Jak budovat efektivní školní poradenské pracoviště (3. část). Spolupráce školního poradenského pracoviště s externími organizacemi a subjekty

Vydáno: 7 minut čtení

V minulém dílu našeho seriálu jsme se společně věnovali správnému nastavení spolupráce uvnitř poradenského týmu, tedy uvnitř našeho školního poradenského pracoviště. Nastavili jsme komunikační toky, pravidelné porady a způsoby sdílení informací. I když máme ŠPP složené z výborných odborníků, neobejdeme se bez spolupráce s externími subjekty. Některá spolupráce je povinná a jiná vzniká logicky z aktuálních potřeb školy.

Jak budovat efektivní školní poradenské pracoviště (3. část)
Spolupráce školního poradenského pracoviště s externími organizacemi a subjekty
Mgr.
Irena
Trojanová
Ph.D.
autorka blogu skolaroduzenskeho.cz,
Mgr.
Zuzana
Svobodová
Ph.D.
autorka blogu skolaroduzenskeho.cz
Povinnou s

Související dokumenty

Pracovní situace

Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem
Jednání výchovné komise
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Ochrana osobních údajů v praxi poradenských pracovníků
Školní poradenské pracoviště (ŠPP)
Metodická informace pro školská poradenská zařízení
Náplň práce školního speciálního pedagoga
Supervizní a intervizní činnost ve školském a školním poradenském systému
Školní psycholog na střední škole
Školní psycholog na základní škole
Adaptační kurzy
Minimální preventivní program
Školní metodik prevence
Individuální konzultace na půdě školy
Přehled situací, kdy je doporučení či součinnost školského poradenského zařízení nezbytnou podmínkou pro úkony ve vzdělávání
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole

Poradna

IVP
Ochrana osobních údajů

Články

Jak budovat efektivní školní poradenské pracoviště
Jak budovat efektivní školní poradenské pracoviště (4. část). Vzdělávání pracovníků školního poradenského pracoviště
Jak budovat efektivní školní poradenské pracoviště (2. část). Interní spolupráce v rámci školního poradenského pracoviště
Jak budovat efektivní školní poradenské pracoviště (5. část). Příklad z praxe: začlenění žáka s OMJ

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních