Alkoholické nápoje ve škole, jednání žáka pod vlivem alkoholu ve škole

Vydáno: 11 minut čtení

Cílem článku je stručně shrnout normy právních předpisů, které souvisejí s jednáním žáka a se zákazem vnášet do školy alkoholické nápoje, požívat nebo podávat alkoholické nápoje ve škole či vstupovat do školy pod vlivem alkoholu.

https://www.rizeniskoly.cz/predpisy/predpis-359-1999-sb.p-467.htmlAlkoholické nápoje ve škole, jednání žáka pod vlivem alkoholu ve škole
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
poradenské služby ve školství,
Definice alkoholického nápoje
Různé podoby zákazů spojených s alkoholickými nápoji ve škole se musejí odvíjet od pevného výchozího bodu – definice alkoholického nápoje a jeho podřazení skupině návykových látek. Obojí je obsaženo v zákoně č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 65/2017 Sb.“):
*
dle § 2 písm. f) zákona č. 65/2017 Sb. je alkoholickým nápojem nápoj obsahující více než 0,5 % objemových ethanolu,
*
dle § 2 písm. a) zákona č. 65/2017 Sb. je alkohol návykovou látkou.
Zákaz vnášet alkoholické nápoje do školy a pož

Související dokumenty

Zákony

359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
40/2009 Sb. trestní zákoník
65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Vyhlášky

72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Pracovní situace

Jak na modrou velrybu
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
Nový metodický pokyn k prevenci a řešení šikany
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Záškoláctví a skryté záškoláctví - jak mu předcházet
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Minimální preventivní program
Jak postupovat v případě konfliktních situací ve škole
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže
Mezioborová spolupráce při ochraně dětí ohrožených syndromem CAN
Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu
Adaptační kurzy
Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Školní psycholog na základní škole
Školní metodik prevence
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022

Poradna

Problémy ve třídě