Pozor na porušování autorských práv při distanční výuce

Vydáno:

Za více než rok od prvního uzavření se školy v distanční výuce značně posunuly. Učitelé již neřeší výběr vhodného videokonferenčního nástroje, ani technické problémy. Většina z nich se naopak snaží udělat maximum pro to, aby hodiny byly pro jejich žáky přivyklé moderním technologiím i způsobům komunikace atraktivní. Právě zde však mohou snadno sklouznout k porušení autorských práv. Podle latinského přísloví „Ignorantia juris non excusat“ však neznalost zákona neomlouvá, a proto je dobré vědět, co si můžeme v distanční výuce a při přípravě na ni dovolit a kde se již dostáváme do střetu s právem.

Co je autorským dílem?
Za autorské dílo je považováno vše, co představuje jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě1). Při přípravě a realizaci distanční výuky se jedná především o videa, která učitel pouští žákům, fotky v prezentaci, ale rovněž učebnice či pracovní listy. Za autorské dílo jsou považovány též počítačové programy, např. vzdělávací aplikace pro mobilní telefony.
Volné užití
Skutečnost, že je dané dílo chráněno autorským zákonem však ještě neznamená, že jej nemohu použít. Zákon z pohledu škol pamatuje hned na několik případů, kdy je dílo možné volně využít.
V první řadě se jedná o
vytvoření kopie
pro vnitřní potřebu dané organizace, v našem případě školy, nebo osobní potřebu pedagoga2). V pořádku tak je zhotovení kopie učebnice zakoupené školou pro potřeby pedagogického sboru (tj. zaměstnanců školy), stejně jako zhotovení kopie pro osobní potřeby učitele. V souladu s autorským zákonem však již není, pokud učitel vytvoří kopii a umístí ji na internet. Roli přitom nehraje skutečnost, zda se jedná o internetové úložiště (např. Google Disk, Ulož.to…), webové stránky školy ani to, zda je soubor chráněn heslem či nikoliv. V rozporus autorským právem je též praxe některých škol, které zasílají části učebnic či pracovní listy e-mailem. Takovéto šíření by bylo

Související dokumenty

Zákony

121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Pracovní situace

Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Směrnice k dodržování autorského práva
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Novela maturitní vyhlášky
Bezplatné poskytování učebnic
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence

Poradna

Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Kopírování materiálu pro výuku v souladu s autorským zákonem
Jmenování ředitele
Výuka Aj
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ