Tři dotazy na téma speciální pedagog ve škole

Vydáno:

V čem se bude lišit pracovní náplň speciálního pedagoga (dále jen „SP“) na základní škole pro zajištění personální podpory podpůrných opatření třetího stupně od dosavadní pracovní náplně? Na škole pracuje SP již mnoho let na poloviční úvazek financovaný z přímých výdajů KÚ a provádí pedagogickou diagnostiku, reedukace, kompenzační cvičení, metodickou a koordinační činnost u 49 žáků se zdravotním postižením. Po vyšetření byla jednomu žákovi doporučena podpůrná opatření třetího stupně, a to jedna hodina týdně předmětu speciálně pedagogická péče a půl úvazku SP. SP tedy bude pokračovat v současné pracovní náplni a přibude mu předmět speciálně pedagogická péče a organizace výuky pro žáka s podpůrnými opatřeními třetího stupně?

 

 

 

 

Tři dotazy na téma speciální pedagog ve škole
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph. D.
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
-
vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
ODPOVĚĎ:
Ve škole již SP (úvazek 0,5) působí, nevykonával však dosud činnost v rámci poskytování podpůrných opatření a nebyl financován v rámci normované finanční náročnosti spojené s činností SP podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Uvedený SP může nově vykonávat činnost na základě doporučení školského poradenského zařízení. To znamená, že v rozsahu činnosti, který zůstává zachován (úvazek 0,5), bude dále pracovat jako SP. V závislosti na konkrétním obsahu doporučení školského poradenského zařízení se může změnit obsah jeho práce. Dá se předpokládat, že určité změny budou spojeny s konkrétními speciálními vzdělávacími potřebami žáka, kterému bylo vydáno doporučení školského poradenského zařízení. Současně však dle Přílohy 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. platí, že služba uvedeného SP je určena i pro ostatní žáky (pro žáky a školu - viz bod III. 5. 3 A Přílohy 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).
Jestliže uvedený SP bude současně vyučovat předmět speciálně pedagogické péče, pak totéž platí i o výuce předmětu speciálně pedagogické péče (jedna hodina týdně). Obsah činnosti SP se změní v tom, že bude nově vyučovat předmět speciálně pedagogické péče. Současně má výuka předmětu speciálně pedagogické péče vliv na to, že se daná výuka (jedna hodina týdně) zahrnuje do týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti SP.

 

 

 

Související dokumenty

Pracovní situace

Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Školský zákon a jeho vyhlášky
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Co dělat, když škole přijde poškozené zboží?
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Policie ve škole
V jakých případech může škola odmítnout či odložit pomoc Policii ČR
Únor 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Březen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Změna pracovního poměru

Poradna

Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky
Střídavá péče