají nárok na jazykovou přípravu, ve skupinách pro jazykovou přípravu a počtech těchto skupin a
d) vzdělávání podle § 114 školského zákona ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole.
(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o
a) počtech učitelů podle druhu školy a pohlaví,
b) počtech vedoucích pedagogických pracovníků podle druhu školy a pohlaví, počtech ostatních pedagogických pracovníků podle pohlaví a o počtech pedagogických pracovníků vykonávajících specializované činnosti podle pohlaví,
c) počtech studentů v oborech vzdělání v oblasti bezpečnostně právní ve vyšších odborných školách zřizovaných Ministerstvem vnitra,
d) vybavení prostředky informačních a komunikačních technologií a jejich dostupnosti ve výuce podle druhu školy,
e) počtech kurzů pro získání základního vzdělání podle druhu školy a počtech žáků v těchto kurzech podle pohlaví a
f) počtech pracovišť právnické osoby vykonávající činnost školy.
(3) Údaje podle odstavce 1 a 2 se nepředávají za základní uměleckou školu a jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky.
Čl. 3
Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace mateřské školy
Za stávající školní rok se předávají údaje o
a) počtech tříd a dětí podle pohlaví v členění podle druhu provozu, délky docházky a vyučovacího jazyka a v členění na třídy zřízené a nezřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
b) počtech dětí uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona zařazených ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona podle druhu znevýhodnění,
c) počtech dětí uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona ve třídách nezřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona podle druhu znevýhodnění,
d) údajích o přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních a o počtech dětí s přiznaným podpůrným opatřením s kódem normované finanční náročnosti,
e) počtech dětí podle druhu znevýhodnění, které brání v naplnění vzdělávacích možností dítěte na rovnoprávném základě s ostatními,
f) počtech dětí podle státního občanství a pohlaví, o počtech cizinců podle režimu pobytu a v povinném předškolním vzdělávání,
g) věkovém složení dětí podle pohlaví v členění na třídy zřízené a nezřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, včetně nově nastoupivších,
h) počtech žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, s vyčleněním žádostí dětí ze spádového obvodu školy a žádostí dětí tříletých a starších,
i) počtech dětí podle obce místa trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, v případě školy zřizované svazkem obcí a
j) průměrné době provozu pracoviště mateřské školy v hodinách za den v členění podle druhu provozu.
Čl. 4
Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace mateřské nebo základní školy při zdravotnickém zařízení
(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o průměrných počtech dětí a žáků podle pohlaví a podle druhu a stupně školy.
(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o počtech
a) tříd, dětí a žáků podle druhu školy,
b) dětí a žáků podle pohlaví a
c) dětí a žáků podle státního občanství a pohlaví a o počtech cizinců podle režimu pobytu.
Čl. 5
Předávání agregovaných údajů o přípravných třídách základní školy a přípravném stupni základní školy speciální
Za stávající školní rok se předávají údaje o
a) počtech tříd přípravného stupně základní školy speciální a o počtech dětí v přípravném stupni základní školy speciální podle pohlaví a podle druhu znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona,
b) počtech přípravných tříd základní školy a o počtech dětí v přípravné třídě základní školy podle pohlaví,
c) nově přijatých dětech do přípravného stupně základní školy speciální podle pohlaví,
d) věkovém složení dětí v přípravném stupni základní školy speciální a v přípravné třídě základní školy podle pohlaví,
e) počtech dětí podle státního občanství a pohlaví a počtech cizinců podle režimu pobytu,
f) počtech dětí podle obce místa trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, v případě školy zřizované svazkem obcí,
g) přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních a počtech dětí s přiznaným podpůrným opatřením s kódem normované finanční náročnosti a
h) počtech dětí podle druhu znevýhodnění, které brání v naplnění vzdělávacích možností dítěte na rovnoprávném základě s ostatními v přípravném stupni základní školy speciální a v přípravné třídě základní školy podle pohlaví.
Čl. 6
Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o
a) žácích, kteří složili státní jazykovou zkoušku,
b) cizincích, kteří konali zkoušku z českého jazyka za účelem získání dokladu o znalosti českého jazyka podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky,
c) cizincích, kteří zkoušku podle písmene b) vykonali úspěšně, a
d) cizincích, kteří zkoušku podle písmene b) konali bezúplatně.
(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o
a) žácích podle vyučovaných jazyků a kurzů, včetně kurzů českého jazyka, a
b) evidenčním počtu pedagogických pracovníků.
Čl. 7
Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace základní umělecké školy
(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o absolventech podle druhu studia, pohlaví a uměleckých oborů.
(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o
a) počtech žáků podle druhu studia, ročníků, pohlaví a uměleckých oborů,
b) přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních a počtech žáků s přiznaným podpůrným opatřením s kódem normované finanční náročnosti a
c) evidenčním počtu učitelů podle pohlaví a uměleckých oborů.
Čl. 8
Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace mateřské školy týkajících se zápisu k předškolnímu vzdělávání
(1) Za stávající školní rok se předávají údaje o počtech zapisovaných dětí podle výsledku zápisu, pohlaví, věku a podle skutečnosti, zda se jejich místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, nachází ve spádovém obvodu školy, v případě školy zřízené obcí nebo svazkem obcí.
(2) Agregované údaje podle odstavce 1 se nepředávají za školy při zdravotnických zařízeních a školy při školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy či ochranné výchovy.
Čl. 9
Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace základní školy týkajících se zahájení povinné školní docházky
(1) Za stávající školní rok se předávají údaje o počtech zapisovaných dětí podle výsledku zápisu, věku, pohlaví a skutečnosti, zda se jejich místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, nachází ve spádovém obvodu školy, v případě školy zřízené obcí nebo svazkem obcí.
(2) Agregované údaje podle odstavce 1 se nepředávají za školy při zdravotnických zařízeních a školy při školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy či ochranné výchovy.
  
ČÁST TŘETÍ
PŘEDÁVÁNÍ AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ PRÁVNICKÝMI OSOBAMI VYKONÁVAJÍCÍMI ČINNOST ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ
Čl. 10
Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace školní družiny a školního klubu
Za stávající školní rok se předávají údaje o
a) počtech oddělení družin s vyčleněním oddělení, která jsou tvořena pouze účastníky uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona, a o počtech účastníků přijatých k pravidelné denní docházce do školní družiny podle pohlaví,
b) počtech účastníků přijatých k pravidelné docházce nebo pravidelné denní docházce do školního klubu podle pohlaví,
c) počtech zájmových útvarů školního klubu a účastníků v nich,
d) počtech účastníků podle druhu znevýhodnění, které brání v naplnění jejich vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními, a podle pohlaví,
e) přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních a o počtech účastníků s přiznaným podpůrným opatřením s kódem normované finanční náročnosti,
f) počtech účastníků přijatých k pravidelné docházce nebo pravidelné denní docházce podle státního občanství a pohlaví a cizincích podle režimu pobytu a
g) evidenčním počtu pedagogických pracovníků podle kategorií a pohlaví.
Čl. 11
Předávám agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy
(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o
a) rozmisťování dětí podle pohlaví,
b) příchodech a odchodech z dětského domova, dětského domova se školou, diagnostického ústavu či výchovného ústavu podle pohlaví a věku a
c) získané kvalifikaci dětí podle pohlaví.
(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o
a) základní charakteristice dětí,
b) počtech dětí předškolního věku podle pohlaví,
c) počtech dětí plnících povinnou školní docházku podle pohlaví,
d) počtech dětí po ukončení povinné školní docházky podle pohlaví,
e) počtech dětí podle druhu znevýhodnění, které brání v naplnění jejich vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními,
f) přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních a o počtech dětí s přiznaným podpůrným opatřením s kódem normované finanční náročnosti,
g) počtech dětí podle věkových skupin a podle pohlaví,
h) lůžkové kapacitě zařízení,
i) evidenčním počtu odborných pracovníků podle kategorií a pohlaví,
j) délce pobytu dětí v diagnostickém ústavu a
k) počtech výchovných, rodinných, výchovně léčebných a pracovně výchovných skupin.
Čl. 12
Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace střediska volného času
(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o
a) příležitostné činnosti zájmového vzdělávání,
b) pobytových akcích a táborové činnosti, počtech účastníků s vyčleněním účastníků přijatých k 1 nebo více táborům na dobu alespoň 5 po sobě jdoucích dnů, počtech strávených dnů a počtech pracovníků zajišťujících tyto akce,
c) další činnosti zájmového vzdělávání podle oblastí zájmového vzdělávání a
d) soutěžích v zájmovém vzdělávání vyhlašovaných nebo spoluvyhlašovaných ministerstvem.
(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o
a) počtech zájmových útvarů, počtech účastníků přijatých k 1 nebo více zájmovým, výchovným, rekreačním nebo vzdělávacím činnostem s pravidelnou docházkou podle vyhlášky upravující zájmové vzdělávání v členění na děti, žáky a studenty podle počtu hodin týdně v průměru po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců v období školního vyučování s výjimkou školních prázdnin a podle pohlaví a počtech ostatních účastníků podle pohlaví,
b) přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních a o počtech účastníků s přiznaným podpůrným opatřením s kódem normované finanční náročnosti a
c) evidenčním počtu pedagogických pracovníků podle pohlaví.
Čl. 13
Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace zařízení školního stravování
(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o počtech vydaných a uvařených jídel v členění na obědy, večeře a doplňková jídla.
(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o
a) zapsaných strávnících podle druhů škol a školských zařízení s vyčleněním strávníků školního stravování v dietním režimu s ohledem na věkové kategorie celkem a v členění podle druhu odebírané stravy a dále o dětech, žácích a studentech, kteří odebírají stravu nad rámec § 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb., a o strávnících, kteří jsou zaměstnanci školy nebo školského zařízení (dále jen "ostatní stravovaní") podle druhu odebírané stravy,
b) strávnících, pro něž jsou připravená jídla odvážena do výdejen s vyčleněním strávníků školního stravování v dietním režimu v členění na strávníky podle druhů škol a druhů odebírané stravy, a o ostatních stravovaných, pro něž jsou připravená jídla odvážena do výdejen podle druhu odebírané stravy,
c) počtech vydaných a uvařených jídel za říjen v členění na obědy, večeře a doplňková jídla s vyčleněním jídel v rámci školního stravování v dietním režimu,
d) evidenčním počtu pracovníků zařízení školního stravování podle skupin profesí,
e) počtech zapsaných strávníků podle školy nebo školského zařízení, které navštěvují, a
f) počtech stravovaných, pro něž se jídlo odváží nebo dováží podle druhu odebírané stravy s uvedením příslušného zařízení školního stravování.
(3) Agregované údaje podle odstavců 1 a 2 písm. a), c) a e) předávají rovněž právnické osoby vykonávající činnost školy, jichž jsou strávníci dětmi, žáky nebo studenty, pokud jim je poskytováno školní stravování jinými osobami poskytujícími stravovací služby.
Čl. 14
Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace domova mládeže a internátu
Za stávající školní rok se předávají údaje o
a) počtech výchovných skupin, s vyčleněním výchovných skupin, které jsou tvořeny pouze ubytovanými se znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona,
b) počtech ubytovaných podle pohlaví a druhu školy,
c) počtech ubytovaných se znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona podle druhu znevýhodnění, pohlaví a druhu školy,
d) přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních a počtech ubytovaných s přiznaným podpůrným opatřením s kódem normované finanční náročnosti,
e) vybavení domova mládeže či internátu a
f) evidenčním počtu pracovníků podle kategorií a podle pohlaví.
Čl. 15
Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace pedagogicko-psychologické poradny
(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o
a) počtech klientů, jimž byla poskytnuta péče v uplynulém školním roce, podle pohlaví, důvodu příchodu, školního zařazení, poskytnuté péče a podle znevýhodnění, které brání v naplnění jejich vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními,
b) počtech klientů, jimž byla vydána doporučení podle převažujícího stupně přiznaných podpůrných opatření a pohlaví, a
c) činnosti pedagogicko-psychologické poradny.
(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o evidenčním počtu odborných pracovníků podle kategorií a podle pohlaví.
Čl. 16
Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace střediska praktického vyučování
Za stávající školní rok se předávají údaje o
a) počtech žáků podle pohlaví, ročníků, oborů vzdělání, stupně vzdělání a druhu, délky a formy vzdělávání,
b) přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních a o počtech žáků s přiznaným podpůrným opatřením s kódem normované finanční náročnosti,
c) žácích podle oborů vzdělání a podle školy, pro kterou středisko praktického vyučování zajišťuje praktické vyučování, a
d) evidenčním počtu pracovníků podle kategorií a pohlaví.
Čl. 17
Předávám agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace speciálně pedagogického centra
(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o
a) počtech klientů, jimž byla poskytnuta péče v uplynulém školním roce, podle pohlaví, školního zařazení, poskytnuté péče a znevýhodnění, které brání v naplnění jejich vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními,
b) počtech klientů, jimž byla vydána doporučení, a o počtech klientů podle převažujícího stupně přiznaných podpůrných opatření a podle pohlaví a
c) činnosti speciálně pedagogického centra.
(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o evidenčním počtu odborných pracovníků podle kategorií a pohlaví.
Čl. 18
Předávám agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace střediska výchovné péče
(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o
a) klientech střediska výchovné péče v ambulantním, celodenním a internátním oddělení podle školního zařazení a pohlaví, s vyčleněním klientů s cizím státním občanstvím,
b) důvodech příchodu klienta podle druhu poskytované péče,
c) iniciátorech příchodu klienta podle druhu poskytované péče a
d) aktivitách střediska výchovné péče.
(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o
a) evidenčním počtu pracovníků podle skupin profesí a podle pohlaví,
b) prostorových podmínkách střediska výchovné péče a
c) klientech střediska výchovné péče podle formy poskytované péče a podle pohlaví.
 
ČÁST ČTVRTÁ
PŘEDÁVÁNÍ AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ PRÁVNICKÝMI OSOBAMI VYKONÁVAJÍCÍMI ČINNOST ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ
Čl. 19
Předávání agregovaných údajů o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství
(1) Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení předává údaje o
a) evidenčním počtu zaměstnanců přepočteném na plnou pracovní dobu a jim vyplácených mzdách a platech v členění na pedagogické pracovníky a nepedagogické zaměstnance, v případě pedagogických pracovníků navíc v členění podle skupin jejich profesí,
b) evidenčním počtu zaměstnanců ve fyzických osobách v průběhu roku,
c) vyplacených ostatních platbách za provedenou práci v členění na pedagogické pracovníky a nepedagogické zaměstnance,
d) evidenčním počtu zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. prosinci daného kalendářního roku,
e) počtu zaměstnankyň na mateřské dovolené k 31. prosinci daného kalendářního roku,
f) počtu zaměstnanců na rodičovské dovolené k 31. prosinci daného kalendářního roku a
g) čerpání rezervního fondu na mzdy a platy a na ostatní osobní náklady k 31. prosinci daného kalendářního roku.
(2) Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení předává údaje podle odstavce 1 za všechny druhy a typy škol a školských zařízení, jejichž činnost vykonává, a za všechny zdroje financování.
(3) Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, která vyplácí plat, předává dále kromě údajů podle odstavce 1 údaje o
a) evidenčním počtu zaměstnanců přepočteném na plnou pracovní dobu a jim vyplacených mzdových prostředcích v členění podle zdroje financování, v případě financování ze státního rozpočtu v členění podle jednotlivých složek platu a o ostatních platbách za provedenou práci celkem a v členění podle zdrojů financování těchto složek platu a ostatních plateb,
b) evidenčním počtu zaměstnanců přepočteném na plnou pracovní dobu financovaných pouze ze státního rozpočtu a jim vyplacených platech v členění podle skupin profesí pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců a platy v členění podle jednotlivých složek platu a o ostatních platbách za provedenou práci v členění za pedagogické pracovníky a nepedagogické zaměstnance,
c) evidenčním počtu zaměstnanců přepočteném na plnou pracovní dobu a jim vyplacených platech a ostatních platbách za provedenou práci financovaných pouze z projektů Evropského sociálního fondu nebo výzev pro podání žádosti o poskytnutí dotace vyjmutých z regulace zaměstnanosti a v členění na pedagogické pracovníky a nepedagogické zaměstnance,
d) evidenčním počtu zaměstnanců přepočteném na plnou pracovní dobu financovaných pouze ze státního rozpočtu podle platových tříd a platových stupňů v členění na pedagogické pracovníky podle skupin profesí, rozlišení zdroje financování a na nepedagogické zaměstnance podle platových tříd a platových stupňů,
e) evidenčním počtu zaměstnanců přepočteném na plnou pracovní dobu pobírajících přiznané složky platu v členění na pedagogické pracovníky a nepedagogické zaměstnance,
f) týdenním rozsahu přímé pedagogické činnosti skupin profesí pedagogických pracovníků podle platových tříd a platových stupňů uskutečňovaných v rámci stanoveného aktuálního rámcového vzdělávacího programu, financovaných ze státního rozpočtu kromě podpůrných opatření a Evropského sociálního fondu, a
g) počtu hodin přímé pedagogické činnosti skupin profesí pedagogických pracovníků pevně stanovených nad rámec jejich týdenního rozsahu, podle platových tříd a platových stupňů financovaných ze státního rozpočtu kromě podpůrných opatření a Evropského sociálního fondu nebo Národního plánu obnovy; do počtu hodin se nezapočítávají hodiny výuky k zajištění pedagogické intervence konané nad rámec rámcového vzdělávacího programu.
(4) Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení předává údaje podle odstavce 3 písm. a) až e) za všechny druhy a typy škol a školských zařízení, jejichž činnost vykonává, a údaje podle odstavce 3 písm. f) a g) pouze za kombinace druhů a typů škol a školských zařízení a skupin profesí pedagogických pracovníků.
Čl. 20
Termíny a způsob předávání údajů o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství
(1) Školy a školská zařízení předávají agregované údaje podle
a) čl. 19 odst. 1 písm. a) až c) a čl. 19 odst. 3 písm. a) až c) do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí; rozhodným datem je poslední den kalendářního čtvrtletí,
b) čl. 19 odst. 1 písm. d) až g) do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po skončení čtvrtého kalendářního čtvrtletí k rozhodnému datu 31. prosince předchozího kalendářního roku, nebo
c) čl. 19 odst. 3 písm. d) až g) do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po skončení třetího kalendářního čtvrtletí k rozhodnému datu 30. září aktuálního kalendářního roku.
(2) Termíny podle odstavce 1 platí pro předání agregovaných údajů ministerstvu nebo jím zřízené právnické osobě, jde-li o školu nebo školské zařízení zřizované ministerstvem, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o školu nebo školské zařízení zřizované obcí nebo svazkem obcí, a krajskému úřadu, jde-li o ostatní školy a školská zařízení. Orgány podle věty první ověří úplnost a správnost údajů, a zjistí-li nedostatky, vyzvou právnickou osobu vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, která údaje předala, k nápravě. Při tom poskytují právnické osobě vykonávající činnost školy nebo školského zařízení metodickou podporu.
(3) Agregované údaje z dokumentace škol a školských zařízení předává právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení příslušnému správnímu úřadu na výkazech elektronicky. Ředitel školy nebo školského zařízení potvrdí správnost údajů a bez zbytečného odkladu je odešle na vědomí ministerstvu, je-li škola nebo školské zařízení zřizované ministerstvem, nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, je-li škola nebo školské zařízení zřizované obcí nebo svazkem obcí, nebo krajskému úřadu, jde-li o ostatní školy a školská zařízení.
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo krajský úřad vyhotoví protokol o výpisu agregovaných statistických informací z dokumentace škol a školských zařízení právnických osob vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení poté, co mu škola nebo školské zařízení předaly údaje podle odstavce 2, a protokol předá ministerstvu nebo jím zřízené právnické osobě. Obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad do protokolu uvede jméno, telefonické spojení a adresu elektronické pošty zaměstnance, který protokol připravil.
Příl. 3
Předávání údajů týkajících se podpůrných opatření druhého až pátého stupně
   
ČÁST PRVNÍ
ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH ÚDAJŮ
Čl. 1
Termíny a způsob předávaní údajů
(1) Individuální údaje ze školních matrik a dokumentace škol se předávají elektronicky. Údaje týkající se dětí mateřských škol, žáků základních škol, středních škol a konzervatoří, jimž jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně, jsou předávány do databáze podle § 3 odst. 5 do 15. října k rozhodnému datu 30. září téhož školního roku. Údaje týkající se studentů vyšších odborných škol, jimž jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně, se předávají do 15. listopadu k rozhodnému datu 31. října téhož školního roku.
(2) Právnická osoba vykonávající činnost školy na základě individuálních údajů, které předala, obdrží z databáze uvedené v § 3 odst. 5 elektronickou formou výpis agregovaných statistických informací. Zjistí-li ve výpisu nedostatky, zajistí jejich opravu. Ředitel školy potvrdí správnost údajů a bez zbytečného odkladu je odešle na vědomí ministerstvu, je-li škola zřizovaná ministerstvem, nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, je-li škola zřizovaná obcí nebo svazkem obcí, nebo krajskému úřadu, jde-li o ostatní školy.
Čl. 2
Rozsah předávaných údajů
O každém dítěti mateřské školy, dítěti v přípravné třídě základní školy a dítěti v přípravném stupni základní školy speciální, žákovi základní školy, střední školy, konzervatoře a o každém studentovi vyšší odborné školy se speciálními vzdělávacími potřebami, kterému na základě doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření druhého až pátého stupně se v souladu s doporučením školského poradenského zařízení předává soubor údajů, který obsahuje
a) resortní identifikátor právnické osoby vykonávající činnost školy, resortní identifikátor školy a rozhodné datum,
b) kód dítěte, žáka nebo studenta stanovený právnickou osobou vykonávající činnost školy pouze pro účely předávání individuálních údajů v anonymizované podobě, který zajistí nezaměnitelnost předávaných údajů s údaji o jiných dětech, žácích nebo studentech, neumožňuje však identifikaci dítěte, žáka nebo studenta,
c) identifikátor znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta uvedený v doporučení školského poradenského zařízení,
d) kódy normované finanční náročnosti požadavků na organizaci výuky, personální podpory,
e) kódy normované finanční náročnosti přiznaných kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, softwarového a IT vybavení, formu jejich pořízení a období užívání a
f) kontrolní položky, kterými jsou
1. datum a kód typu změny údajů,
2. začátek a konec platnosti datové věty.
   
ČÁST DRUHÁ
ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ
Čl. 3
Termíny a způsob předávaní údajů
(1) Agregované údaje ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení předává právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení příslušnému správnímu úřadu na výkaze elektronicky. Ředitel školy nebo školského zařízení potvrdí správnost údajů a bez zbytečného odkladu je odešle na vědomí ministerstvu, je-li škola nebo školské zařízení zřizované ministerstvem, nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, je-li škola nebo školské zařízení zřizované obcí nebo svazkem obcí, nebo krajskému úřadu, jde-li o ostatní školy a školská zařízení.
(2) Agregované údaje ze školních matrik a dokumentace mateřských škol, základních uměleckých škol, základních škol týkající se přípravného stupně základní školy speciální nebo přípravných tříd základní školy a středisek praktického vyučování se předávají příslušnému správnímu úřadu nej později do 10. října k rozhodnému datu 30. září stávajícího školního roku.
(3) Agregované údaje ze školních matrik a dokumentace školních družin, školních klubů, školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, středisek volného času, internátů a domovů mládeže se předávají nejpozději do 11. listopadu k rozhodnému datu 31. října stávajícího školního roku.
(4) Termíny podle odstavců 2 a 3 platí pro předání agregovaných údajů ministerstvu nebo jím zřízené právnické osobě, jde-li o školu nebo školské zařízení zřizované ministerstvem, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o školu nebo školské zařízení zřizované obcí nebo svazkem obcí, a krajskému úřadu, jde-li o ostatní školy a školská zařízení.
Čl. 4
Rozsah předávaných údajů
K rozhodnému datu podle čl. 3 odst. 2 a 3 se předávají následující údaje:
a) resortní identifikátor školy nebo školského zařízení a
b) kód normované finanční náročnosti poskytovaného podpůrného opatření a skutečnost, zda jsou požadovány finanční prostředky na zajištění uvedených podpůrných opatření; typ třídy a identifikátor znevýhodnění.
  
ČÁST TŘETÍ
PRŮBĚŽNÉ PŘEDÁVÁNÍ AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ PRÁVNICKÝMI OSOBAMI VYKONÁVAJÍCÍMI ČINNOST ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ
Čl. 5
Termín a způsob předávání údajů
(1) Pokud dojde ke změně poskytovaných podpůrných opatření druhého až pátého stupně s přiřazeným kódem normované finanční náročnosti, je právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, které se týká předávání údajů podle čl. 1 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 a 3, povinna nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, předat elektronicky na výkaze změny v údajích ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení příslušnému správnímu úřadu.
(2) Podle odstavce 1 se předávají následující údaje:
a) resortní identifikátor školy nebo školského zařízení a
b) kód normované finanční náročnosti poskytovaného podpůrného opatření a skutečnost, zda jsou požadovány finanční prostředky na zajištění uvedených podpůrných opatření; u kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, softwarového a IT vybavení dále forma jejich pořízení; typ třídy a identifikátor znevýhodnění.".
Vybraná ustanovení novel
Čl.II zákona č. 388/2022 Sb.
Přechodná ustanovení
Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy nebo základní školy, která má zřízenou přípravnou třídu, či základní školy speciální, která má zřízen přípravný stupeň, předává do 31. srpna 2025 individuální údaje podle čl. 5 odst. 2 nebo čl. 6 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 364/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, a zároveň agregované údaje podle čl. 3 nebo 5 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 364/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, nebo pouze agregované údaje podle čl. 3 nebo 5 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 364/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. To platí i pro předávání údajů za každé jednotlivé pracoviště mateřské školy podle § 4a odst. 1 nebo základní školy podle § 4a odst. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
1) § 28 odst. 2 písm. e) školského zákona.
2) § 30 odst. 2 školského zákona.
3) § 144 odst. 1 písm. b) školského zákona.
4) § 144 odst. 1 písm. a) školského zákona.
5) § 16 a 28 školského zákona.
5a) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6) Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.