Na nadané se zapomíná, jejich podpora je stále v počátečním stadiu

Vydáno:

Jedním z témat, kterému se Česká školní inspekce v uplynulém školním roce věnovala, bylo vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků. V rámci debat o společném vzdělávání se totiž většinou zdůrazňuje problematika začleňování a vzdělávání dětí a žáků s nějakou formou handicapu a naopak se málo akcentuje fakt, že parametry společného vzdělávání by se měly týkat také dětí a žáků disponujících nějakým talentem či nadáním.

 

Na nadané se zapomíná, jejich podpora je stále v počátečním stadiu
PhDr.
Ondřej
Andrys
MAE
náměstek ústředního školního inspektora
O integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do tzv. hlavního vzdělávacího proudu a o tom, co všechno musí školy a školská zařízení v rámci nastavených pravidel udělat (a je toho velmi mnoho a není to vůbec jednoduché), se dlouhodobě hovoří na všech možných fórech. Debata o vzdělávání a o podpoře nadaných je však dramaticky chudší, v rámci veřejného diskurzu se jeví téměř jako okrajová a podpora talentovaných dětí a žáků může zvenku vypadat jako něco, co je méně důležité než péče o děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Společné vzdělávání
Společné vzdělávání se však má týkat i dětí a žáků z opačné strany spektra. Cílem České školní inspekce tedy bylo v kontextu výše uvedeného podrobně zmapovat zejména podmínky a průběh vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků, připravit komplexní informaci o aktuálním stavu tohoto vzdělávání v mateřských, základních a středních školách a poskytnout tak tvůrcům vzdělávacích politik i dalším odborníkům na vzdělávání zevrubnou zprávu, která bude dobře využitelná při nastavování a prosazování podpory škol a školských zařízení při práci s nadanými a talentovanými. Protože efektivní, spravedlivé a na adekvátní podpoře založené vzdělávání těchto dětí a žáků je přece stejně důležité jako vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Zaměření
V rámci této tematické inspekční činnosti tedy Česká školní inspekce například zjišťovala, jakým způsobem mají školy nastaven systém vyhledávání, identifikace a podpory nadání, jestli (a v jaké míře) školy při vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků spolupracují s externími subjekty, jaké metody a formy práce školy při výuce uplatňují nebo jaké formy podpory při vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků poskytují školy svým pedagogům. Součástí inspekční činnosti bylo také elektronické zjišťování, do nějž bylo zapojeno více než 1000 mateřských, více než 900 základních a více než 500 středních škol. Inspekční činnost na místě (na vzorku několika set škol každého stupně) pak kromě hospitací spočívala především ve zjišťování informací souvisejících s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky od ředitelů škol a ve vlastním sledování a hodnocení práce s nadanými, talentovanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v jednotlivých vyučovacích hodinách (v případě mateřských škol při jednotlivých činnostech realizovaných v rámci předškolního vzdělávání).
Srovnání
Zjištění jsou poměrně jasná. Ve srovnání se vzděláváním dětí a žáků, kteří mají nějaké speciální vzdělávací potřeby, je tato oblast v konkrétní praxi škol mnohem méně akcentována a mnohem méně propracována. Toto obecné zjištění se týká všech stupňů vzdělávání (byť v různé míře) a všech aspektů vzdělávání nadaných, počínaje pojetím vzdělávání v koncepčních dokumentech škol a identifikací nadání přes organizační stránku (například ustanovení funkce garanta péče o nadané) až po aplikaci účinné podpory.
Jak již bylo zmíněno, hlavně ve vztahu k zavádění principů společného vzdělávání je proměna přístupu ke vzdělávání talentovaných, nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků naprosto nezbytná.
Naprostá většina mateřských, základních i středních škol si potřebu podpory nadaných a talentovaných dětí a žáků uvědomuje, ovšem jejich přístup zpravidla není systematický, a tím pádem pak není ani dostatečně účinný. Je tudíž evidentní, že školy potřebují v oblasti péče o nadané mnohem intenzivnější podporu.
Strategické dokumenty školy
Školy mají rozvoj nadání často zpracován ve školním vzdělávacím programu, což je bezesporu pozitivní skutečnost. Podpora a rozvoj nadání tak v těchto případech mohou mít podobu přímého nástroje, což vytváří dobrý předpoklad pro realizaci podpůrných opatření. Mnohem méně často však tento aspekt figuruje v dalších důležitých dokumentech, jako jsou například parametry vlastního hodnocení školy nebo plán profesního rozvoje pedagogů. Tento fakt volbu optimálních prostředků podpory dětí a žáků a vyhodnocení jejich účinnosti omezuje.
Identifikace
Při identifikaci nadaných dětí a žáků postupují školy v zásadě správně tak, že uplatňují pedagogická pozorování a na jejich základě vytipují ty, u nichž se projevuje nějaké nadání nebo nějaký talent. Přesnost takové identifikace však může být relativizována skutečností, že odpovídající vzdělávání v této věci absolvovalo jen velmi málo pedagogů. Problematická je pak také míra spolupráce (v první řadě té plánované a systematické) s odbornými pracovišti školských poradenských zařízení.
Konkrétní formy podpory nadaných
Z hlediska konkrétní podpory poskytované nadaným dětem a žákům se školy soustředí jak na jednotlivé dílčí formy, jako jsou různé soutěže nebo olympiády, tak na systematičtější podporu formou individualizace vzdělávacího procesu nebo obohacování učiva. Nadané děti a žáky můžeme kromě podpory soutěží, zadávání projektových úkolů apod. zapojit také tím, že jim umožníme využít jejich potenciál při pomoci mladším či méně zdatným spolužákům. Takové aktivity pak rozvíjejí také jejich sociální dovednosti.
Shrnutí
Vzdělávání a podpora nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků má své rezervy již v počáteční fázi, tedy v dovednosti pedagogů talent či nadání objevit, diagnostikovat. To je zřejmé například z toho, že v mateřských i základních školách se zatím vzdělává jen zlomek dětí, které byly diagnostikovány jako mimořádně nadané. Většina školek takové děti vůbec nevykazuje, jejich podíl v základních školách také neodpovídá očekávaným dvěma procentům populačního ročníku. Lze tedy předpokládat, že u řady dětí není jejich potenciál vůbec rozpoznán, není na něj adekvátně reagováno a nevyužité nadání těchto žáků se pak může projevovat paradoxně i horším prospěchem, kázeňskými prohřešky nebo obecně neplněním školních povinností. Potenciál žáků pak nejenže není adekvátně podpořen, ale může se postupně snižovat. Celkově je tedy podpora nadaných v našich školách spíše v počátečním stadiu, přístup není příliš systematický a zatím nedokáže využít ani potenciál těch opatření, která jsou spjata s kompetencemi učitelů.
Doporučení
V kontextu svých zjištění Česká školní inspekce jednoznačně doporučuje zaměřit pozornost škol na všech stupních vzdělávání více na identifikaci nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků a na jejich podporu (obdobně jako v případě dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Za doporučeníhodné považujeme pověřit ve všech školách nějakého zkušeného pedagogického pracovníka koordinací péče o nadané a mimořádně nadané děti a žáky a poskytnout mu příslušné proškolení, prostor pro tuto práci a adekvátní podporu. K podpoře nadání doporučujeme využívat také šablony v rámci OP VVV, například šablony pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze, dále třeba šablony pro zapojení odborníka do výuky, tandemovou výuku, sdílení zkušeností mezi školami, odborná setkání s rodiči, vzájemnou spolupráci učitelů apod.
Stejně tak považujeme za nezbytné, aby byla provedena revize dostupných kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle stupňů škol i obsahu a aby byla zajištěna taková nabídka, která umožní školám využít vzdělávání i v rámci projektů OP VVV. Na všech stupních vzdělávání pak Česká školní inspekce doporučuje podporovat vzdělávání pedagogů v oblastech identifikace a podpory nadání a při této identifikaci a podpoře nadaných spolupracovat s externími partnery, zejména se školskými poradenskými zařízeními, Krajskými sítěmi podpory nadání, krajskými koordinátory nadání, školami vyššího stupně vzdělávání apod.
POZNÁMKA
Tematická zpráva České školní inspekce k problematice vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků je ke stažení na www.csicr.cz.