Právní předpisy významné pro práci škol a školských zařízení - Změny za období leden 2013

Vydáno:
Právní předpisy významné pro práci škol a školských zařízení
Bc. et PhDr.
Monika
Puškinová
Ph. D.
specialista na školskou problematiku
Sbírka zákonů
Zákon č. 401/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka:
147/2012 Sb.
Datum účinnosti:
1. 1. 2013

Zákon č. 505/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Částka:
190/2012 Sb.
Datum účinnosti:
31. 12. 2012
Zákon po novelách zvyšuje podporu pěstounské péči, mimo jiné upravuje uzavření dohody o výkonu pěstounské péče. Do dne vydání karty sociálních systémů se dávky pěstounské péče vyplácí převodem na platební účet nebo v hotovosti.

Zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
Částka:
187/2012 Sb.
Datum účinnosti:
1. 1. 2013
Zvýšení základní i snížené sazby DPH (na 21 % a 15 %) znamená větší výdaje spojené s provozem školy nebo školského zařízení.

Vyhláška č. 472/2012 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Částka:
177/2012 Sb.
Datum účinnosti:
1. 1. 2013
Vyhláška zrušuje vyhlášku č. 429/2011 Sb., která byla účinná v roce 2012.
V roce 2013 se zvyšuje stravné
jak v případě církevních a soukromých škol (§ 2), tak v případě příspěvkových organizací (§ 3). Zvyšuje se
průměrná cena pohonných hmot.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 446/2012 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2012 pro účely zákona o zaměstnanosti
Částka:
164/2012 Sb.
Datum účinnosti:
14. 12. 2012
Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2012 činí 24 408 Kč. Odvíjí se od ní výše odvodu do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat. Odvod zaměstnavatel poukazuje do 15. února následujícího roku do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu práce.

INFORMACE MŠMT
Sdělením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 21. 12. 2012
se určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma) v jarním zkušebním období roku 2013.
Konkrétní data a časy konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky obsahují 3 přílohy.
MŠMT zveřejnilo
principy rozpisu rozpočtu a rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2013 v úrovni MŠMT – KÚ
(č.j. MSMT-51318//2012-200) a stanovilo
Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2013 pro účely poskytování dotací soukromému školství
(č.j. MSMT-1037/2013-200). MŠMT doporučuje jako
alternativu k běžně užívané psací abecedě písmo Comenia script.
Podmínkou pro školy, které se ho rozhodnou zařadit do výuky, bude souhlas rodičů s výukou tohoto psaní s upozorněním na možné komplikace při přestupu žáka na jinou školu, používání určeného typu didaktických materiálů při nácviku psaní a vyškolený pedagog v metodice výuky psaní tohoto písma. Pokud se škola rozhodne zařadit písmo Comenia script do výuky, uvede to ve svém školním vzdělávacím programu.
Dále MŠMT informuje o autorských právech autorky písma Comenia script.

Věstník MŠMT č. 12/2012
Zdroj: www.msmt.cz
Věstník mimo jiné obsahuje:
 
Informace právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, o postupech finančního vypořádání poskytnutých dotací za rok 2012 (č.j. MSMT-47148/2012-15 ze dne 27. 11. 2012).
 
Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům pro základní vzdělávání a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

INFORMACE ČŠI
ČŠI zveřejnila dotazy a odpovědi zaslané České školní inspekci rodiči, např. jak postupovat v zájmu povolení individuálního vzdělávacího plánu, jaká jsou školská poradenská zařízení, mateřská škola a rozvedení či rozvádějící se rodiče.

Související dokumenty

Zákony

359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
500/2012 Sb. o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů

Pracovní situace

Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Vlastní hodnocení školy - právní úprava
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Školská rada - základní údaje
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Školní psycholog na základní škole
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
BOZP - přehled základní legislativy
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě