Vyvíjíme GIS - Invenio, screeningový online systém pro vyhledávání rozumově nadaných dětí pomocí psychodiagnostických počítačových her

Vyvíjíme GIS – Invenio, screeningový online systém pro vyhledávání rozumově nadaných dětí pomocí psychodiagnostických počítačových her
Michal
Jabůrek
doktorand Katedry psychologie a odborný pracovník IVDMR FSS MU
Šárka
Portešová
docentka v oboru pedagogická psychologie na FSS MU
Ondřej
Straka
doktorand Katedry psychologie a odborný pracovník IVDMR FSS MU
Identifikace mimořádného nadání – aktuální situace v České republice
Mimořádně intelektově nadaných dětí by měla být v populaci přibližně 2 až 3 %. Přitom dle analýz MŠMT (ČTK, 2019) bylo v roce 2019 registrováno pouze 894, což je asi 0,1 % všech žáků základních škol. Ukazuje se tedy, že mimořádné nadání většiny žáků zůstává v průběhu školní docházky neodhaleno. Na tento nepříznivý stav upozorňuje i tematická zpráva České školní inspekce (2016), která doporučuje zaměřit pozornost škol právě na identifikaci nadání.
I autoři tematické zprávy si totiž uvědomují, že přesná identifikace je prvním a nezbytným krokem k nastavení adekvátní vzdělávací péče o nadané děti. Současně autoři řady longitudinálních studií (Freeman, 2001; Gross, 2004) poukazují na to, že nevhodný pedagogický přístup může u takových dětí vést k rozvoji řady problémů v chování a emoční a sociální oblasti, jako je např. školní podvýkon, agresivita, narušení sebepojetí apod. Nemluvě o ztrátě v důsledku nevyužitého potenciálu nadprůměrných schopností, kt