Majetek škol a jeho různé kategorie

Vydáno: 5 minut čtení

V tomto článku se budeme zabývat různými kategoriemi majetku škol, které jsou zřízeny jako příspěvkové organizace, jelikož tato právní forma je u škol nejčastější a zároveň z hlediska kategorií majetku nejkomplikovanější. Kategorie majetku budeme zkoumat primárně z pohledu vztahu mezi školou, jako příspěvkovou organizací, a jejím zřizovatelem, což je v případě základních či mateřských škol v drtivé většině příslušná obec. A v případě středních škol je zřizovatelem převážně příslušný kraj.

Majetek škol a jeho různé kategorie
Ing.
Zdeněk
Tišl
ředitel metodické sekce společnosti Gordic s více než desetiletou praxí v oblasti účetnictví, rozpočtu a daní
Právní úprava v majetkové oblasti příspěvkových organizací není vůbec jednoduchá a klíčový je zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tento zákon rozlišuje dvě základní kat

Související dokumenty

Pracovní situace

Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Požadavky na vedení účetnictví
Vnitřní směrnice o provedení inventarizace
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
První kroky při vymáhání dlužného školného
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Platby za pomůcky v MŠ
Rozsah sestavení účetní závěrky
Etapy účetní závěrky
Uzavírání účetních knih – základní účetní postupy v souvztažnostech
Další požadavky na části ÚZ
Zjišťované závady v postupech zpracování a vykazování údajů ÚZ
Vedení účetnictví škol – příspěvkových organizací
Podstata účetnictví
Účetní zásady a principy
Požadavky na použití účetních metod
Účetní zápisy a záznamy
Účty – soustava účtů

Poradna

Účtování čištění vzduchotechniky kuchyň – školní jídelna
Účet 649
Použití účtu 527 u příspěvkové organizace
Účtování ztráty za rok 2022 - škola
Doplňující otázka k - Účtování ztráty za rok 2022 - škola
Stravování české školní inspekce
Školní jarmark
Proplacení výpisu z rejstříku trestů
Faktura a její obsah - odpověď na dotaz
Plán dovolených
Přímá vyučovací povinnost
Náhrada mzdy
Pracovní smlouva
Účtování
Zákon o ochraně oznamovatelů
Prodej opotřebovaného majetku
Stanovení vstupní ceny skluzavky na školním hřišti
Malování tříd v základní škole – účetnictví
Pracovní sešity
Účtování zařazení dlouhodobého hmotného majetku pořízeného z FKSP u základní školy zřízené obcí

Zákony

563/1991 Sb. o účetnictví
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
89/2012 Sb. občanský zákoník