Logopedická depistáž a kompetence logopedických asistentů

Vydáno:

Co je logopedická depistáž? Orientační vyšetření vývoje řeči, které se provádí většinou v mateřských či základních školách pro vybranou skupinu dětí. Jaký je cíl depistáže? Včasné zahájení odborné logopedické péče a tím snížení následků narušené komunikační schopnosti při dalším rozvoji a vzdělávání. Závěrem bývá shrnutí: vývojově v normě, doporučena logopedická prevence nebo návštěva logopeda, případně SPC. Jaké jsou podmínky depistáže? Žádost školy na odborném pracovišti, nabídka rodičům ohrožených dětí a jejich souhlas s vyšetřením. A samozřejmě zajištění prostoru a organizace v den vyšetření ve škole.

Logopedická depistáž a kompetence logopedických asistentů
Mgr.
Ilona
Hulínová
logoped SPC pro děti a žáky s vadami řeči, Praha 8, a ředitelka MŠ Praha 15
Řeknete si zřejmě, že to je jednoduché, jasné a potřebné. O jaké téma se tedy jedná?
Začneme v roce 2009. V té době jsem již mnoho let pracovala jako logoped v různých zařízeních a s celým věkovým spektrem dětí a žáků včetně lektorování kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále „DVPP“). V uvedeném roce došlo ve školské logopedii k důležité změně, kterou si vyžádal nárůst logopedických vývojových vad především u předškolních dětí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále „MŠMT“) vydalo metodické doporučení č. j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství. Tím byla mimo jiné obnovena funkce logopedických asistentů, jejich odborné předpoklady, a tedy i jejich kompetence. Vzdělávací organizace začaly pořádat kurzy pro logopedické asistenty a v roce 2016 bylo toto vzdělávání zahrnuto i do takzvaných „šablon“. Bohužel ne všechny kurzy v dané oblasti jsou kvalitní a připravují absolventy na praktickou logopedickou prevenci.
Kdo všechno může být logopedickým asistentem a jakou činnost v oblasti školské logopedie může vykonávat? Stručně shrnuto, podle zmíněného dokumentu je logopedickým asistentem:
*
pedagogický pracovník,