Jak budovat efektivní školní poradenské pracoviště

Vydáno: 13 minut čtení

Školní poradenská pracoviště se stávají – a to nejen legislativně – nedílnou součástí škol. Jejich práce není rozhodně jednoduchá, a proto je potřebné věnovat náležitou pozornost správnému nastavení. V rámci seriálu se nejprve podíváme na rozdělení kompetencí mezi členy školního poradenského pracoviště, následně na interní a externí komunikaci a spolupráci i na vzdělávání poradenských pedagogů. Cílem série článků je tedy popsat budování efektivního školního poradenského pracoviště, aby se stalo nejen nedílnou, ale také nepostradatelnou součástí školy a aby dokázalo podpořit všechny „školou povinné“.

Jak budovat efektivní školní poradenské pracoviště
Rozdělení kompetencí a týmová spolupráce(1. část)
Mgr.
Irena
Trojanová
Ph.D.
autorka blogu skolaroduzenskeho.cz
Mgr.
Zuzana
Svobodová
Ph.D.
autorka blogu skolaroduzenskeho.cz
Pojďme si nejprve ujasnit, kdo jsou
členové školního poradenského pracoviště
(ŠPP). Vyhláška č. 72/2005 Sb.,o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (novela 2016), uvádí následující pracovníky ŠPP: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog a speciální pedagog. V současné době ale bývá ŠPP rozšířeno o další pracovníky, např. cizojazyčné asistenty, logopedy, asistenty speciálního pedagoga a další. Tradiční součástí (a povinností podle legislativy) ŠPP je
výchovný poradce
, což je učitel se speciálním postgraduálním vzděláním. O pomoc jej mohou požádat jak pedagogové, tak rodiče při řešení obtížných vzdělávacích situací a obvykle také pomáhá při výběru střední a vysoké školy. Výhoda výchovného poradce spočívá ve znalosti prostředí. Tvoří mezičlánek mezi školou a poradenským zaříz

Související dokumenty

Články

Jak budovat efektivní školní poradenské pracoviště (4. část). Vzdělávání pracovníků školního poradenského pracoviště
Jak budovat efektivní školní poradenské pracoviště (2. část). Interní spolupráce v rámci školního poradenského pracoviště
Jak budovat efektivní školní poradenské pracoviště (5. část). Příklad z praxe: začlenění žáka s OMJ
Jak budovat efektivní školní poradenské pracoviště (3. část). Spolupráce školního poradenského pracoviště s externími organizacemi a subjekty

Vyhlášky

72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Pracovní situace

Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem
Jednání výchovné komise
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Metodická informace pro školská poradenská zařízení
Náplň práce školního speciálního pedagoga
Supervizní a intervizní činnost ve školském a školním poradenském systému
Školní poradenské pracoviště (ŠPP)
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Nový metodický pokyn k prevenci a řešení šikany
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Adaptační koordinátor
Individuální konzultace na půdě školy
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
Náplň práce školního psychologa
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Školní psycholog na střední škole
Školní psycholog na základní škole

Poradna

Ochrana osobních údajů