Rozum a Cit pro školy - projekt komplexní podpory dětí s poruchami učení a chování a jejich rodin

Řešení problémů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v základních školách bývá v posledních letech velmi diskutovanou a zároveň i poněkud palčivou záležitostí. Zkušenosti s realizací inkluzivního vzdělávání (kromě jiného) ukazují, že školám, resp. pedagogickým pracovníkům chybí určité specifické kompetence nutné pro cílenou a profesionální podporu dětí s problémy v učení a chování. Pokud by tyto specifické kompetence neabsentovaly, dá se předpokládat pozitivní dopad jak na zvýšení kvality života těchto dětí a jejich rodin, tak i na celkové klima školních tříd a škol jako takových.

Rozum a Cit pro školy – projekt komplexní podpory dětí s poruchami učení a chování a jejich rodin
Mgr.
Jana
Divoká
psychoterapeut, pedagog, odborný garant projektu Rozum a Cit pro školy
Mgr.
Petra
Flemrová
psychoterapeut, kouč, odborný garant projektu Rozum a Cit pro školy
A právě výše zmíněné je jedním ze stěžejních východisek projektu Rozum a Cit pro školy (a podobného projektu Rozum a Cit pro školy v Praze), podpořeného na základě výzvy MPSV ČR, Evropských strukturálních fondů, Operačního programu Zaměstnanost a realizovaného neziskovou organizací Rozum a Cit, z. s., od listopadu 2019 do října 2021.
Cíle a záměry projektu Rozum a Cit pro školy
Hlavním cílem projektu bylo vytvořit a pilotně ve školách ověřit metodiku komplexní podpory dítěte s problémyv učení a chování, a to za předpokladu možného zapojení rodiny a dalších dospělých, kteří se podílejí na výchově, vzdělávání či jiném druhu péče o dítě. Při jejím vytváření jsme měli na mysli i problematiku dětí a rodičů v náročných životních situacích (rozvodové, porozvodové situace, úmrtí v rodině aj.) i dětí s psychickými problémy, vč. těch, které vznikly v souvislosti s pandemií COVID-19.
Záměrem metodiky bylo komplexně tyto děti a jejich rodiny podpořit, resp. ověřit, že zavedení sekundární a terciární podpory povede k eliminaci ne