Musí škola bezplatně zajistit asistenta pedagoga žákovi, který ho potřebuje?

Vydáno: 5 minut čtení

U této otázky si možná mnozí klepají na čelo. Samozřejmě že ano. Pokud žák asistenta pedagoga potřebuje, pedagogicko-psychologická poradna ho doporučí, škola na jeho plat dostane peníze a musí ho žákovi zajistit. Uvedený princip však platí teprve od roku 2016 od tzv. inkluzivní novely školského zákona. Předtím byla situace jiná, doporučení z pedagogicko-psychologické poradny neznamenalo automaticky, že škola peníze na asistenta pedagoga skutečně dostane. A právě o tom rozhodoval v prosinci 2023 Ústavní soud.1) Že nás toto rozhodnutí nemusí zajímat, když se vztahuje k dřívější právní úpravě? Ba naopak! Právě s aktuálně diskutovanými změnami směřujícími k omezení počtu asistentů pedagoga nabývá nález Ústavního soudu na aktuálnosti.

Musí škola bezplatně zajistit asistenta pedagoga žákovi, který ho potřebuje?
Mgr. Bc.
Alice
Kubů Frýbová
advokátka se specializací na školské právo;

Související dokumenty

Pracovní situace

Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání
Podíl rodičů na výši příspěvku
Hrazení příspěvku
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
Navýšení příspěvku prvňáčkům
OP JAK
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
První kroky při vymáhání dlužného školného
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Platby za pomůcky v MŠ
Využití účetnictví k finančnímu řízení

Poradna

Doprovod do školy
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Prodloužení zkušební doby
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
FKSP a Flexi passy
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
198/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů