Součinnost školy, orgánů činných v péči o dítě a orgánů činných v trestním řízení

Vydáno:

Někdy se ve škole vyskytne Policie České republiky nebo OSPOD. Děje se tak ve dvou případech. V prvním případě přišli policisté, OSPOD za konkrétním žákem prošetřit podezření na spáchání trestného činu nebo si příslušné instituce přišly pro podání vysvětlení. Ve druhém případě je zavolala sama škola, protože se stal na její půdě trestný čin nebo dochází k porušení práv dítěte. Co má hlásit škola policii, co má hlásit OSPOD? Jaké jsou v této situaci kompetence pedagogů?

Součinnost školy, orgánů činných v péči o dítě a orgánů činných v trestním řízení
Mgr.
Marika
Kropíková,
speciální pedagožka, lektorka DVPP, lektorka primárních programů
Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže spadá do oblasti veřejného práva. Poskytování sociálně-právní ochrany je zajištěno orgány sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“), které se vměšují v intencích zákonů a platné legislativy do rodinného života. Spolupráce, respektive ohlašovací povinnost škol směrem k OSPOD vyplývá ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Školy jsou povinny oznámit skutečnost, že dítě je v ohrožení buď proto, že je samo ohroženo chováním druhých, nebo proto, že ohrožuje svým chováním ostatní (§ 6). Škola, stejně jako každý občan ČR, je oprávněna upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti.
Jedná se nejčastěji o následující činy:
-
Rodiče nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti.
-
Není splněna povinnost plynoucí ze svěření dítěte do výchovy.
-
Dítě vede nemravný nebo zahálčivý život.
-
Děti soustavně páchají přestupky.
-
Děti, které jsou ohroženy závislostním chováním.
-
Děti, které chodí za školu nebo páchají opakované útěky.
-
Děti, které jsou ohroženy CAN.
-
Děti, které jsou ohroženy násilím v rodině.
Škola je oprávněna upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí na porušení práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti (§ 7). Všechna oznámení na OSPOD se provádějí bez zbytečného odkladu, tzn. okamžitě po zjištění skutečnosti, nebo pokud škola posoudila, že intenzita skutečnosti je tak velká, že již nastala doba k oznámení. Pokud škola nevyužije oznámení, může být pokutována až do výše 50 tisíc korun. Zároveň může být pokutován do stejné výše její statutární zástupce.
Povinnosti školy při jednání s OSPOD:
-
Žák může být s pracovnicí OSPOD o samotě, pokud se jedná o sociální pracovnici obce s rozšířenou působností.
-
Informace po telefonu škola nepodává.
-
Škola je povinna zpracovat a odeslat zprávu o žákovi na vyzvání OSPOD.
Problémy, které vznikají při nevyjasněných kompetencích:
-
Škola učinila oznámení a rodič se dozvěděl, kdo toto oznámení podal. V tuto chvíli se na úředníky nevztahuje mlčenlivost o zdroji směrem ke škole, která podala oznámení.
-
Škola oznámila a OSPOD nespolupracuje. V tuto chvíli je potřeba vyvolat přímé jednání mezi školou a OSPOD nebo na vzniklou skutečnost upozornit vedoucího sociálního odboru příslušné obce. Případně se škola obrátí na tajemníka příslušného obecního úřadu nebo metodika kurátorů na krajském úřadu.
Mnohem účinnější je oznámení Policii ČR. Působnost Policie ČR a její kompetence upravuje zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR. Podle tohoto zákona je hlavní činností Policie ČR chránit bezpečnost osob a plnit úkoly dle trestního řádu. Pokud dojde na půdě školy k protiprávnímu jednání, bude to nejčastěji prošetřovat obvodní policie (uniformovaná složka) nebo služba kriminální policie (neuniformovaná složka). Veškeré informace získáte na www.policie.cz.
Také může nastat situace, že školu navštíví městská policie. Obecní policie je ale na rozdíl od Policie ČR orgánem obce a do její kompetence nespadá šetření trestné činnosti. Pravomoci městské policie upravuje zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
Škola, stejně jako jakýkoliv občan ČR, má tzv. povinnost překazit páchání nebo spáchání trestného činu (§ 367 trestního zákoníku). Jestliže škola nebo pedagog toto neučiní a v podání oznámení nebo v překažení jim nebrání okolnosti uvedené v trestním zákoníku, dopouštějí se jednání nepřekažení trestného činu a vystavují se tím trestnímu postihu (§ 368). Oznámení je nutné provést bez zbytečného odkladu, tedy nejlépe okamžitě a buď směrem k Policii ČR, nebo ke státnímu zastupitelstvu.
Jedná se hlavně o následující trestné činy, které se mohou ve škole vyskytnout nebo které přijde Policie ČR prošetřit do školy, ač se tato trestná činnost děje mimo půdu školy.
Trestní zákoník:
-
těžké ublížení na zdraví (§ 145)
-
zbavení osobní svobody (§ 170)
-
loupež (§ 173)
-
vydírání (§ 175)
-
neoprávněné nakládání s osobními údaji (§ 180)
-
pomluva (§ 184)
-
pohlavní zneužití (§ 187)
-
týrání svěřené osoby (§ 198)
-
krádež (§ 205)
-
nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (§ 283)
-
přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu (§ 284)
-
šíření toxikomanie (§ 287)
-
násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci (§ 352)
-
nebezpečné vyhrožování (§ 353)
-
nebezpečné pronásledování (§ 354)
-
hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§ 355)
-
podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (§ 356)
V tuto chvíli si ale začne škola klást otázky, zda vůbec lze umožnit Policii ČR přístup do školy a k dítěti a jakým způsobem může Policie ČR vést výslech žáka na půdě školy. Vzhledem k tomu, že na středních školách se většinou jedná o studenty trestně odpovědné, tedy starší 15 let, vztahují se na školu následující zákony:
-
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
-
zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže
-
zákon č. 89/20012 Sb., občanský zákoník
Při vstupu Policie ČR do školy a k vyhovění její žádosti o „výslech“ dítěte se vztahuje na školu následující:
-
Škola je povinna pustit Policii ČR do školy a umožnit jí kontakt s žákem.
-
Policista se musí po vstupu do školy ohlásit buď řediteli školy, nebo osobě, která ho v dané chvíli zastupuje. Policista musí sdělit, za jakým účelem přichází a své požadavky na školu, které se vztahují k součinnosti při šetření podezření nebo spáchání trestného činu.
-
Ve škole neprobíhá výslech. Ve škole probíhá pouze rozhovor mezi policistou a žákem. V tuto chvíli se Policie ČR řídí vlastním vnitřním předpisem. U osob starších 15 let není nutná přítomnost třetí osoby. Tedy Policie ČR není povinna přijet s příslušným pracovníkem OPSOD.
-
Policie ČR má právo odvézt žáka ze školy na služebnu k podání vysvětlení nebo k výslechu.
-
Škola může a nemusí vyrozumět rodiče žáka. Policie ČR nemá povinnost čekat, až tak škola učiní. Pokud chce škola informovat rodiče nebo zákonné zástupce, opírá se o právo rodiče na informace o průběhu vzdělávání (§ 21 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
-
Pro případné další kroky (stížnosti rodičů, advokátů) je vhodné, když si škola zjistí a zaznamená číslo, případně jméno policisty, který byl přítomen ve škole.
Někdy škola není spokojená s postupem Policie ČR a chce si na ni stěžovat. V takovém případě má následující možnosti:
-
Stěžovat si u přímého nadřízeného policistů, kteří byli přítomni ve škole.
-
Stěžovat si u kontrolního orgánu příslušného územního odboru policie.
-
Podat stížnost na státní zastupitelství.

Související dokumenty

Zákony

359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
40/2009 Sb. trestní zákoník

Pracovní situace

Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Vlastní hodnocení školy - právní úprava
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Školská rada - základní údaje
Požární ochrana
Dokumentace na úseku požární ochrany
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Novela maturitní vyhlášky
Krizový plán jako součást interní dokumentace školy
Bezpečnostní plán jako součást interní dokumentace školy
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Školní psycholog na základní škole
Kam sahá působnost školy
Spolupráce rodiny a školy

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě