Vysvědčení JINAK

Vydáno: 16 minut čtení

Článek ve stručnosti popisuje téměř dvacetiletý vývoj hodnoticího systému Evropských škol se zaměřením především na školní zprávu – vysvědčení jako součásti cyklického procesu formativního hodnocení žáků. Jeho vývoj, funkci a využití porovnává s výstupem projektu Vývoj a implementace pilotního designu školního vysvědčení: Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení, podpořeného TAČR (TL: 05000360; dále jen Vysvědčení JINAK), který si klade za cíl inovovat závěrečné hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení v České republice. Příspěvek identifikuje styčné body, které se v Evropských školách v průběhu let osvědčily.

Vysvědčení JINAK
PhDr.
Dana
Musilová
národní inspektorka pro předškolní a primární cyklus Evropských škol
Nové pojetí hodnocení žáka
V posledních desetiletích se hodnocení vzdělávání, a to jak hodnocení procesů, tak i výsledků učení žáků, dostalo do centra pozornosti vzdělávacích systémů nejen v zemích Evropské unie, ale na celém světě. Této oblasti je třeba věnovat systematickou pozornost a vyvíjet a zavádět nové nástroje hodnocení, zejména takové, které by u žáků rozvíjely kompetenci k učení, motivovaly je k celoživotnímu učení a podporovaly přijímání odpovědnosti za jejich vlastní učení.
Na potřebu změn školního hodnocení reagují různé vzdělávací systémy odlišně. V některých zemích, a také v Evropských školách, je systém hodnocení vytvářen a rozvíjen dlouhodobě a postupně v reakci na probíhající změny klíčových principů v přístupu ke vzdělávání a na změny kurikula, se kterým jsou hodnoticí nástroje uváděny v soulad. V dalších zemích, včetně České republiky, déle přetrvávaly tradiční přístupy k hodnocení žáků i tradiční podoba vysvědčení.
Cílem projektu Vysvědčení JINAK je inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy v souladu se světovými trendy i aktuálními strategiemi Evropské unie1), které kladou důraz na nutnou proměnu hodnocení žáka v 21. století, zejména na jeho komplexnost a na posílení formativní funkce.
Při realizaci projektu jsme čerpali inspiraci z hodnoticích systémů řady zemí Evropské unie i světa. Jedním ze zdrojů byl také vývoj hodnocení v systému Evropských škol, na němž se v minulosti podílela i hlavní řešitelka projektu Vysvědčení JINAK a na němž se již řadu let podílí i česká národní inspektorka pro předškolní a primární cyklus EŠ.<