"Včelka" - osobní trenér čtení, domácí i školní využití

Vydáno:

„Včelka“ zlepšuje úroveň čtenářských dovedností, pomáhá dětem při obtížích se čtením, zejména dětem s dyslexií. V souladu se současnými přístupy se zaměřuje na rozvoj techniky čtení (přesnost, plynulost, rychlost), procvičování potřebných funkcí pro rozvoj čtení a psaní (fonologických dovedností, fonologické paměti, koncentrace, zrakového vnímání a dalších dovedností) a porozumění čtenému textu. Nabízí i podporu gramotnostních dovedností při rozvoji psaného projevu ve smyslu uplatňování fonologických pravidel.

Úvod

Stěžejním úkolem formálního vzdělávání - školy - je funkční čtenářská gramotnost. V prostředí inkluzivního školství je však plnění tohoto zadání velmi obtížné vzhledem k obrovské variabilitě potřeb a možností jednotlivých žáků. Ve školní praxi se setkáváme s mnoha dětmi, které mají z nejrůznějších důvodů obtíže při rozvoji svých čtenářských dovedností, které se mohou projevovat až výukovým selháváním. V této souvislosti mluvíme nejčastěji o specifických poruchách učení - dyslexii, případně i dysortografii.
Tito školáci mají obtíže při nabývání čtenářských dovedností, přestože disponují dobrým vzdělávacím potenciálem, odpovídajícím metodickým vedením i podporujícím a stimulujícím rodinným zázemím. Základními předpoklady pro úspěšný rozvoj čtení a psaní jsou v počátečních etapách jazykové dovednosti, především fonologické povědomí, zrakové vnímání a další percepčně-motorické funkce, psychické předpoklady jako pozornost, soustředění, paměťové funkce a konečně osobnostní a motivační faktory. I žáci s dyslexií mohou být úspěšnými čtenáři, pokud se jim dostane potřebné podpory. Záleží samozřejmě na přístupu žáka a jeho rodiny.
Péči je třeba věnovat i žákům s nespecifickými poruchami učení (Kucharská, Špačková, 2013), které mají svou příčinu v nevýhodných dispozičních a motivačních faktorech dítěte, případně v nesprávném metodickém vedení. Velmi rizikovými žáky jsou žáci s vývojovou dysfázií - specificky narušeným vývojem řeči a jazyka (Kucharská, 2014).
Online výuková aplikace „Včelka“
Rodiče často sami vnímají nedostatečnou variabilitu pomůcek a pedagogové nemají dostatek času pro vytváření individuálních pracovních listů a materiálů. Online aplikace Včelka zlepšuje úroveň čtenářských dovedností a nabízí právě onu variabilitu při respektování vývojovosti jednotlivých etap čtení, tedy i náročnosti, a při respektování potřeb jednotlivých žáků. Aplikace obsahuje strukturovaná a vzájemně provázaná cvičení stimulující:
-
rozvoj techniky čtení od počátečního čtení po úroveň automatizace s možností volby přiměřené technické náročnosti a grafického zobrazení; takto lze maximálně efektivně urychlit a podpořit správnou techniku čtení při užití analyticko-syntetické i genetické metody výuky čtení;
-
fonologické dovednosti, jejichž úroveň je zásadní pro rozvoj čtení i psaní;
-
porozumění čtenému, tak aby se u žáků s obtížemi ve čtení, ale i bez nich umožnil maximální rozvoj čtenářské gramotnosti vzhledem k možnostem každého uživatele;
-
rané gramotnostní dovednosti při psaní (doplňování diakritiky, měkčení, spodoba znělosti, dodržování hranic slov, krátké diktáty, doplňovačky);
-
v rámci her i další percepční funkce, pozornost, soustředění, paměťové funkce a volní úsilí.
Celá aplikace je vytvářena odborníky se znalostí problematiky čtení, specifických poruch učení a potřeb čtenářů tak, aby fungovala jako individuální trenér čtení (kombinuje odbornost s možnostmi škálování online aplikace). Včelka je pomocníkem pro žáky, rodiče, učitele i speciální pedagogy. Dokáže diagnostikovat problémové oblasti čtení a navrhnout cvičení ušitá na míru konkrétnímu dítěti, která dále adaptivně přizpůsobuje podle jeho pokroku. Učitelům přináší možnost cílenější intervence ve prospěch dětí i užší spolupráci s rodinou a žákem samotným.
Základním využitím Včelky je práce doma, tedy rodič s dítětem, případně dítě samostatně. Aplikace funguje jako dříve zmíněný „osobní trenér čtení“, což znamená, že čtenáři předkládá cvičení založená na orientační automatické diagnostice a následně adaptivně podle výsledků čtenáře tato cvičení přizpůsobuje co do náročnosti jeho potřebám. Rodič je schopen v reálném čase sledovat výsledky jednotlivých cvičení a tak i postupné zlepšování v čase. Čtenář je také oceňován a různé prvky gamifikace jej motivují do dalšího cvičení.
Další typická situace využití Včelky je v poradenské praxi, například v pedagogicko-psychologických poradnách. Speciální pedagogové si mohou přednastavit celé sady cvičení přesně podle svých potřeb a zkušeností, tak aby pak v průběhu práce s klienty mohli tato cvičení využívat. Aplikace nabízí desítky drobných volitelných nastavení a filtrování pro každé jednotlivé cvičení, což zvyšuje efektivitu a chuť čtenářů do dalšího cvičení. Motivací pro děti i rodiče je možnost propojení speciálních pedagogů a rodičů jako dohled nad dětmi čtenáři, kdy obě strany mají možnost sledovat čtenářské výkony dítěte a případně zasahovat do skladby nebo náročnosti cvičení - a to vzdáleně, online.
Třetím typickým využitím aplikace Včelka je práce s žáky ve třídě, tedy pro běžnou výuku. Učitelům Včelka nabízí již předvybranou skupinu cvičení, vhodnou pro práci s dětmi ve třídě, nejlépe na interaktivní tabuli nebo projektoru. Učitel si může také sám sestavit soubor vhodných cvičení pro svou třídu, ale i vytvořit soubory cvičení pro jednotlivé potřebné žáky. Tato cvičení mohou být určena jak ke školnímu, tak i k domácímu procvičování. Možnost propojení pedagog-rodič dovoluje sledování procvičování, pokroků i vzájemnou komunikaci a tím metodickou podporu rodičů.
Vzhledem k doplnění cvičení o multimediální obsah (obrázky a zvuky) jde o další oživení výuky, které podporuje zapojení žáků. Vyučující navíc získává nástroj, který mu je schopen během pár kliknutí vygenerovat vždy čerstvý a vhodný obsah se zaměřením na učivo, které právě potřebuje, a to včetně filtrování do různých podkategorií (například jen slova s měkčením typu bě, pě, mě, vě a podobně).
Aplikace je přístupná na internetu na základě registrace na www.vcelka.cz a přihlášení pomocí uživatelských účtů. V přípravě jsou i mobilní aplikace pro platformy Android (již ve vývoji) a iOS.
ZDROJE
-
KUCHARSKÁ, A. a K. ŠPAČKOVÁ. Specifické poruchy učení v poradenském kontextu. In: VALENTOVÁ, L. a kol. Školní poradenství I. Praha: PedF UK, 2013, s. 192-221.
-
KUCHARSKÁ, A. Riziko dyslexie. Pregramotnostní schopnosti a dovednosti a rozvoj gramotnosti v rizikových skupinách. Praha: PedF UK, 2014.
-
Vcelka.cz [online]. 2015 [cit. 2015-09-30]. Dostupné z: http://www.vcelka.cz.