Nová vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vydáno: 10 minut čtení

Nová vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, je vyhláškou, kterou ministerstvo v návaznosti na novelizovaný školský zákon konkrétně upravuje soubor podpůrných opatření a postupy při jejich uplatňování, organizaci a pravidla vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona a vzdělávání žáků nadaných.

Nová vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
1. část
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph. D.,
specialista na školskou problematiku
Cílem článku je uvést základní přehled o obsahu a struktuře vyhlášky č. 27/2016 Sb., upozornit na postup podle této vyhlášky v souvislosti s použitím přechodných ustanovení a vyjádřit základní principy poskytování podpůrných opatření.
Obsah a struktura vyhlášky
Vyhláška je zejména díky přílohám značně rozsáhlá. Proto je vhodné pro přehlednost rozčlenit její jednotlivé obsahové celky a znázornit její strukturu.
Základní „obsahové celky“ upravené vyhláškou jsou následující:
1)
pravidla poskytování vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami,
2)
pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona,
3)
pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů nadaných.
ÚČINNOST VYHLÁŠKY, PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Vyhláška č. 27/2016 Sb. nahrazuje stávající vyhlášku č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. To znamená, že vyhláška č. 27/2016 Sb. zrušuje vyhlášku č. 73/2005 Sb.
Vyhláška č. 27/2016 Sb. je účinná od 1. 9. 2016. Od 1. 9. 2016 se budou školy, školská zařízení, školská poradenská zařízení, žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků touto vyhláškou řídit.
Neznamená to však, že
-
počínaje dnem 1.9.2016 budou všechny děti, žáci nebo studenti „vybaveni“ zprávami a doporučeními školských poradenských zařízení tak, jak je upravuje vyhláška č. 27/2016 Sb., a že na základě „nových“ doporučení budou všem dětem, žákům a studentům hned od 1. 9. 2016 poskytována podpůrná opatření uvedená v příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. a za podmínek, které nová vyhláška uvádí;
-
od 1.9.2016 vůbec nebude možné uplatnit doporučení zařazení dítěte, žáka nebo studenta se zdravotním postižením do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením, pokud bylo vydáno do 31. 8. 2016.
Novelizovaný školský zákon (novelizovaný zákonem č. 82/2015 Sb.) a vyhláška č. 27/2016 Sb. vycházejí z předpokladu, že systém podpůrných opatření bude zaváděn do praxe postupně.
Připomeňme nejprve úpravu stanovenou novelizovaným školským zákonem. Podle důvodové zprávy k zákonu č. 82/2015 Sb. se teprve po třech letech účinnosti nového § 16 školského zákona počítá s tím, že se díky pravidelným rediagnostikám žáků zaktualizuje obsah školních matrik všech škol1) a bude možné využívat jednotně příplatků na podpůrná opatření podle nového § 161 odst. 2 školského zákona (tj. se zřetelem k tzv. normované finanční náročnosti podpůrných opatření).2)
Stejně tak vyhláška č. 27/2016 Sb. zajišťuje přechod od „staré“ právní úpravy k „nové“ právní úpravě pomocí přechodných ustanovení. Přechodná ustanovení jsou obsažena v § 32 vyhlášky č. 27/2016 Sb.
POSKYTOVÁNÍ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ PODLE PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ
Ustanovení § 32 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. upravuje poskytování podpůrných a vyrovnávacích opatření podle „staré“ právní úpravy určité skupině dětí, žáků a studentů.
Přehledné rozčlenění textu tohoto ustanovení:
Na které děti, žáky, studenty se přechodné ustanovení vztahuje?
Jedná se o skupinu dětí, žáků a studentů,
-
kterým bylo vydáno doporučení školského poradenského zařízení do 31. 8. 2016,
-
jsou jim poskytována vyrovnávací nebo podpůrná opatření podle „staré“ právní úpravy, tj. podle vyhlášky č. 73/2005 Sb.,
-
po dni 1. 9. 2016 neabsolvovali rediagnostiku ve školském poradenském zařízení, nebyla jim vydána nová zpráva a nové doporučení podle „nové“ právní úpravy, tj. podle vyhlášky č. 27/2016 Sb.
Jaká vyrovnávací a podpůrná opatření se jim poskytují?
Uvedeným dětem, žákům nebo studentům se poskytují vyrovnávací a podpůrná opatření podle „staré“ právní úpravy, tj. v souladu s vyhláškou č. 73/2005 Sb.
Jak dlouho se budou poskytovat podpůrná opatření podle „staré“ právní úpravy?
Uvedeným dětem, žákům nebo studentům se poskytují vyrovnávací a podpůrná opatření podle „staré“ právní úpravy v souladu s dobou platnosti stávajícího doporučení vydaného školským poradenským zařízením.
Současně platí, že pokud dítě, žák nebo student do doby skončení platnosti stávajícího doporučení po 1. 9. 2016 absolvuje rediagnostiku ve školském poradenském zařízení, bude mu vydána nová zpráva a nové doporučení školského poradenského zařízení a od určitého data se mu začnou poskytovat podpůrná opatření podle „nové“ právní úpravy.
Dále platí, že vyrovnávací a podpůrná opatření podle „staré“ právní úpravy mohou být poskytována nejdéle po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti vyhlášky č. 27/2016 Sb., tj. nejdéle do 1. 9. 2018. Uveďme hypotetický příklad: Pokud by na základě doporučení školského poradenského zařízení vydaného 1. 7. 2016 mělo být poskytováno podpůrné opatření po dobu 3 let, pak pouze na základě této informace by mohl vzniknout dojem, že dané podpůrné opatření lze poskytovat do 1. 7. 2019. Avšak dle § 32 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. je možné toto podpůrné opatření poskytovat nejdéle do 1. 9. 2018.
Jaký je postup po 1. 9. 2018?
Pokud by měla být žákovi uvedenému v příkladu poskytována podpůrná opatření i po 1. 9. 2018, musí se do tohoto data podrobit rediagnostice ve školském poradenském zařízení a na základě vydaného doporučení mu budou po 1. 9. 2018 poskytována podpůrná opatření (samozřejmě již v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb.).
DOPORUČENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ VYDANÉ PO 1.9.2016
Pro úplnost dodávám, že pokud děti, žáci nebo studenti po 1. 9. 2016 požádají o vyšetření školského poradenského zařízení, mají na dobu po dni 1. 9. 2016 naplánováno kontrolní vyšetření, ověření individuálního vzdělávacího plánu nebo platnosti doporučení, obdrží již doporučení školského poradenského zařízení podle „nové“ právní úpravy, tj. se zařazením podpůrného opatření do určitého stupně a spolu s uvedením normované finanční náročnosti (pokud se bude jednat o podpůrné opatření od druhého po pátý stupeň).
Použití doporučení zařazení žáka se zdravotním postižením do školy zřízené pro žáky se zdravotním postižením podle přechodných ustanovení
Jak již bylo uvedeno, přechodná ustanovení vyhlášky č. 27/2016 Sb. upravují možnosti použití doporučení zařazení dítěte, žáka nebo studenta se zdravotním postižením do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené pro děti, žáky nebo studenty se zdravotním postižením, tj. doporučení vydaného podle „staré“ právní úpravy do 31. 8. 2016. Pro přehlednost opět informace strukturujme:
Jaký je „statut“ doporučení zařazení dítěte, žáka nebo studenta se zdravotním postižením do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené pro děti, žáky nebo studenty se zdravotním postižením, tj. doporučení vydaného do 31.8.2016?
Dle § 32 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb. se takové doporučení považuje za doporučení zařazení dítěte, žáka nebo studenta do školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.
Připomeňme, že školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona jsou školy pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.
Je otázkou, zda je záměrem ministerstva omezit využití uvedených doporučení pouze na zařazení dítěte, žáka nebo studenta do školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona a nevyužít je pro zařazení dítěte, žáka nebo studenta do třídy, oddělení nebo studijní skupiny podle § 16 odst. 9 školského zákona. Důvodová zpráva k vyhlášce č. 27/2016 Sb. o daném doporučení uvádí, že se má za to, že se jedná o doporučení podle této vyhlášky pro zařazení žáka do školy nebo třídy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona. Proto lze dovodit, že dané doporučení bude možné použít i pro zařazení dítěte, žáka nebo studenta do třídy, oddělení nebo studijní skupiny podle § 16 odst. 9 školského zákona.
Po jakou dobu se dané doporučení považuje za doporučení zařazení dítěte, žáka nebo studenta do školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona?
Dle § 32 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb. se dané doporučení považuje za doporučení podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. pro zařazení dítěte, žáka nebo studenta do školy podle § 16 odst. 9 školského zákona, avšak pouze po nutnou dobu, která odpovídá účelu doporučení. Uveďme opět hypotetický příklad: V doporučení zařazení žáka do základní školy logopedické vydaném do 31. 8. 2016 je uvedeno, že doba platnosti doporučení je 1 rok. Pak se má za to, že se jedná o doporučení podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. pro zařazení žáka do školy podle § 16 odst. 9 školského zákona po dobu uvedeného jednoho roku.
Současně platí, že nejdéle se uvedená doporučení považují za doporučení podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. pro zařazení dítěte, žáka nebo studenta do školy podle § 16 odst. 9 školského zákona po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti vyhlášky č. 27/2016 Sb., tj. nejdéle do 1. 9. 2018.
Princip poskytování podpůrných opatření určitého stupně
Jak je známo, dle § 16 odst. 1 školského zákona (ve znění účinném od 1. 9. 2016) se dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.
Ustanovení § 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb. stanoví základní principy poskytování podpůrných opatření určitého stupně.
Další pravidla upravující poskytování podpůrných opatření, vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona a žáků nadaných budou okomentována v následujících článcích.
1) Podle § 28 odst. 2 školského ve znění účinném od 1.9.2016 školní matrika obsahuje mimo jiné údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi školou v souladu s § 16 školského zákona a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení.
2) Pro úplnost dodávám, že dle bodu 8. přechodných ustanovení zákona č. 82/2015 Sb. platí: Pro roky 2017 až 2019 stanoví krajský úřad pro případy, kdy ve školní matrice příslušné školy nebo školského zařízení není pro dítě, žáka nebo studenta ještě uvedeno podpůrné opatření podle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, příplatky ke krajským normativům na speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů. To znamená, že pro případy vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, u nichž ještě nebude podpůrné opatření evidováno ve smyslu nové úpravy, stanoví krajské úřady k normativům příplatky na speciální vzdělávací potřeby v dosavadní podobě.

Související dokumenty

Články

Nová vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, 2. část
Nová vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, 3. část
Nová vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, 4. část
Nová vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, 5. část

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Pracovní situace

Školský rejstřík
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Možné potíže plynoucí z intelektového nadání
Voucher místo zrušeného zájezdu
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
MŠMT finančně podporuje učitele základních škol, kteří se věnují nadaným žákům
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Květen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Duben 2021:Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Červen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Novela vyhlášky o školním stravování
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě