Jak pracovat s dětmi s autismem ve třídě pro děti s PAS v MŠS

Vydáno:

Následující řádky jsou zaměřeny na výchovu a vzdělávání dětí s autismem ve speciální mateřské škole. Postupy a metody zde popsané však mohou sloužit jako určitý návod i pro práci s dětmi s poruchami autistického spektra zařazenými do běžných mateřských škol.

Jak pracovat s dětmi s autismem ve třídě pro děti s PAS v MŠS
Mgr.
Zuzana
Nová,
 
učitelka v ZŠS a MŠS Turnov
Autismus se řadí mezi
poruchy autistického spektra
(dále jen „PAS“) a patří k nejzávažnějším postižením dětského vývoje. Jedná se o
handicap vrozený,
který přetrvává po celý život. Dítě v důsledku narušení některých mozkových funkcí obtížně chápe to, co vidí, slyší a prožívá. Výrazně je
zasažena oblast komunikace, sociálních vztahů a představivosti.
Mohou se objevit změny v aktivitě (hyper/hypoaktivita), problematické chování (agrese vůči lidem, věcem, sebezraňování) nebo problémy s jídlem či spaním.
Autismus se často pojí s mentální retardací,
v některých případech také s epilepsií nebo smyslovými vadami. Většina takto postižených dětí potřebuje speciálně pedagogický přístup.
PROJEVY AUTISMU
Problémy v oblasti komunikace
U dětí s autismem se často objevuje
opožděný vývoj jazyka.
Někteří jedinci nepoužívají řeč smysluplně, opakují donekonečna stále stejné otázky nebo věty (echolálie),
mluví o sobě ve třetí osobě,
nejsou schopni sdělit své zážitky, o něco požádat, rozumět ironii či humoru. Asi v polovině případů nemluví vůbec, objevuje se
fyzické vedení druhých
(využívání ruky jiné osoby jako nástroje), neukazují, nereagují na pokyny ani na své jméno (jakoby neslyšeli).
Problémy v sociálním chování
Je narušena schopnost spontánního navazování kontaktu s lidmi,
chybí sociální úsměv
i snaha o sdílení pozornosti. Děti
bývají netečné k projevům
ostatních lidí (někdy je zcela ignorují), raději si hrají o samotě. Dávají přednost sebeobsluze,
vyhýbají se očnímu kontaktu.
Obtížně chápou pocity druhých, nepostrádají matku, nemají strach z cizích osob apod.
Problémy s představivostí
Projevují se především repetitivním chováním, omezeným okruhem zájmů a rituály. Děti s autismem
vyžadují stejnost a neměnnost v jevech,
které je obklopují, trpí zdánlivě bezdůvodnými záchvaty vzteku. Často se u nich můžeme setkat s
motorickými stereotypy
(mávání, ťukání či třepetání rukama, kolébání celým tělem, chůze po špičkách, točení se na místě apod.),
fascinací neobvyklými předměty
nebo přehnanými reakcemi na některé materiály či zvuky. S hračkami si často nehrají funkčním způsobem, rozhazují je, prohlíží si je ze zvláštních úhlů, roztáčejí kolečka u autíček atp. Časté je
řazení předmětů za sebe,
opakované otevírání a zavírání dveří, rozsvěcování a zhasínání světel, roztáčení předmětů apod.
Při hře nechápou pravidla ani smysl soutěžení.
Děti s autismem mají v důsledku svého handicapu jen
malou schopnost předvídat události,
obtížně se orientují v čase, prostoru i v událostech. Často nechápou svět, který je obklopuje, žijí v chaosu,
prožívají stres, pocit nejistoty
a neúspěchu. Za těchto okolností mohou jen obtížně rozvíjet své schopnosti a přijímat nové vědomosti. Aby se proces výchovy a vzdělávání stal efektivním, je třeba těmto dětem
zajistit určitou míru předvídatelnosti
a upravit prostředí tak, aby pro ně bylo srozumitelné, cítily se bezpečně a dokázaly se v něm orientovat.
Mezi úspěšné strategie pro výchovu a vzdělávání dětí s autismem využívané v současné době v České republice patří tzv.
strukturované učení.
Tato metodika vychází ze zásad TEACCH programu (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children), který vznikl v roce 1966 v Severní Karolíně a na jehož tvorbě se podíleli rodiče i odborníci.
Strukturované učení je založeno na
odstraňování deficitů vyplývajících z problematiky autismu
a využívání silných stránek jedince. Tím zároveň eliminuje výskyt problémového chování a umožňuje dětem co největší míru samostatnosti.
Strukturované učení vychází ze třech základních principů:
 
individualizace;
 
strukturalizace;
 
vizualizace.
Všechny
tři zmíněné pilíře
se mezi sebou plně prolínají, jsou uplatňovány současně a nelze je od sebe oddělit (z tohoto důvodu jsou v následujícím textu např. zmínky o vizuálních pomůckách v části o struktuře prostoru apod.). V souladu s těmito principy je v metodice strukturovaného učení kladen
důraz na nácvik funkční komunikace, sebeobsluhy
a na spolupráci s rodinou.
INDIVIDUALIZACE
Každému dítěti vyhovuje
individuální přístup,
u jedinců s nějakým handicapem to platí dvojnásob. U dětí s autismem se jedná o jednu ze základních podmínek, které musí být splněny, aby
proces výchovy a vzdělávání
probíhal úspěšně.
Děti se liší projevy spojenými s určitou poruchou autistického spektra, jejich frekvencí i intenzitou. Rozdílná je také
úroveň adaptability,
mentálního postižení, způsob komunikace apod. Proto je pro každého žáka na základě speciálně pedagogického a psychologického vyšetření, tj. na základě
stanovení úrovně v jednotlivých oblastech vývoje,
vypracováván IVVP (individuální výchovně-vzdělávací plán), který zohledňuje jeho možnosti, schopnosti a potřeby. IVVP obsahuje také
individuálně zvolené metody a postupy,
úpravu prostředí i pomůcek, způsob komunikace, motivace či hodnocení i individuálně zvolené konkrétní úkoly.
Jak již bylo řečeno, jednotlivé děti se od sebe natolik liší, že prakticky
neexistují žádné pracovní listy
nebo jiné standardizované materiály, které by bylo možné využívat pro všechny jedince s autismem. Je tedy třeba vytvářet
pomůcky přímo na míru
(tzv. strukturované úkoly – viz níže).
Ve třídě pro děti s autismem
neplatí jednotný řád
jako v běžné mateřské škole. Program dne je
uzpůsobován aktuálním fyzickým i psychickým potřebám
jednotlivých dětí. Pokud například dítě v noci špatně spalo nebo se necítí z nějakého důvodu dobře, je mu umožněna častější relaxace; na toaletu se nechodí hromadně, ale dle potřeb každého jedince (při této příležitosti se nacvičuje schopnost oznámit potřebu navštívit toaletu – funkční komunikace) apod.
Nezbytnou podmínkou pro zajištění individuální péče je však dostatečný počet odborně vzdělaného personálu.
STRUKTURALIZACE
Strukturalizace znamená
uspořádání či přehledné členění jevů,
které dítě obklopují (čas, prostředí, jednotlivé činnosti). Struktura napomáhá vnášet řád do jinak chaotického světa, usnadňuje mu pochopení různých situací a poskytuje odpovědi na otázky:
„Kde, kdy, co, jak, jak dlouho a proč?“

1. Strukturalizace prostředí

Struktura prostředí pomáhá dítěti s orientací v prostoru a přináší mu odpovědi na otázky:
„Kde budu pracovat a co budu dělat?“
Třída pro děti s autismem je prostředím veskrze strukturovaným. Struktura je patrná jak v celkovém uspořádání a zařízení jednotlivých místností, tak v jednotlivých úkolech (tzv. strukturované úkoly) a činnostech, které děti vykonávají. Pokud to
prostory školy
dovolí, je vhodné
mít pro každou činnost vyhrazenu zvláštní místnost
– tím je jasně vymezeno, kde se jednotlivé aktivity vykonávají. Navíc se děti v případě potřeby vzájemně neruší a může tak probíhat i
několik činností zároveň
(např. někdo potřebuje delší čas na svačinu, jiné dítě se mezitím může věnovat výtvarným činnostem, další potřebuje relaxovat apod.).
Není-li toto členění možné, lze
využít jednu místnost pro více aktivit.
V tom případě je pak třeba prostor nastrukturovat (např. pomocí nábytku, koberce, závěsu či paravánu, pomocí nalepených čar na zemi apod.) tak, aby bylo dětem zcela zřejmé, ve které části místnosti se například jí a kde si mohou hrát.
Jednotlivé činnosti
by se neměly provádět v místě, které pro ně není vyhrazeno (např. je-li dítě zvyklé převlékat se na cvičení v šatně, nenutit ho převlékat se v herně; nenutit ho plnit nějaký úkol u jídelního stolu apod.).
Ve třídě pro děti s autismem by mělo být
vyčleněno pracovní místo, prostor pro jídlo,
převlékání, trávení volného času, místo pro komunikační cvičení, hudební, výtvarné či tělesné aktivity,
místnost pro relaxaci
a sociální zařízení. Každé dítě by mělo mít na všech stanovištích jasně označeno svoje místo (svojí fotografií, přidělenou barvou apod.).
Pracovní místo
Je vhodné, aby v prostoru pro výukové aktivity byly
minimalizovány rušivé vlivy
(hluk, pohyb, nadměrné množství zrakových podnětů apod.). Děti by měly mít jasně
vyhrazený prostor
pro samostatnou a individuální práci, přičemž obě stanoviště by neměla být totožná.
Místo pro samostatnou práci
Každé dítě má vyhrazený
vlastní prostor
pro samostatnou práci. Většinou se jedná o lavici ohraničenou z obou stran regály (policemi, nad sebou umístěnými košíky apod.). V tomto prostoru
vykonává úkoly,
které samostatně dokonale zvládá a které byly předtím nacvičené při individuální výuce.
Poznámka
Postup práce: Dítě odebírá úkoly připravené v regálu po jeho levé ruce, na lavici je vypracovává a poté odkládá do regálu na pravé straně. Připravené úkoly může vypracovávat v libovolném nebo v předem stanoveném pořadí. Po vypracování všech úkolů dítě učitele upozorní, že již skončilo (nemluvící děti mohou např. zazvonit na zvonek umístěný na lavici). Po společné kontrole všech úkolů následuje odměna (viz motivace). Počet připravených úkolů znázorňuje dobu trvání samostatné práce (dítě ví, že práce skončí, až splní všechny úkoly).
Místo pro individuální práci
Pro individuální práci je vyhovující
samostatná delší lavice
rozdělená barevnou lepicí páskou na 3 části, aby i zde mohlo dítě brát připravené úkoly na levé straně lavice a odkládat je na pravou stranu. Při individuální práci sedí
učitel proti žákovi,
některým dětem však může vyhovovat, pokud učitel sedí vedle nich nebo stojí za nimi.
Jídelna
Prostor pro stravování hraje důležitou roli zejména u mladších dětí. Mnoho dětí s autismem si s sebou do mateřské školy přináší určité
problémy s jídlem
(při jídle odmítají sedět, nechtějí jíst samy, odmítají jídla určitého tvaru, barvy či vůně atd.). Zmíněné obtíže mohou v některých případech vyžadovat i
mnohaměsíční individuální nácvik
stravování. Je proto výhodou, je-li jídelna samostatnou místností, kde může být dítě samo a není nikým ani ničím rušeno.
Někteří jedinci mají
problémy s orientací na jídelním stole
(nevědí, kam umístit talíř, kam hrnek apod.), proto je možné vyznačit na stole přesné umístění jednotlivých věcí (např. pomocí barevné izolepy, samolepicí barevné fólie, namalovaného prostírání atd.).
Šatna
Šatna bývá vybavena regály (policemi, košíky apod.), které
vymezují dítěti přesný prostor
pro jednotlivé kusy oděvu.
Vše je označeno fotografiemi
(piktogramy, nápisy). Pro zvládnutí správného postupu svlékání a oblékání pracují děti s procesuálním schématem (viz struktura činnosti).
Místo pro volný čas
Tento prostor bývá vybaven nejen věcmi určenými ke hře, ale zároveň
koutkem pro odpočinek
(dětský gauč, polohovací vak, matrace apod.). Hračky jsou přehledně uspořádány (do regálů, košíků atd.) a
označeny fotografiemi
(usnadňují dětem orientaci, mohou snáze vrátit hračku na původní místo).

2. Strukturalizace času

Vzhledem k tomu, že děti s autismem
obtížně chápou abstraktní pojmy
(např. za chvíli, odpoledne, zítra apod.), je pro ně orientace v čase nesnadná.
Pomocí strukturalizace času
snáze pochopí, kdy a jak dlouho budou jednotlivé činnosti vykonávat. Pro usnadnění orientace v průběhu dne a pro získání většího pocitu jistoty má každé z dětí ve třídě
svůj denní režim.
Jedná se o vizualizovaný
rozvrh jednotlivých aktivit.
Bývá označen fotografií dítěte a dle aktuálních schopností každého jedince je sestaven například pomocí předmětů, barevných fotografií, piktogramů, nápisů nebo kombinací těchto možností.
Každé odpoledne se připravuje nový denní režim na následující den.
Ráno při příchodu tedy děti vidí, co je daný den čeká. Některé se v průběhu dne chodí na režim dívat a ujišťují se, zda se nic nezměnilo a co všechno mají ještě před sebou.
Není tedy vhodné měnit režim v průběhu dne.
Pokud je to však nezbytně nutné, lze dítě pomocí režimu
připravit na nějakou změnu
(např. v průběhu dne zavolá maminka dítěte, že si ho nevyzvedne ona, ale otec – vyměníme tedy fotografie rodičů na denním režimu a dítě pravděpodobně zvládne tuto nenadálou situaci lépe).
Jak děti s denním režimem pracují?
Při příchodu do mateřské školy si každé dítě
najde svůj denní režim,
podívá se, co je ten den na programu, sejme první obrázek (předmět, piktogram apod.) a provede tu činnost, kterou daný obrázek symbolizuje (např. je-li na obrázku symbol pro hru, dítě jde i s obrázkem na místo určené ke hře, zde obrázek odloží a začne si hrát). Po
ukončení aktivity
vezme obrázek a odchází s ním zpátky k dennímu režimu. Zde
odhodí obrázek do košíku
umístěného pod režimem, bere si následující obrázek a stejným způsobem provádí další činnost.
Při
nácviku používání denního režimu
můžeme začínat pouze s jednou činností nebo několika málo prvky (např. hra, svačina, oběd, odchod domů). Někdy je nezbytné využívat dopomoc nebo i
plné fyzické vedení
(asistent či pedagog pomáhá dítěti uchopit obrázek z režimu jeho rukou – nikoli svou – a směruje ho na správné místo).
Další možností, jak dětem usnadnit orientaci v čase, je
vytvoření týdenního rozvrhu.
Ten může mít například podobu tabule, na které jsou umístěny piktogramy nebo nápisy označující jednotlivé dny v týdnu. K těm je pak možné
přiřazovat významné události
(např. návštěva divadla, výlet apod.).

3. Strukturalizace činnosti

Strukturalizace činnosti dává dětem odpověď na otázku:
„Jak mám pracovat?“
Jednou z možností, jak dětem usnadnit orientaci v určité činnosti, je využívání tzv.
procesuálních schémat.
Jedná se o vizualizované pracovní postupy určitých aktivit (např. oblékání, mytí rukou, prostírání apod.) sestavené z jednotlivých po sobě jdoucích kroků.
Dalším způsobem využívaným ve třídách pro děti s autismem jsou tzv.
strukturované úkoly.
Tyto úkoly jsou vytvořeny tak, aby z nich dítě pochopilo zadání již při pohledu na ně, bez nutnosti slovního doprovodu. Jsou koncipovány tak, aby
respektovaly postup práce zleva doprava
(např. v levé části krabice jsou umístěny korálky, v pravé potom připravené jamky, do kterých se mají korálky umísťovat; dítě přesně ví, odkud má začít korálky brát, kam je dávat, a ví, že úkol skončí, když umístí všechny korálky).
Pro tvorbu strukturovaných úkolů
jsou často využívány všechny dostupné druhy krabiček (dřevěné, od bonboniér, od čaje atp.), dále pak kartónové desky, zalaminované čtvrtky, šanony.
VIZUALIZACE
Jak již bylo řečeno, děti s autismem
obtížně chápou abstraktní jevy,
které je obklopují (čas, mluvená řeč apod.). Proto je třeba dát těmto pojmům konkrétnější podobu, tj. zviditelnit je prostřednictvím předmětů, obrázků, fotografií, piktogramů nebo nápisů.
Vše, co lze zviditelnit, je třeba zviditelnit.
Vizuální pomůcky jsou zcela konkrétní, jednoznačné a především trvalé. Informace sdělované jejich prostřednictvím jsou pro dítě snáze pochopitelné a může se k nim kdykoli vracet a ověřovat si je.
Vizualizace se také podílí na rozvoji komunikace.
V některých případech se rodiče dětí s PAS obávají, že vizuální pomůcky mohou jejich dítě
brzdit v rozvoji mluvené řeči.
V tom případě je třeba je ubezpečit, že jejich obavy jsou zcela zbytečné a opak je pravdou.
Volba formy vizuální podpory
závisí na schopnosti abstraktního myšlení konkrétního jedince. Dítěti, které umí číst a nemá větší obtíže s abstrakcí, budou vyhovovat nápisy, pro jiné bude nezbytné využít obrázků, nebo dokonce konkrétních předmětů.
MOTIVACE
Když je dítě seznámeno s tím, co bude dělat, ví, kde, kdy, jak a jak dlouho bude pracovat, musí také dostat odpověď na možná nejdůležitější otázku:
„Proč by mělo pracovat?“
Přestože je třeba při výchově a vzdělávání dětí s autismem hojně
využívat sociální odměny
(pochvala, úsměv, pozornost), není to pro většinu z nich příliš motivující.
Je tedy třeba nalézt skutečně
funkční motivační systém.
Pro některé děti bude motivující
nově vytvořený zajímavý úkol,
jiné budou potřebovat určitou formu odměny. Jednou z možností je
činnostní odměna
(dítě si smí poslechnout písničku v rádiu, pohrát si s oblíbenou hračkou apod.).
Asi nejčastějším a nejvíce funkčním způsobem motivace je však
materiální odměňování
(např. drobný pamlsek, oblíbený nápoj apod.). Děti, které si ještě neosvojily pracovní návyky, je třeba odměňovat častěji (po každém úkolu), poté je možné odměny postupně ubírat.
Závěrem bych ráda uvedla, že práce s dětmi s autismem vyžaduje nejen velkou dávku entuziasmu, trpělivosti, pokory, schopnost a ochotu porozumět jim a přizpůsobit se, ale také odbornou znalost této problematiky, neboť neinformovaný přístup by mohl děti do značné míry poškozovat.
POUŽITÉ ZDROJE
 
ČADILOVÁ, V., ŽAMPACHOVÁ, Z.
Strukturované učení.
1. vyd. Praha: Portál, 2008. 405 s. ISBN 978-80-7367-475-5.
 
ČADILOVÁ, V., ŽAMPACHOVÁ, Z.
Tvorba individuálních vzdělávacích plánů pro děti s poruchami autistického spektra (metodický materiál).
2. vyd. Praha: IPPP, 2006. 71 s. ISBN 80-86856-17-8.