K pohybové gramotnosti vlastní aktivitou dítěte

Vydáno:

Pohyb od raného věku rozvíjí nejen tělo, ale i schopnost řešit různé situace. Pohybová gramotnost umožňuje ovládat vlastní tělo, prostor a materiální svět, socializovat se a využívat pohybové dovednosti k podpoře a udržení vlastního zdraví i k dalšímu osobnímu rozvoji. Mnohým pohybovým dovednostem a s tím spojeným znalostem a zkušenostem, které vedou k pohybové gramotnosti a schopnosti zvládat nejen své tělo, ale i materiální a sociální okolí, se dítě učí v mateřské škole. Tím, jakým způsobem dítě učíme, můžeme tlumit nebo podporovat jeho vlastní aktivitu v tomto procesu.

Nejvíce se dítě naučí vlastním objevováním, tím, na co si přijde samo. Platí to i pro pohybové dovednosti a zkušenosti. Nelze však zcela opomenout učení nápodobou, které je důležité pro učení složitějších dovedností a tehdy, kdy by si dítě mohlo zafixovat chybné návyky. Jedná se pak např. o válení sudů s protaženým tělem, výskok na překážku do vzporu klečmo, kotoul, plavání apod. Proto bývá učení nápodobou hlavním a převažujícím způsobem vyučování, kdy pomoc a podpora dospělého zvládnutí dovednosti zcela jistě urychluje. Ale opomíjeno bývá typické učení raného věku pomocí experimentování, tedy operační podmiňování a senzomotorické učení (Sedláková, 2004, Čáp, Mareš, 2001), které vychází z potřeby a aktivity dítěte a poskytuje tak možnosti využít i jiné techniky učení. Většinu základních dovedností dítě tak může získat jen tím, že má příležitost je provádět – chodit a běhat v terénu z kopce do kopce, vylézat na žebřík (postupně samo vylézá bez přísunů rukou a nohou), ovládat různé předměty s různými vlastnostmi (míče, míčky, balónky, šátky, kroužky, obruče…).
V současném světě jsou však tyto příležitosti omezené, učitel nebo jiný dospělý (rodiče, cvičitelé) musí většinou tyto příležitosti nacházet a často i vytvářet z umělých pomůcek a dětem je nabízet nebo přímo jim ukazovat, co dělat, a to i tam, kde by to nebylo nutné. Abychom podpořili vlastní aktivitu dětí a tím i jejich učení, je dobré nezapomínat na jiné způsoby učení, kdy umožníme dětem experimentovat nebo rozhodovat se či samostatně řešit jednoduché pohybové úkoly. Kromě vytváření podmínek pro experimentování k tomu mohou napomoci vyučovací styly dle Mostona a Ashworth (1990), které byly vyzkoušeny a ověřeny v mateřské škole. Uvedeme si příklady pro podporu aktivity dětí při učení se pohybovým dovednostem.
Podpořit vlastní zkušenosti dětí i rozvo