Dyslexie a cizí jazyky

Vydáno:

V současné době není pochyb o tom, že cizí jazyk se musejí učit všichni žáci, včetně žáků s dyslexií. Na trhu práce doma i v zahraničí, stejně jako na dovolených potřebuje ovládat alespoň základy cizího jazyka každý. Odborníci různých oborů se ve své profesi bez angličtiny neobejdou. Neobstojí doporučení, aby žáci s dyslexií měli místo cizího jazyka více hodin češtiny. Bez podpůrných opatření gramatiku v plném rozsahu nezvládnou.

Dyslexie a cizí jazyky
doc. PaedDr.
Olga
Zelinková
CSc.
zakládající členka a předsedkyně České společnosti „Dyslexie“, zakladatelka nakladatelství DYS, lektorka vzdělávacích kurzů pro učitele, www.zelinkova.cz
Jak tedy cizí jazyk vyučovat, abychom u každého dosáhli co nejlepších výsledků?
Víme, že žáci s dyslexií netvoří homogenní skupinu. Obtíže jsou různé závažnosti, projevují se v nejrůznějších kombinacích. Můžeme se tedy setkat se žáky, kteří si cizí jazyk osvojí na poměrně dobré úrovni, zvládnou maturitní zkoušku, jiní se řečeno ústy některých pedagogů „nenaučí téměř nic“. Proto nelze dávat obecně platná doporučení, ale je třeba vnímat individuální potřeby dítěte a jim přizpůsobovat práci v hodině.
Audioorální kurz
Výchozí aktivitou ve výuce cizího jazyka je audioorální kurz, který je prvním vstupem do nového předmětu. Žák se seznamuje se zvukovou stránkou jazyka, osvojuje si první slova a slovní spojení na základě opakování společně s obrázky, melodií, rytmem a pohybem. Učí se podobně, jako když malé dítě pron

Související dokumenty

Pracovní situace

Rámcový vzdělávací program pro speciální vzdělávání
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Školy s rozšířenou výukou
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Individuální vzdělávací plán
Zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Metodická informace pro školská poradenská zařízení
Děti s odlišným mateřským jazykem a děti-cizinci v mateřské škole
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Rozvoj jazykové gramotnosti v základních a středních školách
Školní psycholog na střední škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Kdo je výchovný poradce
Výchovný poradce a žáci s SVP
VP a speciálně pedagogické centrum
Individuální výchovný plán

Poradna

Počet žáků ve třídě
Náhrada druhého cizího jazyka
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí
Kvalifikace učitelky ZŠ
Výpověď učiteli pro nedostatečnou kvalifikaci