Hodnocení žáka-cizince

Vydáno:

Postupujeme správně při hodnocení žákyně-cizinky, která má doporučeno školským poradenským zařízením pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole kombinovat slovní a numerické hodnocení? Jde nám o hodnocení předmětu český jazyk. V prvním pololetí žákyni nebudeme klasifikovat, což umožňuje školský zákon, ve druhém chceme zvolit po projednání se školskou radou slovní hodnocení, abychom žákyni nedemotivovali ohledně dalšího studia. Je popsaný postup možný?

 

 

 

 

Hodnocení žáka-cizince
ODPOVĚĎ:
Nehodnocení žáka
Je pravda, že § 52 odst. 2 školského zákona zakotvuje následující pravidlo: Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Uvedené pravidlo lze použít i v případě žáka-cizince, avšak pouze tehdy, když jsou splněny podmínky „nehodnocení“, které vymezuje školský zákon. To znamená, že
a)
žáka nelze hodnotit na konci prvního pololetí (pro nedostatek podkladů pro hodnocení),
b)
ředitel školy stanovil náhradní termín hodnocení,
c)
ani v náhradním termínu nelze žáka hodnotit.
Hodnocení žáka kombinací klasifikace a slovního hodnocení
Podle § 51 odst. 2 školského zákona může být hodnocení žáka na vysvědčení vyjádřeno kombinací klasifikace a slovního hodnocení. Uvedená kombinace se chápe mimo jiné tak, že z některých předmětů je žák hodnocen klasifikačním stupněm, z některých předmětů je hodnocen slovně. Z dotazu není zřejmé, zda bude žák-cizinec hodnocen slovně pouze z předmětu český jazyk. Pokud ano, pak se v jeho případě bude jednat o výše popsanou kombinaci klasifikace v určitých předmětech a slovního hodnocení z předmětu český jazyk. Školský zákon uvedený způsob hodnocení umožňuje. Z dotazu je zřejmé, že uvedený způsob hodnocení bude v souladu s doporučením školského poradenského zařízení. Dále upozorňuji, že dle § 51 odst. 2 školského zákona [a dále ve spojení s § 168 odst. 1 písm. d) školského zákona] o způsobu hodnocení (klasifikací, slovně nebo kombinací klasifikace a slovního hodnocení) rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady (nikoli po „projednání“ se školskou radou).
Podle § 15 odst. 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb. „při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 4, která ovlivňuje jejich výkon“.
K rozvedení uvedeného ustanovení vyhlášky č. 48/2005 Sb. využívám pasáž odpovědi odboru základního školství MŠMT, uvedenou jako komentář článku PaedDr. Jaromíry Šindelářové, CSc., Začleňování žáků - cizinců do výuky v ZŠ (
http://clanky. rvp.cz/clanek/c/Z/7191/zaclenovani-zaku-cizincu-do-vyuky-v-zs.html
). Uvedená odpověď byla sice formulována v roce 2010, její základní myšlenku však lze použít i v současné době. Odbor základního školství MŠMT uvádí: „Pro hodnocení žákacizince bude tedy škola (zejména v předmětu Český jazyk) používat výrazně individuální kritéria hodnocení tak, aby hodnocení zahrnovalo všechny souvislosti, které ovlivňují výkon žáka. V této souvislosti doporučujeme používat slovní hodnocení, které kromě jiného obsahuje naznačení možností dalšího rozvoje žáka, zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.“
S účinností od 1. 9. 2016 se při hodnocení žáků-cizinců bere v potaz využití podpůrných opatření. Zejména tehdy, když se žákovi-cizinci poskytují podpůrná opatření v 1. stupni (a nelze upravovat vzdělávací obsah ani výstupy vzdělávání), má pro hodnocení žáka-cizince význam výše uvedené ustanovení § 15 odst. 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb. Pokud se žákovi-cizinci poskytují podpůrná opatření druhého a vyššího stupně podpory, pak se pravidlo stanovené § 15 odst. 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb. aplikuje v souvislosti s podpůrnými opatřeními doporučenými školským poradenským zařízením.
Závěr
Možný je takový postup školy, že:
-
žák-cizinec bude za první pololetí z Českého jazyka „nehodnocen“, jestliže jej nebude možné hodnotit za první pololetí z Českého jazyka ani v náhradním termínu; v opačném případě bude žák-cizinec hodnocen;
-
žák-cizinec bude z předmětu Český jazyk hodnocen slovně, přičemž při slovním hodnocení se bude brát v potaz skutečnost, že úroveň znalosti českého jazyka se považuje za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., která ovlivňuje jeho výkon,
-
škola bude používat školským poradenským zařízením doporučená podpůrná opatření.

 

 

 

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Pracovní situace

Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Hodnocení pedagogického pracovníka
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
Jak komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby (rodiče)
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Aktualizace školního řádu základní školy na základě právních předpisů (2020/2022)
Adaptační koordinátor
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství 1
Doporučení při ubytovávání uprchlíků ve školních budovách
Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem

Poradna

Přijetí cizince do základní školy
Výuka plavání a omluvenky
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Nehodnocení
Hodnocení v náhradním termínu
Poskytnutí informací třetí osobě
Náhrada druhého cizího jazyka
Rozsah a obsah hodnocení žáka