Tipy pro začínající školní psychology

Vydáno:

Při své praxi na školách v pozici školního psychologa či metodika školních psychologů jsme se v rozhovorech s učiteli i řediteli škol setkávaly s jejich představami o tom, jak by měl ve škole působit školní psycholog, co by měl, či naopak neměl dělat. Tyto představy vyučujících a vedení škol byly mnohdy v souladu s naší vlastní zkušeností, jak vstupovat do terénu školy tak, aby bylo možné dobře vykonávat práci školního psychologa.

Tipy pro začínající školní psychology
Mgr.
Barbora
Neuwirthová
 
psycholožka, NÚV, katedra psychologie PedF UK v Praze
PhDr.
Kateřina
Šrahůlková
Ph. D.
psycholožka, NÚV
O naše zkušenosti a podněty získané z rozhovorů s učiteli a řediteli škol bychom se rády podělily prostřednictvím tohoto textu. Jeho cílem není vysvětlovat, jak se „dělá“ školní psychologie, ale zachytit první kroky a strategie, které je možné (a nám se zdá, že vhodné) využít ve chvíli, kdy psycholog vstupuje do školy. Jde o jakési nastavení a obecné principy práce, které by mohly být prospěšné dodržovat.
Máme zkušenost, že pomáhají vytvářet vazby mezi psychologem a žáky, učiteli i rodiči. Pomáhají budovat vzájemnou důvěru. Zkušenosti sdílené školními psychology totiž ukazují, že jestliže žáci, rodiče a učitelé nedůvěřují svému školnímu psychologovi, pak je v podstatě nemožné, aby ve škole vykonával svou práci. Prostřednictvím tohoto článku tedy chceme popsat a představit principy práce školního psychologa, které pomáhají vytvářet podmínky pro to, aby mohl psycholog vykonávat svoji práci ve škole co nejlépe.
CO MŮŽE ŠKOLNÍ PSYCHOLOG UDĚLAT PRO DOBRÝ VSTUP DO TERÉNU ŠKOLY
V textu je shromážděn soubor podnětů, nápadů a zkušeností, které se osvědčily v praxi a mohou být užitečné pro nastavení pracovního fungování školního psychologa na škole. Tyto podněty a nápady jsou tříděny do tematických oblastí, které pokrývají realitu fungování profese v systému školy. Jednotlivá doporučení a podněty jsou doprovázeny krátkým popisem a vysvětlením jejich užitečnosti. Případně je popsáno, k jakým očekávaným výsledkům může vést jejich dodržování.
1. Osobnostní specifika
 
Vstřícnost, empatie, pozitivní vystupování a úsměv
Tímto nastavením vytváříme pozitivní a vstřícné prostředí, které vede k tomu, že žáci, učitelé i rodiče mají chuť s psychologem hovořit a konzultovat vše, co si zaslouží jejich pozornost.
 
Proaktivní chování
Doporučujeme průběžně projevovat zájem o učitele, jejich třídy (avšak s jistou zdrženlivostí a v mezích slušnosti). V průběhu rozhovorů s pedagogy je třeba citlivě sledovat reakce učitele a to, zda se necítí naší aktivitou tlačen či ohrožován.
Zajímáme-li se o dění ve škole a hovoříme-li s těmi, kdo školu tvoří,
navazujeme vzájemné vazby
a zároveň se dozvídáme o tom, co se ve škole děje. Tím pomáháme utvářet
prostor pro včasné řešení potíží
a můžeme si všímat prvních signálů potenciálních obtíží, hledat jejich řešení a celkově vytvářet půdu pro to, abychom nebyli pouze „hasiči požárů“ v situaci, kdy se již problém značně rozvinul.
Je také užitečné být ve škole co nejvíce k dispozici.
Učitelé oceňují, pokud je psycholog ve škole prakticky neustále. Tak vzniká prostor pro konzultace situací, které se právě vynořily, aniž by bylo potřeba se dlouze objednávat. Vhodné je o své pracovní době dobře informovat na schůzkách a nástěnkách.
 
Nechat se vidět
Nestačí trávit ve škole hodně času, je třeba být viděn a nechat se vidět, aby učitelé i děti věděli, že jsme ve škole pro ně. „Nechat se vidět“ je možné různými způsoby:
 
pohybovat se o přestávkách po škole
(po chodbách, nahlížet do tříd), touto cestou dávat jasně najevo, že jsme k dispozici a že nás kdokoliv může oslovit;
 
pohybovat se ve sborovně, setkávat se s učiteli, kteří zde tráví volné hodiny - vzniká tak přirozený prostor pro rozhovor s jednotlivými vyučujícími, pro zjišťování jejich přání a potřeb;
 
vždy po předchozí domluvě s daným pedagogem
chodit na náslechy do jednotlivých tříd
- tak vzniká prostor pro lepší seznámení s vyučujícími, třídními kolektivy i jednotlivými žáky.
2. Seznámení se školou - se žáky, učiteli a rodiči
 
Osobně se seznámit se všemi vyučujícími školy
Pro otevření prostoru ke spolupráci doporučujeme seznámit se osobně s každým vyučujícím působícím ve škole (včetně vychovatelek v družině). Dobrou „záminkou“ přitom může být ptát se na třídu konkrétního učitele. Tím se usnadní nejen seznámení s daným vyučujícím, je to také možnost dozvědět se řadu užitečných informací o jednotlivých třídách a o tom, jakou pomoc potřebují konkrétní učitelé a jejich třídy.
 
Hledat různé cesty k dětem
Setkávat se s jednotlivými dětmi i třídami v různých kontextech a seznamovat se s nimi (navazovat s nimi vztah) prostřednictvím
řady skupinových aktivit
- práce se třídou, setkání školního parlamentu, rozvojových skupin, hodin skupinové reedukace aj.
Účastnit se dle možností různých výjezdů tříd
(adaptačních pobytů, vzdělávacích exkurzí apod.). Těchto akcí je možné se účastnit jako pedagogický dozor, což může být přínosné pro školu (nemusí řešit otázku suplování za dalšího vyučujícího). Pro psychologa jsou tyto akce cestou, jak se dostat snadno a přirozeně do kontaktu s dětmi, se kterými nemá příležitost se často setkat. Tak se postupně vytváří platforma pro to, aby děti získaly ke školnímu psychologovi důvěru a odvážily se mu říct o pomoc, když ji potřebují. Touto zkušeností lze také získat představu o tom, jak se jednotlivé děti chovají, když jsou samy, a jak se chovají, když jsou ve skupině. Zároveň se vytváří základ pro další spolupráci s jednotlivci i třídami.
 
Mít oči „na stopkách“
Během pohybování se ve škole (rozhovory s učiteli, přestávky na chodbách, náslechy ve třídách, účast na třídních výjezdech apod.) je velmi důležité všímat si chování jednotlivých dětí, navazovat s nimi kontakt, hledat drobné záminky k rozhovoru.
 
Vytvářet si školní sociální síť
Na životě školy se podílejí nejen vyučující a žáci, ale také
další personál
(kuchařky, uklízečky, školník atd.). Osvědčuje se nám seznámit se také s ním, občas prohodit pár slov. Tyto kontakty nám leckdy poskytnou řadu užitečných informací o dětech a získáme také důležité
partnery ke spolupráci
(např. v jídelně při potížích dětí s jídlem nebo pokud se některý žák chová problematicky v prostorách šaten apod.).
3. Účast na životě školy
 
Chodit na porady školy
Je užitečné účastnit se nejen všech pedagogických rad, ale také metodických schůzek vyučujících, seminářů pro učitelský sbor nebo příprav na zahájení školního roku v průběhu přípravného týdne. Jde o výjimečný prostor pro to, být v kontaktu s vyučujícími, neformálně pohovořit o všem potřebném,
prokázat svůj zájem o školu
a také dávat vyučujícím „nahlédnout pod pokličku práce školního psychologa“. To je možné např. prostřednictvím
pravidelných krátkých vstupů o činnosti školního psychologa
(či školního poradenského pracoviště, dále jen „ŠPP“) na pedagogických radách.
 
Účastnit se výchovných komisí se žákem
Je vhodné, aby byl školní psycholog přítomen řešení problematických situací, které se ve škole odehrávají, a to včetně účasti na výchovných komisích, kde zpravidla plní roli jakéhosi komunikačního článku mezi školou a rodinou. Někdy je i mediátorem. Psycholog může ukazovat příklady situací, ve kterých se konkrétní žák zachoval správně, ukazovat, co zvládá a v čem se mu daří. Tak poskytuje oporu samotnému žákovi a zároveň připravuje podmínky pro další spolupráci žáka a rodiny s psychologem i se školou. Výchovná komise je tak dobrou příležitostí nabídnout rodičům pomoc a nastavit společně systém spolupráce.
4. Školní poradenské pracoviště
 
Spolupracovat se členy školního poradenského pracoviště
Velmi se osvědčuje být průběžně v kontaktu zejména se členy školního poradenského pracoviště - konzultovat s nimi, plánovat další kroky, společně sdílet informace (které nepodléhají mlčenlivosti), realizovat pravidelné společné schůzky, koordinovat činnost ŠPP. Školní psycholog pak není osamělým bojovníkem, ale pracuje v týmu, kde se mohou členové vzájemně podporovat (byť odbornost jeho jednotlivých členů je trochu jiná). Školní psycholog i jiní pracovníci poradenského pracoviště vědí, co se děje ve škole, a díky společné domluvě jsou schopni pracovat efektivněji. Jejich péče je pak účinnější.
 
Podávat vedení školy informace o činnosti školního psychologa
Tím, kdo nese zodpovědnost za poskytování poradenských služeb ve škole, je ředitel školy.1)Proto má zájem na tom, aby byl informován o činnosti školního psychologa.Také v tomto ohledu je vhodné proaktivní chování školního psychologa. Je užitečné iniciovat předávání informací o své činnosti směrem k vedení školy písemnou či ústní formou. Ochota sdílet informace o své práci ukazuje na otevřenost psychologa, na zájem o kontakt s vedením a zájem slyšet názory členů vedení.
5. Pravidla práce školního psychologa
 
Formulovat pravidla fungování psychologa ve škole
Nezbytnou podmínkou pro dobré fungování školních poradenských služeb jsou
jasně domluvená pravidla
jejich poskytování. Je nutné ujasnit si s vedením školy, za jakých podmínek je možné, aby žáci v průběhu vyučování docházeli na individuální konzultace. Jde nejen o vyslovení souhlasu rodičů. Rovněž je nezbytné domlouvat se s konkrétním vyučujícím, požádat jej, zda by daného žáka uvolnil, a zeptat se, za jakých podmínek. Zároveň je nutné definovat, kdy bude nepřítomnost žáka omlouvána apod. S pravidly by měl být seznámen psycholog, učitelé i žáci, vše by mělo být ukotveno písemně (ve školním řádu nebo školním programu pedagogicko-psychologického poradenství2)).
 
Chovat se k pedagogickým pracovníkům s patřičnou úctou
Postavení školního psychologa v pedagogickém sboru je v mnoha ohledech značně náročné. Často se jím stává mladá dívka, která přichází z fakulty přímo do školy a ocitá se v pozici, v níž má poskytovat metodickou podporu a doporučení, ačkoliv má za sebou mnohem menší praktickou zkušenost než členové pedagogického sboru. I přesto může být přínos začínajícího školního psychologa pro danou školu značný.
Vzhledem k tomuto velkému rozdílu v získaných zkušenostech je mimořádně důležité dávat pedagogům najevo, že si psycholog váží jejich práce a zkušeností. Osvědčuje se přistupovat k vyučujícím s úctou, žádat je o jejich pohled a o sdílení zkušeností (co se jim kdy osvědčilo), nedávat zbytečně nevyžádané „dobré“ rady a doporučení, vést komunikaci ve směru hledání možných způsobů práce s dítětem (řešení problémů) s cílem podpořit vzdělávací cestu konkrétního žáka. Mít vždy na paměti, že společným zájmem psychologa a vyučujícího je nalézt vhodné cesty podpory pro konkrétní dítě, a tak mu umožnit maximální využití jeho potenciálu.
6. Předávání informací
 
Zveřejňovat informace o činnosti ŠPP a školního psychologa prostřednictvím řady komunikačních kanálů
Co je neznámé a tajemné, to vzbuzuje nedůvěru. Proto je nezbytně nutné předávat žákům, rodičům a učitelům pravidelně, srozumitelným způsobem a prostřednictvím řady rozličných komunikačních kanálů informace o činnosti školního poradenského pracoviště. Díky tomu se může ŠPP stát známějším a hojněji využívaným.
Kanály, jejichž prostřednictvím je možné prezentovat činnost školního poradenského pracoviště, lze
rozdělit do dvou oblastí:
 
zveřejnění informací prostřednictvím médií a dalších nástrojů
- mezi ně lze zařadit webové stránky školy, informace o činnosti školního poradenského pracoviště v žákovské knížce každého žáka, nástěnku školy nebo školního poradenského pracoviště, zřízení schránky důvěry aj.;
 
aktivní komunikace s příjemci poradenských služeb
- psycholog se aktivně představuje/seznamuje s jednotlivými učiteli, v průběhu třídních schůzek obchází třídy a představuje se rodičům, obejde všechny třídy a představí se žákům, nabízí možnost telefonické nebo e-mailové komunikace aj.
 
Dodržovat pravidla mlčenlivosti
Pro
dodržování pravidla mlčenlivosti
existují minimálně dva důvody. Tím prvním je zákon č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který přesně definuje, jak se smí a nesmí nakládat s osobními a citlivými údaji. Druhý důvod je prozaičtější. Pokud jako psychologové prozradíme informace, které nejsou určeny cizím uším, zrazujeme důvěru těch, kteří se na nás obrátili s žádostí o pomoc. Pravděpodobně se tato informace stane časem „veřejnou“ a lze předpokládat, že se nám pak již málokdo svěří se svými potížemi.
Je však samozřejmé, že je třeba
nakládat se získanými informacemi profesionálně
a neslibovat nesplnitelné (např. že nikdy nikomu nic neprozradíme). Osvědčilo se vysvětlit v úvodu konzultace dítěti i dospělému pravidla, kterými se řídíme při nakládání se získanými informacemi. Je-li to potřeba, domluvme se společně s klientem na tom, co, jak a komu budeme případně sdělovat.
7. Spolupráce s organizacemi mimo školu
 
Vytvářet si síť odborných kontaktů
Školní psychologové nejsou, zcela přirozeně, odborníky na vše. Potřebují si tedy vytvořit
databázi odborných kontaktů
- pracovníků, na které se mohou v případě potřeby obrátit, na které mohou odkázat rodiče a učitele. Do databáze by měli být zahrnuti odborníci ze školských poradenských zařízení působících v okolí (PPP, SPC), ze středisek výchovné péče (SVP), odborníci působící ve zdravotnictví (kliničtí psychologové, psychiatři, neurologové aj.), odborníci z oblasti sociálních služeb (pracovníci místního orgánu sociálně-právní ochrany dětí, nejbližší krizové centrum, azylový dům aj.), příslušníci městské policie a Policie ČR aj.
Školní psycholog by měl mít přehled
o tom, jaké služby jsou v okolí poskytovány, případně se seznámit s jejich poskytovateli proto, aby mohl sám získat oporu pro svou práci a aby mohl svým klientům (žákům školy, rodičům i vyučujícím) doporučit další odbornou péči.
 
Nebát se říct si o pomoc
Zde je potřeba opět zdůraznit, že školní psycholog není odborníkem na vše. Protože ve škole působí v této odbornosti psycholog sám, měl by průběžně reflektovat svou práci. Je-li to potřeba, měl by využít odborné sítě a požádat o pomoc, konzultovat jednotlivé případy nebo je předávat dále.
 
Vzdělávat se, setkávat se s kolegy
Práce školního psychologa ve škole může být velmi pohlcující. Právě v takových chvílích je potřeba
vystoupit z rámce práce ve škole
a vyjet si na supervizi, odborné setkání s kolegy působícími na jiných pracovištích, na vzdělávací seminář apod. Setkání s odborníky mimo kontext konkrétní školy je totiž vynikajícím způsobem pro
získání odstupu od aktuálního dění
ve škole a pro hledání nových pohledů na konkrétní situaci. Zároveň je prevencí vzniku syndromu vyhoření. Vhodným odborníkem mimo školu může být jiný psycholog, nejlépe supervizor, dále kolegové ze školních poradenských zařízení či jiných pracovišť škol. Dobrou možností je také vytvořit si skupinu pro intervizní práci (např. s kolegy z výcviku či jinými školními psychology působícími v regionu).
ZÁVĚR
V textu jsou uvedeny nápady, podněty a zkušenosti, které by mohly být nápomocny začínajícím školním psychologům vstupujícím nově do terénu školy. Ambicí textu není být vyčerpávajícím výčtem všeho, co je třeba dodržovat a sledovat, jestliže začínající odborník nastupuje na školu jako školní psycholog. Jde o vybrané zkušenosti a prověřené postupy, které mohou být novicům v oboru školní psychologie užitečné.
ZDROJE
 
BRAUN, R., MARKOVÁ, D. a J. NOVÁČKOVÁ. Praktikum školní psychologie. Praha: Portál, 2014. 216 s. ISBN 978-80-262-0176-2.
 
Metodiky pro práci školního poradenského pracoviště, vytvořené v rámci projektu RAMPS - VIP III.
Dostupné z: http://www.nuv.cz/ramps/publikace-projektu.
 
Metodiky pro práci školního poradenského pracoviště, vytvořené v rámci projektu CPIV
(Centra podpory inkluzivního vzdělávání). Dostupné z: http://www.cpiv.cz/metodika-a-vyzkum.html.
 
ŠTECH, S., a J. ZAPLETALOVÁ. Úvod do školní psychologie. Praha: Portál, 2013. 232 s. ISBN 978-80-262-0368-1.
 
ZAPLETALOVÁ, J. Zpracování postupu řízení školních poradenských služeb ve školách. Praha: NÚV, 2014. 69 s. ISBN 978-80-7481-067-1.
 
ZAPLETALOVÁ, J. a kol.
Metodika pro práci školního psychologa zapojeného ve školním poradenském pracovišti.
Praha: NÚV, 2014. 387 s. ISBN 978-80-7481-036-7.

1) Viz vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
2) Více viz ZAPLETALOVÁ, J.
Zpracování postupu řízení školních poradenských služeb ve školách.
Praha: NÚV, 2014. 69 s. ISBN 978-80-7481-067-1.