Vendulko, je dnes metoda?

Vydáno:

Metoda dobrého startu (MDS)? Proč ne? Řekla jsem si před sedmnácti lety a zúčastnila se výcviku její základní teorie a názorného provádění jednotlivých lekcí pod přímým vedením PhDr. Jany Swierkoszové. Metoda mě hned oslovila a zaujala, a proto jsem se rozhodla zařadit ji do výchovně-vzdělávací práce ve své třídě mateřské školy, kde jsem pracovala a pracuji do dnešní doby. Její ucelenost a promyšlenost, intermodální propojování poznávacích procesů a hrubé i jemné motoriky logicky vede k emoční i sociální stabilitě a rozvoji komunikačních schopností jednotlivých dětí.

Vendulko, je dnes metoda?
Bc.
Vendulka
Žežulková,
učitelka, MŠ Strojařů, Chrudim 4
Pracuji ve speciální třídě pro děti s logopedickými obtížemi (NKS) a moje děti byly první, na kterých jsem si vše teoretické mohla vyzkoušet prakticky. Metodika byla jasně propracovaná a její využití bylo a pořád je všestranné, komplexní a systematické.
Po pěti letech realizace MDS jsem psala bakalářskou práci na téma Diagnostika a terapie ve speciální pedagogice. Jejím cílem bylo prokázat efektivitu MDS u dětí předškolního věku, tedy využití metody v prostředí mateřské školy jako preventivního a kompenzačního programu. Zajímala mě zejména její účinnost v kontextu s přirozeným vývojem dítěte. Vybraný vzorek jsem vytvořila z padesáti dětí ve věku 5-7 let z běžných a ze dvou speciálních tříd mateřské školy - jedné pro děti s NKS, druhé pro děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí a pro děti s více vadami. Všechny děti v rámci mé třídy procházely běžným výchovně-vzdělávacím programem.
Následně jsem sestavila dvě rovnocenné skupiny. Děti ze skupiny č. 1 prošly realizací MDS, u dětí ze skupiny č. 2 metoda realizována nebyla. A jak myslíte, že vše dopadlo? Pro počáteční a konečnou pedagogickou diagnostiku jsem využila metodu slovních didaktických testů schopností a dovedností Brigitte Sindelarové pro zjištění deficitů dílčích funkcí určenou pro děti předškolního věku. Z výzkumu vyplynulo, že používání MDS v mateřské škole (MŠ) v rámci výchovně-vzdělávacího programu se jeví jako vhodná a včasná intervence, která redukuje možné obtíže. Interpretace dosažených výsledků byla u všech diagnostických testů konečné diagnostiky u dětí s realizací MDS procentuálně o mnoho vyšší.
S postupem času se vyvíjela i realizace MDS v naší MŠ. V současné době metodou procházejí všechny děti, které navštěvují poslední rok MŠ před nástupem do 1. třídy a děti s odkladem školní docházky (OŠD). Jednotlivé lekce probíhají v době alternativního odpočinku dětí od 12:15 do 13:00 hodin. Máme čtyři skupiny po 10-12 dětech a tři paní učitelky, které prošly výcvikem MDS a dětem se věnují. Děti s OŠD tvoří samostatnou skupinu. Velice dobrou zkušenost máme s ukázkovou hodinou MDS pro rodiče dětí, kterou zařazujeme vždy na začátek školního roku. Rodiče se tak stávají dětmi a mají možnost si vyzkoušet, jak lekce probíhá. Při ní si uvědomují, že vše není zcela snadné. První lekce totiž bývá pro děti tajemná. Nevědí, co je čeká. Seznamují se se svou paní učitelkou a dětmi navzájem. Struktura lekce začíná poslechem lidové písničky, která děti provází celou lekcí, a navozením modelové situace, následuje hra se slovy. Kontakt s ostatními umožňuje dětem orientovat se v sociálních vazbách a rozumět i neverbálním sdělením. Děti pak dokážou komunikovat bez zábran a lépe se přizpůsobují různým situacím. Následuje pohyb, který jim dává dostatečný prostor pro uvolnění. Píseň a pohyb rozvíjejí akustickou percepci. Grafický vzor, píseň a pohyb je nejtěžší částí lekce, kdy dochází k propojení opticko-akustické percepce. Na konci je zhodnocení, při kterém se děti učí samy sebe posuzovat, což zpočátku není jednoduché.
Velkým nedostatkem dnešních dětí je neznalost lidových písní, které jsou v MDS použity. Osvědčilo se mi ke grafickému vzoru vymyslet příběh, který vychází z dané písničky. Pro analýzu a syntézu slov děti milují tzv. hru na mimozemšťana, kdy si pro umocnění prožitku nalakuji i nehty na zeleno. Děti tyto zážitky zbožňují. Nepoužívám nahrávku písní na kazetě, její tempo není pro grafický zápis dětí reálné.
Závěrem musím napsat, že MDS respektuje individualitu dítěte a aktivizuje a rozvíjí všechny kognitivní funkce rovnoměrně. Lektorovi umožňuje využívat své postupně získané zkušenosti. Metodika jednotlivých lekcí není úplně svazující a lektor ji může přizpůsobit dané skupině dětí. Její velkou výhodou je snadná dostupnost a možnost využití každou učitelkou MŠ. Ze svých osobních zkušeností považuji MDS za vhodnou formu prevence i terapie a bez jakýchkoli výhrad ji doporučuji k zařazení do všech MŠ.

Související dokumenty

Pracovní situace

Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Školy s rozšířenou výukou
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Šablony od A do Z
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
První kroky při vymáhání dlužného školného
Individuální vzdělávací plán
Zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální
Správní řízení v mateřské škole – právní předpisy, informace, sdělení, judikatura
Přijímání k předškolnímu vzdělávání
Přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 16 odst. 9 školského zákona
Ukončení předškolního vzdělávání
Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Správní řízení ve druhém stupni

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přímá pedagogická činnost
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře