Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku 2023/2024

Vydáno: 19 minut čtení

Článek je zaměřen na podstatné činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku 2023/2024 v kontextu nové nebo očekávané nové právní úpravy. Informace obsažené v článku se shodně vztahují na školy veřejné, soukromé i církevní1) .

Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku 2023/2024
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz
„Pokračující nová“ právní úprava
I ve školním roce 2023/2024, tj. od 1. září 2023, je nutné brát v potaz zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů. Jeho platnost byla prodloužena do 31. 8. 20242).
Pravidla s prodlouženou platností do konce školního roku 2023/2024, která se dotýkají i činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence, upravují následující vztahy:
*
zahájení povinné školní docházky žákem cizincem ve vymezené lhůtě (§ 2b),
*
podmínky vyřazení žáka cizince, který plní povinnou školní docházku, ze základní nebo střední školy (§ 2c),
*
možnost nahradit vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu jiným vhodným vzdělávacím obsahem podle potřeb žáka (§ 3)3),
*
ředitel střední školy nebo konzervatoře může při postupu podle § 63 školského zákona přijmout a zařadit cizince i do probíhajícího 1. ročníku (§ 4 odst. 1),
*
v přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a ke vzdělávání v konzervatoři může cizinec nahradit doklad prokazující získání předchozího vzdělání, splnění povinné školní docházky nebo splnění přijímacích kritérií podle§ 60d odst. 1 písm. a) nebo d) školského zákona čestným prohlášením, pokud doklad nemá (§ 5 odst. 1),
*
oprávnění MŠMT vydat opatření obecné povahy a tím určit odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání nebo ukončování vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebo zákona č. 67/2022 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebyl možný nebo by způsobil nezanedbate

Související dokumenty

Pracovní situace

Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Výroční zpráva o činnosti školy
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - červenec 2021
Plány činnosti - srpen 2021
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Měsíční plán zahájení školního roku
Školní metodik prevence
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence ve 2. pololetí školního roku 2023/2024
Školní psycholog na základní škole
Minimální preventivní program
Kalendář

Poradna

Platová třída zástupce ředitele školy
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
20/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
388/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných