Posilování odolnosti, wellbeingu a pozitivních sociálních postojů dětí a dospívajících ve škole

Vydáno: 3 minuty čtení

Společně s podporou osvojování znalostí a dovedností v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů by škola měla u studujících posilovat odolnost (resilienci), wellbeing a pozitivní sociální postoje. K tomuto cíli mohou přispět výzkumně ověřené programy, které se zaměřují na rozvoj personálních a sociálních dovedností, protože cílené poskytování příležitostí k sociálnímu a emočnímu učení je považováno za klíčovou součást pedagogické práce.

Posilování odolnosti, wellbeingu a pozitivních sociálních postojů dětí a dospívajících ve škole
Mgr.
Veronika
Bačová
projektová

Související dokumenty

Pracovní situace

Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže
Adaptační kurzy
Minimální preventivní program
Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
Nový metodický pokyn k prevenci a řešení šikany
Jak na modrou velrybu
Záškoláctví a skryté záškoláctví - jak mu předcházet
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Jak postupovat v případě konfliktních situací ve škole
Šikana ve školní třídě
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Učitelé – kategorie pomáhající profese
Stres v osobním a pracovním životě učitele
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)