Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (1. část)

Vydáno:

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, byla v relativně krátké době dvakrát novelizována. Tématem článku je základní obsah vyhlášky č. 248/2019 Sb. se zaměřením na některá podpůrná opatření (plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga) a organizaci vzdělávání (souběžná přímá pedagogická činnost pedagogických pracovníků v „běžné“ třídě). Obsah článku je určen bez rozdílu pro školy veřejné i neveřejné.

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (1. část)
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
právnička, specialistka na školskou legislativu, www.monikapuskinova.cz, e-mail: puskinova@monikapuskinova.cz
Vyhláška č. 248/2019 Sb. – účinnost a přechodná ustanovení
Vyhláška č. 248/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, nabude účinnosti 1. 1. 2020.
K části novely, která mění vyhlášku č. 27/2016 Sb., se vztahují přechodná ustanovení, tj. ustanovení upravující vztah nové právní úpravy k dřívější (dosavadní) právní úpravě a k právním vztahům vzniklým podle dřívější (dosavadní) právní úpravy. Odpovídají na otázky:
1.
Podle jakých pravidel se budou od 1. 1. 2020 poskytovat podpůrná opatření, která jsou uvedena v doporučení vydaném do 31. 12. 2019?
2.
Podle jakých pravidel se bude od 1. 1. 2020 řídit normovaná finanční náročnost podpůrných opatření, která jsou uvedena v doporučení vydaném do 31. 12. 2019?
3.
Podle jakých pravidel se bude od 1. 1. 2020 regulovat maximální počet pedagogických pracovníků, kteří v „běžné“ třídě vykonávají přímou pedagogickou činnost souběžně?
Přechodná ustanovení
1. Poskytování podpůrného opatření na základě doporučení vydaného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a jeho normovaná finanční náročnost se řídí dosavadními právními předpisy.
2. Pokud je ve třídě, oddělení nebo st

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Pracovní situace

Možné potíže plynoucí z intelektového nadání
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Školní psycholog na základní škole
Školský rejstřík
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Voucher místo zrušeného zájezdu
Individuální vzdělávací plán
Zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Rámcový vzdělávací program pro speciální vzdělávání

Poradna

Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD