Očekávaná novela vyhlášky o předškolním vzdělávání

Vydáno: 16 minut čtení

Článek je zaměřen na popis očekávané novely vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 14/2005 Sb.“) 1) , která má nabýt účinnosti dne 1. 1. 2024 nebo 1. 9. 2024, a vyčlenění na ni navazujících činností ředitele mateřské školy. Článek je určen mateřským školám zřizovaným státem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.

Očekávaná novela vyhlášky o předškolním vzdělávání
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz
Návaznost na novelu školského zákona a klíčové zaměření novely vyhlášky
Novela školského zákona2) s účinností od 1. 1. 2024 zavádí v § 123 odst. 4 pravidlo, na základě kterého stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole zřízené státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí zřizovatel. Na tuto podstatnou změnu zákona navazuje očekávaná novela vyhlášky č. 14/2005 Sb., neboť obsah jejích norem spojuje téma úplaty za předškolní vzdělávání.
Z uvedeného důvodu jsou očekávané změny soustředěny výhradně v § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. a lze je shrnout takto:
*
vymezení
osoby, která stanoví měsíční výši úplaty
za předškolní vzdělávání na období školního roku (§ 6 odst. 1, očekávaná účinnost od 1. 1. 2024),
*
vymezení
lhůty
, ve které se stanoví měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku (§ 6 odst. 1, očekávaná účinnost od 1. 1. 2024),
*
definice
principu
, podle kterého oprávněná osoba stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání (§ 6 odst. 2, očekávaná účinnost od 1. 1. 2024),
*
určení měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání
„doplňkového dítěte“
(§ 6 odst. 4, očekávaná účinnost od 1. 1. 2024),
*

Související dokumenty

Zákony

117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání

Pracovní situace

Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Novela vyhlášky o školním stravování
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Novela maturitní vyhlášky
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Individuální vzdělávání dítěte v MŠ v souvislostech
Novela školského zákona
Děti s odlišným mateřským jazykem a děti-cizinci v mateřské škole
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?

Poradna

Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Míra vzdělávací povinnosti
Sloučení škol
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Směrnice
Akce v mateřské škole přes noc
Jmenování ředitele
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Pracovní náplň
Nekomunikace
Dobrovolnická práce
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Poplatky školní družina
GDPR