Kariérové poradenství a well-being - jak spolu souvisejí?

Vydáno:

V České republice je aktuálně znát snaha zavádět kariérové poradenství do škol. Toto téma rezonuje v takzvaných krajských akčních plánech směrem ke středním školám i v místních akčních plánech, cílených na základní školy. Současné nastavení českého školství umožňuje vytvořit takový systém, kdy kariérové poradenství pomáhá formou individuálních konzultací žákům vhodně si vybrat vyšší stupeň vzdělávání a díky tomu lépe zvolit odvětví pracovní činnosti, kam směřují.

Asi si dokážeme představit, že do výuky mohou být začleněny i takové aktivity, jako jsou stáže ve firmách nebo jiné možnosti, jak poznat současný trh práce. Je rovněž možné žákům nabídnout individuální nebo skupinové aktivity zaměřující se na jejich sebepoznání směrem k tomu, jak chtějí a mohou uplatnit svůj potenciál v budoucnu. To vše jsou samy o sobě užitečné činnosti, které mohou velmi obohatit vzdělávání a posílit jeho hodnotu z pohledu jednotlivých žáků. Budeme-li k tomu ale dlouhodobě přistupovat tímto způsobem, začneme dříve či později narážet na problém, jak všechny tyto „nadstandardní“ aktivity vměstnat do života školy.
Jsou země, které k problematice přistupují jinak, jako například Finsko, dávané za vzor na mnoha úrovních. Je inspirativní zejména z toho důvodu, že žáci tam pobývají ve škole méně času než v jiných zemích srovnávaných v rámci OECD, ale zároveň mají ve srovnání s ostatními zeměmi nadprůměrné výsledky, které se nevážou na jejich socioekonomické zázemí. Finské školství1) sdílí několik základních hodnot: spravedlnost a rovnost, inkluzivita, autonomie, celoživotního učení, vysoká kvalita pedagogické práce a v neposlední řadě princip udržitelné kvality života neboli well-beingu.
Poslednímu bych chtěla věnovat trochu více pozornosti, protože je to pro nás ve vzdělávání téma nové, které nemá v češtině ani ustálený překlad (překládá se jako spokojenost, zdraví nebo také blaho).
Zdroj: OECD: https://www.oecd.org/pisa/Well-being-Infographics.pdf (překlad autorka)
OECD, které se v rámci mezinárodního šetření PISA zaměřuje i na měření well-beingu žáků, ho definuje2) tak, že zahrnuje psychické, kognitivní, sociální a fyzické schopnosti, které žáci potřebují pro to, aby mohli prožít šťastný a naplňující život.3) Ve finském vzdělávacím systému se to projevuje tak, že na škole funguje tzv. well-being group. Jedná se o multisektorální skupinu, která je složená nejen z pedagogických pracovníků, jako je ředitel a speciální pedagogové, ale také z psychologa, zdravotníka, pediatra, sociálního pracovníka a kariérového poradce. Ačkoliv tito specialisté spadají pod různé rezorty a jejich činnosti se řídí odlišnou legislativou, působí na škole jako jeden tým. Do jejich kompetence spadá, aby se společně zabývali celkovým klimatem na škole, nakolik je zde vytvořeno bezpečné, podpůrné a podnětné prostředí pro učení a jak fungují vztahy mezi žáky navzájem, učiteli navzájem a mezi žáky a učiteli. Jednotlivě jsou pak tito specialisté na škole k dispozici žákům pro řešení jejich individuálních problémů a potřeb. To celé vede u žáků k větší motivaci k učení, k osvojení kompetence sebeřízení a z toho vyplývající otevřenosti k celoživotnímu učení, což jsou dovednosti, které OECD vyjmenovává jako potřebné pro život v 21. století.
Jak už bylo řečeno, kariérové poradenství je na školách koncipováno jako součást přístupu zaměřeného na well-being žáků. Pomáhá jim v jejich autonomním rozhodování o vlastním rozvoji a přemýšlení o jejich životních aspiracích a posiluje vztah žáků ke škole a učení. Kariérové poradenství jim také zprostředkovává kontakt s vnějším světem, zejména rychle se měnícím světem práce, aby se naučili v něm zorientovat a viděli příležitosti pro vlastní uplatnění. Důležité je, že nejde o izolované aktivity, ale o celkový přístup k žákům ve škole s ohledem na jejich další potřeby. Kariérové poradenství tedy ve Finsku funguje jako plně integrovaná součást života školy. Žáci se učí být designéry vlastní kariéry v proměnlivém světě.
ZDROJE
*
Finnish Curricula. Finnish National Agency for Education [online]. Dostupné z: https://www.oph.fi/english/curricula_and_qualifications/basic_education/curricula_2014#Goal.
*
OECD. PISA 2015 Results. Students’ Well-Being. Volume III. 2015.
*
OECD. Quality Time for Students. Learning in and out of school. 2011.
*
Úkolem kariérového poradce je postarat se o každého žáka. Školní poradenství v praxi. 2018, č. 4.
*
V naší škole se děti různého věku vzdělávají společně. Řízení školy. 2018, č. 9. Dostupné též [online] z: https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/v-nasi-skole-se-deti-ruzneho-veku-vzdelavaji-spolecne-otevreny-clanek.a-5297.html.
1) Finnish Curricula. Finnish National Agency for Education [online]. Dostupné z: https://www.oph.fi/english/curricula_and_qualifications/basic_education/curricula_2014#Goal.
2) Viz https://www.oecd.org/pisa/Well-being-Infographics.pdf.
3) OECD. PISA 2015 Results. Students’ Well-Being. Volume III. 2015, s. 61.