Nová vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, 2. část

Vydáno: 18 minut čtení

Cílem druhého článku věnovaného vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, je komentář k poskytování podpůrných opatření prvního stupně a využití individuálního vzdělávacího plánu.

PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.,
specialista na školskou problematiku
VZTAH PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ VE SPECIÁLNÍ ŠKOLE NEBO SPECIÁLNÍ TŘÍDĚ
Rozbor jednotlivých podpůrných opatření vymezených školským zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb. je náročný vzhledem k vlastnímu obsahu podpůrných opatření i podmínkám jejich poskytování. Aby nedošlo k nežádoucímu zkreslení uvedených informací, je vhodné nejprve ujasnit vztah poskytování podpůrných opatření a vzdělávání žáků ve speciální škole nebo speciální třídě (tj. žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona).
Jak bylo uvedeno v prvním článku o vyhlášce č. 27/2016 Sb., vyhláška upravuje mimo jiné:
a)
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, přičemž žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou žáci, kterým se poskytují podpůrná opatření;
b)
vzdělávání žáků s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem, přičemž tito žáci mohou být zařazeni do třídy, studijní skupiny nebo oddělení nebo přijati do školy, které jsou pro tyto žáky zřízeny (vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona).
Ustanovení § 16 odst. 9 školského zákona (účinné od 1. 9. 2016) vymezuje podmínku, která musí být splněna, aby dítě, žák nebo student s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem, byli zařazeni do speciální třídy, studijní skupiny nebo oddělení nebo přijati do speciální školy. Podmínka je následující: školské poradenské zařízení shledá, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo studenta nebo k průběhu a výsledkům dosavadního poskytování podpůrných opatření by samotná podpůrná opatření podle § 16 odst. 2 školského zákona nepostačovala k naplňování jeho vzdělávacích možností a k uplatnění jeho práva na vzdělávání. Odsud je zřejmé, že v uvedených speciálních třídách nebo školách se vzdělávají žáci se závažnými handikepy.
Z uvedeného plyne, že přijetí do speciální školy nebo zařazení dítěte, žáka nebo studenta do speciální třídy, studijní skupiny nebo oddělení není samo o sobě pojato jako poskytování podpůrného opatření. To však neznamená, že se vzdělávání uvedených dětí, žáků a studentů a poskytování podpůrných opatření vylučuje. Speciální škola nebo třída, studijní skupina nebo oddělení mají charakter upraveného prostředí, ve kterém se také mohou závažně handikepovaným dětem, žákům nebo studentům poskytovat podpůrná opatření.
PODPŮRNÁ OPATŘENÍ PRVNÍHO STUPNĚ
Podpůrná opatření prvního stupně jsou poskytována dětem, žákům a studentům (dále jen „žákům“), u kterých se projevuje potřeba úprav ve vzdělávání nebo školských službách a zapojení do kolektivu. Jedná se o žáky, u kterých se projevují mírné obtíže ve vzdělávání (např. pomalejší tempo práce, drobné obtíže ve čtení atd.). Může se jednat o dlouhodobé obtíže malého rozsahu a intenzity. Stejně tak se může jednat o obtíže vyvolané aktuálně nepříznivým zdravotním nebo psychickým stavem žáka.
Poskytování podpůrných opatření prvního stupně žákovi navrhují pedagogičtí pracovníci školy. Přitom vycházejí zejména z pozorování v hodině, z analýzy výsledků činností žáka, žákovy reflexe jeho výsledků, z dosavadního pedagogického působení školy, rozhovorů se žákem nebo jeho zákonným zástupcem. Z uvedeného je zřejmé, že návrh na poskytování podpůrných opatření prvního stupně je výsledkem spolupráce zejména s poradenskými pracovníky školy1) (školním metodikem prevence, výchovným poradcem, školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem), zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka.
To znamená, že použití podpůrných opatření prvního stupně není podmíněno doporučením školského poradenského zařízení. Současně však není vyloučeno, že si zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák vyžádá poradenskou pomoc školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra), které případně může podpůrné opatření zařazené do prvního stupně škole doporučit.
Mírnosti obtíží žáka ve vzdělávání odpovídá minimální úprava metod, organizace a hodnocení vzdělávání. Z druhů podpůrných opatření vymezených v § 16 školského zákona jsou do podpůrných opatření prvního stupně zahrnuty pouze některé.
V příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. jsou uvedeny následující příklady podpůrných opatření v prvním stupni:
1. metody výuky,
2. úprava obsahu vzdělávání,
3. organizace výuky,
4. hodnocení,
5. intervence školy,
6. pomůcky.
Uvedené příklady podpůrných opatření prvního stupně lze stručně charakterizovat takto:
-
Jako těžiště metod výuky používaných v rámci podpůrných opatření prvního stupně je možné vyčlenit aktivizaci, motivaci žáka a individualizaci výuky.
-
Úpravy obsahu vzdělávání jsou chápány jako obohacování učiva nad rámec školního vzdělávacího programu, které se volí nejčastěji pro nadané a mimořádně nadané žáky.
-
V rámci podpůrných opatření prvního stupně se výstupy vzdělávání neupravují.
-
Organizace výuky je založena jak na různorodosti průběhu a struktury vyučovací hodiny, tak na zohlednění postavení žáka ve třídě.
-
Různost forem hodnocení je vnímána v sociálním kontextu žáka, posiluje se motivace k učení a sebehodnocení žáka.
-
Intervence školy představuje dvě na sebe navazující etapy intervence. První etapou je přímá podpora žáka ve výuce. Pokud tato forma podpory nepostačuje a žákovy obtíže vyžadují součinnost více pedagogických pracovníků, přechází se k druhé etapě intervence školy - plánu pedagogické podpory. Dále do intervence školy spadá metodická a konzultační podpora poradenských pracovníků školy (školního metodika prevence, výchovného poradce, školního psychologa a školního speciálního pedagoga) a informační činnosti školy ve vztahu k pedagogickým pracovníkům, žákům a zákonným zástupcům žáků, stejně jako spolupráce uvnitř školy (koordinace plánu pedagogické podpory).
-
V rámci pomůcek se nevyčleňují speciální pomůcky. Jedná se o běžné učebnice a učební pomůcky.
Podpůrná opatření prvního stupně nemají normovanou finanční náročnost.
Podmínky poskytování a vlastní poskytování podpůrných opatření prvního stupně
Podmínkou poskytování podpůrných opatření není:
a)
doporučení školského poradenského zařízení,
b)
udělení písemného informovaného souhlasu žáka nebo zákonného zástupce žáka.
Z logiky věci plyne, že podpůrná opatření prvního stupně zajišťuje a poskytuje škola (resp. školské zařízení) sama. Současně je zřejmé, že od okamžiku, kdy škola zjistí potřebu poskytovat žákovi podpůrná opatření prvního stupně, uvedená podpůrná opatření poskytovat musí.
Nehledě na méně formalizované podmínky poskytování podpůrných opatření prvního stupně je reálným předpokladem úspěšnosti jejich poskytování komunikace a spolupráce školy s žákem nebo zákonnými zástupci nezletilého žáka a součinnost školy se školským poradenským zařízením.
Zopakujme, že poskytování podpůrných opatření prvního stupně není podmíněno doporučením školského poradenského zařízení ani udělením písemného informovaného souhlasu žáka nebo zákonného zástupce žáka. Přesto škole v rámci „komunikace“ se žáky, zákonnými zástupci nezletilých žáků, pedagogickými pracovníky a školským poradenským zařízením vznikají určité povinnosti:
-
Poskytování podpůrných opatření prvního stupně je jedním z aspektů průběhu vzdělávání žáka. Dle § 21 odst. 1 písm. b), § 21 odst. 2 a odst. 3 mají žáci a studenti, zákonní zástupci nezletilých žáků a rodiče zletilých žáků právo na informace o průběhu vzdělávání. Z uvedeného práva pro školu plyne povinnost informovat o poskytování podpůrných opatření prvního stupně žáky, jejich zákonné zástupce, resp. jejich rodiče.
-
Vyhláška č. 27/2016 Sb. dále výslovně uvádí, že s plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu.
-
Pokud plán pedagogické podpory neplní svůj účel, škola žákovi (resp. jeho zákonnému zástupci) doporučí využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení a škola zajistí bezodkladné předání plánu pedagogické podpory školskému poradenskému zařízení (§ 10 odst. 5, § 11 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).
Pokud jsou poskytovaná podpůrná opatření prvního stupně účelná, mohou podporovat žáka v celém průběhu jeho vzdělávání.
Přímá podpora žáka ve výuce a plán pedagogické podpory
Jak již bylo uvedeno, přímá podpora žáka ve výuce je logicky první etapou intervence školy, kdy těžiště činnosti jednotlivého učitele nebo jiného pedagogického pracovníka spočívá v individualizované práci s žákem a mapování možné formy podpory žáka.
Pokud nepostačuje tato forma podpory a žákovy obtíže vyžadují součinnost více pedagogických pracovníků, škola vytváří plán pedagogické podpory. Koordinací plánu pedagogické podpory pověří ředitel školy třídního učitele, učitele předmětu nebo poradenského pracovníka školy.
Uvedený plán má být stručným dokumentem, jehož obsah stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb. a se kterým má škola průběžně pracovat:
-
Plán pedagogické podpory zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu.
-
Plán pedagogické podpory škola průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka.
-
S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Plán obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny.
Vzor plánu pedagogické podpory je uveden v příloze č. 3 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.
Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu pedagogické podpory škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě plánu pedagogické podpory.
Doporučený postup ředitele v souvislosti s podpůrnými opatřeními prvního stupně
Na základě materiálu MŠMT Průvodce ředitele společným vzděláváním2) vyčleňuji kroky spojené s poskytováním podpůrných opatření prvního stupně:
-
Ředitel školy vyhodnotí, kolik žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se dosud na jeho škole vzdělává a jaká je jejich skladba; dále vyhodnotí, jak by se následně proměnila organizace vzdělávání ve škole, pokud by se vzdělávání doplnilo podpůrnými opatřeními.
-
Ředitel školy stanoví pedagoga, který bude zajišťovat komunikaci se ŠPZ před vystavením doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (obvykle výchovného poradce, pokud ve škole působí, pak jím může být i školní psycholog nebo školní speciální pedagog).
-
Ředitel zajistí seznámení pedagogů s prvním stupněm podpůrných opatření a s jejich realizací ve škole.
-
Ředitel školy seznámí pedagogy s podmínkami pro vytváření Plánu pedagogické podpory.
CHARAKTERISTIKA NĚKTERÝCH PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ ZAŘAZENÝCH DO DRUHÉHO A VYŠŠÍHO STUPNĚ
Vyhláška č. 27/2016 Sb. charakterizuje některá podpůrná opatření zařazená do druhého a vyšších stupňů podpůrných opatření, a to:
-
individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 3 a 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb.),3) který je zařazen mezi podpůrná opatření ve druhém, třetím, čtvrtém a pátém stupni,
-
asistenta pedagoga (§ 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb.), který je zařazen mezi podpůrná opatření třetího, čtvrtého a pátého stupně,
-
tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící a působení dalších osob poskytujících podporu, kteří jsou zařazeni mezi podpůrná opatření třetího, čtvrtého a pátého stupně (§ 6 až 9 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).
V rámci druhého článku věnovaného vyhlášce se zaměříme na individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
Individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu žáka je v § 16 odst. 2 písm. f) školského zákona (ve znění účinném od 1.9.2016) definován jako samostatný druh podpůrného opatření. Navíc individuální vzdělávací plán zařazený do určitého stupně podpůrných opatření specificky vymezuje poskytování dalších druhů podpůrných opatření, neboť další druhy podpůrných opatření zahrnuje. Např. individuální vzdělávací plán ve druhém stupni podpůrných opatření v případě potřeby zahrnuje úpravu obsahu vzdělávání (předměty speciálně pedagogické péče) a pedagogickou intervenci, individuální vzdělávací plán ve třetím stupni podpůrných opatření zahrnuje možnosti podpory pedagogického pracovníka při vzdělávání žáka asistentem pedagoga (pokud je to nezbytné).

základní charakteristika

  • Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka, přičemž vychází ze školního vzdělávacího programu a je součástí dokumentace žáka ve školní matrice.

zpracování

  • Individuální vzdělávací plán zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka. Individuální vzdělávací plán se zpracovává na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.
  • Individuální vzdělávací plán je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení a žádost zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeb žáka.
  • Zpracování a provádění individuálního vzdělávacího plánu zajišťuje ředitel školy. Individuální vzdělávací plán se zpracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením, žákem a zákonným zástupcem žáka, není-li žák zletilý.

obsah

  • Individuální vzdělávací plán obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem, identifikační údaje žáka a údaje o pedagogických pracovnících podílejících se na vzdělávání žáka. V individuálním vzdělávacím plánu jsou dále uvedeny zejména informace o:

a) úpravách obsahu vzdělávání žáka,

b) časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání,

c) úpravách metod a forem výuky a hodnocení žáka,

d) případné úpravě výstupů ze vzdělávání žáka.

  • Individuální vzdělávací plán dále obsahuje jméno pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým škola spolupracuje při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka.

seznámení

  • Škola seznámí s individuálním vzdělávacím plánem všechny vyučující žáka a současně žáka a zákonného zástupce žáka, není-li žák zletilý, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem.

podmínka poskytování vzdělávání

  • Poskytování vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu lze pouze na základě písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka podle § 16 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

sledování, vyhodnocování

  • Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu a poskytuje žákovi, zákonnému zástupci žáka a škole poradenskou podporu. V případě nedodržování opatření uvedených v individuálním vzdělávacím plánu informuje o této skutečnosti ředitele školy.

změny

  • Pro změny v individuálním vzdělávacím plánu se použijí obdobně ustanovení týkající se zpracování individuálního vzdělávacího plánu, seznámení s ním, poskytování vzdělávání podle něho a vyhodnocování jeho naplňování.
Vzor individuálního vzdělávacího plánu žáka se speciálními vzdělávacími potřebami je uveden v příloze č. 2 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.
Pro úplnost je vhodné dodat, že vzdělávání žáka podle individuálního vzdělávacího plánu povoluje škola prostřednictvím svého ředitele v souladu s § 18 školského zákona. Odkaz na rozhodnutí o povolení vzdělávání žáka podle individuálního vzdělávacího plánu je uveden ve vzoru individuálního vzdělávacího plánu pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
ZÁVĚR
-
Podpůrná opatření prvního stupně škola realizuje sama a od 1.9.2016 je realizuje v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. Z více formalizovaných podpůrných opatření do této skupiny podpůrných opatření spadá plán pedagogické podpory.
-
Individuální vzdělávací plán představuje podpůrné opatření zařazené do druhého až pátého stupně podpůrných opatření. Vyhláška č. 27/2016 Sb. speciálně vyčleňuje individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami včetně podmínek jeho zpracování a jeho použití.
-
Vyhláška č. 27/2016 Sb. obsahuje v přílohách vzor plánu pedagogické podpory a vzor individuálního vzdělávacího plánu žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
1 V příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. se zavádí legislativní zkratka „poradenský pracovník školy“. Poradenský pracovník školy je pedagogický pracovník poskytující poradenské služby ve škole, nejedná se o pracovníka školského poradenského zařízení.
2 Průvodce ředitele společným vzděláváním. [online]. [cit. 2016-03-03]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/37096/.
3 Od individuálního vzdělávacího plánu žáka se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba odlišovat individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka zakotveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Související dokumenty

Články

Nová vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Nová vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, 3. část
Nová vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, 4. část
Nová vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, 5. část

Pracovní situace

Školský rejstřík
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Možné potíže plynoucí z intelektového nadání
Voucher místo zrušeného zájezdu
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Květen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Duben 2021:Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Červen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD