Právní předpisy významné pro práci škol a školských zařízení - Změny za období říjen 2013

Vydáno:
Právní předpisy významné pro práci škol a školských zařízení
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph. D.
specialista na školskou problematiku
SBÍRKA ZÁKONŮ
Zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
Částka:
116/2013 Sb.
Datum účinnosti:
1. 1. 2014
Zákon mimo jiné mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.

INFORMACE MŠMT
Jmenování ústředního školního inspektora
S účinností od 1. října 2013 jmenoval ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dalibor Štys ústředním školním inspektorem
Tomáše Zatloukala.
Maturitní zkouška – jarní zkušební období 2014
MŠMT určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části
maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2014
na pracovní dny
od pátku 2. května do úterý 13. května 2014.
Stanovisko MŠMT k odborné kvalifikaci absolventů pedagogického lycea
MŠMT považuje pedagogické lyceum za obor vzdělání s pedagogickým zaměřením ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) a § 20 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Absolventi pedagogického lycea s účinností k 1. 9. 2012 získávají odbornou kvalifikaci
 
pedagoga volného času podle § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a
 
asistenta pedagoga podle § 20 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb.

VĚSTNÍKY MŠMT
MŠMT po Věstníku č. 7/2013 zveřejnilo Věstník č. 5–6/2013, Věstník č. 8/2013 a Věstník č. 9/2013. Z obsahu věstníků vybíráme:
Věstník č. 5–6/2013
 
Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2013/2014 (č. j. MSMT-5838/2013-200).
Věstník č. 8/2013
 
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (č. j. MSMT-22294/2013-1). Tento pokyn zrušuje Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6.
 
Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2013/2014.
Věstník č. 9/2013
 
Rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech (č. j. MSMT-24195/2013 ze dne 24. 7. 2013); jedná se o zkoušky z anglického, německého a francouzského jazyka zařazené do určitého stupně znalostí.

INFORMACE CERMAT
CERMAT zpřístupnil ke stažení souhrnné výsledky maturitní zkoušky 2013 – podzimního zkušebního období.

INFORMACE ČŠI
ČŠI zveřejnila:
 
Koncepční záměry inspekční činnosti České školní inspekce na období 2014–2020, ve kterých mimo jiné uvedla záměr, provádět komplexní hodnocení školy nebo školského zařízení v rámci šestiletého cyklu.
 
Koncepční rámec čtenářské gramotnosti PISA, který je teoretickým východiskem pro zjišťování úrovně čtenářské gramotnosti v letech 2012 a 2015.
 
Informace k zjišťování počtu romských žáků vzdělávaných v programech podle přílohy RVP ZV – LMP, ve vazbě na výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku v případu D. H. a ostatní proti České republice.

PŘIPRAVOVANÁ LEGISLATIVA
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., a vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.,
předložený MŠMT Návrh novely vyhlášky č. 72/2005 Sb. stále vychází ze zásady časově omezené platnosti doporučení školského poradenského zařízení. Délka platnosti doporučení školského poradenského zařízení a intervaly a rozsah nové diagnostiky se však ponechávají na odborném posouzení školských poradenských zařízení. Výjimkou jsou případy žáků vzdělávajících se podle vzdělávacího programu upraveného pro žáky s lehkým mentálním postižením – novou diagnostiku je potřeba provést nejpozději 1 rok po předchozí diagnostice.
Účelem návrhu novely vyhlášky č. 73/2005 Sb. je mimo jiné naplnit závazky České republiky vyplývající z rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice.
Podle návrhu novely vyhlášky č. 73/2005 Sb. zrušuje se možnost zařazování žáků bez zdravotního postižení do škol, tříd a studijních skupin zřizovaných pro žáky se zdravotním postižením. Navrhuje se přechodné období tří let od nabytí účinnosti vyhlášky, v němž budou školy povinny uvést vzdělávání ve třídách zřízených pro žáky se zdravotním postižením do souladu s novým zněním vyhlášky.
Dále návrh novely vyhlášky č. 73/2005 Sb. zrušuje možnost diagnostických pobytů ve školách, třídách a studijních skupinách zřízených pro žáky se zdravotním postižením. Navrhuje se přechodné období jednoho školního roku, v němž budou školy povinny uvést vzdělávání ve třídách zřízených pro žáky se zdravotním postižením do souladu s novým zněním vyhlášky.
Způsob, jak školy svoji povinnost splní, vyhláška neurčuje. V krajním případě bude škola muset dotčené žáky převést do běžné třídy.
Navrhovaná účinnost:
patnáctý den po vyhlášení
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, předložený Ministerstvem financí
Návrh novely vyhlášky terminologicky upravuje text vyhlášky. Úpravy vyplývají ze zrušení plného invalidního a částečného invalidního důchodu a zavedení invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně.
Dále návrh novely vyhlášky umožňuje zaměstnavateli poskytovat zaměstnancům příspěvek na doplňkové penzijní spoření (systém doplňkového penzijního spoření byl zaveden zákonem č. 427/2011 Sb. s účinností od 1. 1. 2013).
Navrhovaná účinnost:
1. 1. 2014

Související dokumenty

Zákony

359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Pracovní situace

Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Vlastní hodnocení školy - právní úprava
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Školská rada - základní údaje
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Školní psycholog na základní škole
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
BOZP - přehled základní legislativy
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě