Nové pracovní listy pro předškolní vzdělávání pomůžou pedagogům i rodičům dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí

Vydáno:

Důležitost předškolní výchovy pro úspěšnost v dalším vzdělávání potvrdila už řada výzkumů. Proto i zapojení dětí sociálně znevýhodněných je předpokladem pro jejich úspěchy v dalším vzdělávání. Na předškolní pedagogy to klade vyšší nároky, neboť tyto děti často vyrůstají v prostředí slabém na podněty potřebné pro školní zralost. Vzdělávací program společnosti Člověk v tísni proto v rámci mezinárodního projektu "Khetaun (Společně)" vydal několik publikací pro pedagogy i rodiče, jejichž cílem je usnadnit dětem se sociálním znevýhodněním jejich adaptaci v předškolním zařízení a podpořit je v přípravě na nástup do školy.

 

 

 

 

Nové pracovní listy pro předškolní vzdělávání pomůžou pedagogům i rodičům dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
Mgr.
Lucie
Kundra,
Člověk v tísni, Vzdělávací program Varianty
Soubor pracovních listů
Říkáme si společně
je určený školkám a předškolním zařízení, kam docházejí především romské děti ze sociálně znevýhodněných rodin, i rodičům dětí. Pracovní listy
Můj den ve školce
pomůžou dětem přiblížit prostředí ve školce a pravidla, která by zde děti měly respektovat. Děti si jednotlivá pravidla mohou znázornit i vlastní kresbou na listy, jež lze následně užívat v režimu dne. Další dvě sady pracovních listů -
Učíme se hlásky
a
Pohádka o jazýčku
- jsou zaměřené na nápravu a podporu správné výslovnosti u dětí, mohou je využít pedagogové v mateřské škole i rodiče při práci s dětmi doma. Sada
Učíme se hlásky
obsahuje 18 pracovních listů - na každém z nich je uvedený postup pro nápravu jedné hlásky, u některých s pomocným obrázkem k výslovnosti. Ve spolupráci s logopedy byly vybrány ty hlásky, u nichž bývají nejčastěji obtíže v předškolním věku. Pracovní listy jsou v češtině, část instrukcí k výslovnosti je také v romštině.
K pracovním listům
Učíme se hlásky
lze využít i krátká instruktážní videa, která mohou především rodičům pomoci při cvičení výslovnosti s dětmi. Videa názorně představují cvičení na rozvoj výslovnosti jednotlivých hlásek a poslechu. Videa vznikla v české i romské verzi.
Soubory pracovních listů na procvičování výslovnosti doplňuje
Metodika pro podporu předškolního vzdělávání
. Pedagogům má pomoci v tom, jak podpořit rodiče ze sociálně znevýhodněného prostředí v předškolní přípravě dětí v domácím prostředí. Metodika se zaměřuje především na přípravu dětí k učení se čtení a psaní. Nejnovější výzkumy poukazují na jednoznačnou souvislost učení čtení a psaní s tzv. fonematickým uvědomováním, tedy schopností rozlišovat slova na hlásky, proto je hlavním cílem metodiky dosáhnout u dětí této schopnosti. V úvodu je stručný exkurz pro pedagogy k fonematickému uvědomování s návody pro základní diagnostiku potíží. Další kapitoly se věnují sluchovému vnímání a jemné motorice ve vztahu k přípravě čtení a psaní, oromotorice, rozvoji řeči, zrakovému vnímání a hrubé motorice. Bez vyváženého vývoje ve všech těchto oblastech nelze dosáhnout správného rozvoje fonematického uvědomování. Kapitoly obsahují pro jednotlivé oblasti soubory jednoduchých a nenáročných cvičení, která mohou rodiče provádět s dětmi doma. V úvodu každé kapitoly je stručně vysvětleno, proč a v čem nelze vždy očekávat u těchto dětí standardní vývoj, a proč je tedy rodičům důležité vysvětlovat i souvislost daného cvičení s přípravou na výuku ve škole.
Metodika pomůže
nastavit adekvátní podporu dětem ze sociálně znevýhodněných rodin i pedagogům,
u jednotlivých oblastí je vždy vysvětleno, jaké nedostatky ve vztahu k přípravě na vzdělávání je možné u těchto dětí očekávat a jak postupovat. Důležité je uvědomit si, že s dítětem je třeba procvičovat i aktivity, které se mohou k danému věku zdát nepřiměřené - nelze například učit dítě slabikovat, aniž by umělo jedinou básničku nebo pokud má velmi omezenou slovní zásobu. Proto je nutné věnovat dostatečný prostor zjišťování úrovně znalostí a schopností dítěte a podle toho nastavit na adekvátně dlouhou dobu podporu.
Soubory pracovních listů i metodiku si můžete stáhnout v elektronické podobě na webových stránkách
www.varianty.cz/khetaun
, pracovní listy si zde můžete také objednat v tištěné podobě. Na této adrese najdete také krátká instruktážní videa k rozvoji správné výslovnosti.
Na důležitost předškolního vzdělávání upozorňuje i dokument
Politická doporučení v oblasti inkluze romských dětí se sociálním znevýhodněním do předškolního vzdělávání
, který byl také vydán v rámci projektu Khetaun. Doporučení jsou směřována jak na národní, tak na i krajskou a obecní úroveň. Dokument vznikl ve spolupráci se zástupci státní správy. Ředitelům mateřských škol může sloužit jako podklad pro aktivní koordinaci spolupráce mezi jednotlivými aktéry v dané lokalitě (zástupci odborů samosprávných úřadů, ředitelů a pedagogů ZŠ a MŠ, zástupců školských poradenských zařízení a dalších) - což se především ve vztahu k zavedení povinného předškolního roku a efektivitě tohoto opatření zdá být klíčové. Dokument je také ke stažení na
www.varianty.cz/khetaun
.
Projekt
Khetaun (Společně): klíčové kroky pro zapojení romských sociálně znevýhodněných dětí do kvalitních předškolních programů
, v jehož rámci uvedené publikace i videa vznikly, byl podpořen z programu Erasmus+.

 

 

 

Související dokumenty