Pozice školského logopeda má v zákoně o pedagogických pracovnících právem své místo

Vydáno: 9 minut čtení

(Proč jsou logopedi ve školách správná cesta)Logopedická intervence má v rezortu školství bezpodmínečně své místo, stejně jako školský logoped. Vládní návrh novely zákona o pedagogických pracovnících ve svém obsahu naprosto správně a oprávněně usiluje o legislativní ukotvení pozice školského logopeda, neboť se v systému školských poradenských pracovišť tato profese již dlouhodobě praxí osvědčila.

Narušené komunikační schopnosti v dětské populaci nadále přibývají

Vady řeči neboli narušené komunikační schopnosti
jsou zejména
mezi dětskou populací stále častější.
Statistické údaje zveřejněné v posledních letech poukazují na vyšší výskyt narušení komunikačních schopností u dětí v předškolním i primárním vzdělávání. U předškolních dětí je uváděno, že u více jak 40 % se objevuje určitá patologie nebo obtíž v komunikačním procesu či ve vývoji řeči jako takové. Oslabení jazykové výkonnosti, řečové a komunikační obtíže, společně s nezralostí percepcí (jako je např. sluchové vnímání atd.) bývají navíc
častou příčinou doporučení odkladu školní docházky
. Z dostupných statistických dat lze dále vyčíst, že zhruba
každé desáté dítěte v České republice
je stižené určitým typem/druhem narušené komunikační schopnosti.
Také z výkaznictví logopedů pracujících ve školství, konkrétně ve školských poradenských pracovištích typu speciáln

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní psycholog na základní škole
Novela školského zákona
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Výchovný poradce a další (ne školské) organizace
Novela maturitní vyhlášky
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
Nový metodický pokyn k prevenci a řešení šikany
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Adaptační kurzy
Minimální preventivní program
Školní metodik prevence
Individuální konzultace na půdě školy
Školní psycholog na střední škole

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Jmenování ředitele

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů