Komunita vzdělavatelů učitelů - platforma pro ty, kteří se podílejí na profesní přípravě budoucích učitelů

Vydáno: 5 minut čtení

V prosinci 2020 iniciovaly organizace Učitel naživo a Otevřeno historicky první setkání vzdělavatelů učitelů. Cílem akce bylo propojit – napříč institucemi a regiony – ty, kteří se věnují vzdělávání budoucích učitelů, a podpořit tak spolupráci mezi nimi.

Již dlouhou dobu se v akademickém prostředí i ve vzdělávací politice diskutuje o kvalitě učitelské přípravy, o významu učitelské praxe pro profesní přípravu učitelů, o nutnosti propojení teoretické přípravy učitelů s její složkou praktickou. V právě uplynulém roce se i ti největší tradicionalisté přesvědčili, že učitel potřebuje k výkonu své profese

kompetence, digitální, kompetence k celoživotnímu učení i k řešení problémů. Krizová situace loňského roku před nás postavila nové výzvy, nutila nás klást si otázky, které jsme si doposud nepoložili, nacházet souvislosti, které nám doposud unikaly.

Odpovědí na otázku, proč se – i přes to, že právě skončil poslední rok implementace Strategie vzdělávací politiky 2020 – nedaří zajistit pro všechny budoucí učitele funkční učitelskou praxi a takovou reflexi praxe, která by zefektivnila jejich profesní přípravu,
najdeme mnoho. Často je zmiňováno, že učitelská praxe není v kurikulu učitelských studijních programů zastoupena v dostatečné míře. Zkušenosti ale ukazují (srov. Vlčková, Lojdová et al., 2020), že učitelská praxe nemusí být dostatečně efektivní ani v případě, že je jí věnován dostatečný prostor (jak z hlediska času stráveného při práci s dětmi, tak reflexí na fakultě).
Proměňující se nároky na profesní kompetence učitele totiž kladou nové nároky jak na vysokoškolské vzdělavatele budoucích učitelů, tak na učitele základních a středních škol, u nichž studenti praktikují. Provázející učitelé jsou klíčovými aktéry pregraduální přípravy učitelů. Způsob, jakým spolupracují se studenty učitelství v rámci učitelské praxe, zásadním způsobem ovlivňuje úspěšnost absolventova vstupu do profese.
Postavení provázejícího učitele v systému pregraduální přípravy učitelů
však této skutečnosti neodpovídá.
Další možnou příčinou neuspokojivé situace v oblasti učitelské přípravy může být neexistence
platformy, která by sdružovala ty, jež se na profesní přípravě učitelů podílejí.
Hlas této profesní skupiny nezaznívá ve veřejnémprostoru – nikdo nehájí její zájmy, nikdo ji (jako celek) nepodporuje. Různí aktéři zapojení do přípravy učitelů spolu komunikují jen v omezené míře, neznají své různorodé pohledy. Nemají příležitost sdílet svoje představy o tom, jak by měl absolvent učitelského vzdělávání vypadat a jaké požadavky to klade na ně jako na vzdělavatele. Ve společnosti neprobíhá debatao tom, jakými kvalitami by měl disponovat vzdělavatel budoucích učitelů.
Výše uvedené skutečnosti nás přivedly k myšlence
iniciovat setkání těch, kteří se přípravou budoucích učitelů profesně zabývají.
Oslovili jsme vysokoškolské vzdělavatele z pedagogických fakult i z ostatních fakult připravujících učitele: vyučující jednotlivých oborů, oborové didaktikyi vyučující pedagogických a psychologických předmětů či garanty praxe. Pozvali jsme učitele, u nichž studenti v rámci přípravy na profesi praktikují. Přizvali jsme i ředitele základních a středních škol, kteří praxi studentům učitelství na svých školách umožňují a průběh praxe ovlivňují.
Potěšilo nás, že se výzva k účasti na prvním setkání vzdělavatelů učitelů setkala se značným ohlasem. K online jednání, které se konalo 1. prosince, se přihlásilo 98 zájemců z celé České republiky (viz obrázek 1).

Obrázek 1. Zastoupení jednotlivých regionů na setkání vzdělavatelů učitelů 1. 12. 2020.
Vzdělavatelé budoucích učitelů měli možnost pracovat v šesti heterogenních skupinách. Dopolední workshopy byly zaměřeny na téma kvality v učitelské přípravě a na význama cíle rodící se komunity vzdělavatelů. Výstupy práce jednotlivých skupin se staly odrazovým můstkem pro přípravu programu druhého setkání. Průběh celé akce i zpětná vazba od účastníků nás přesvědčily o tom, že jsme společně vykročili správným směrem.
Právě skončilo přihlášování na druhé – stále ještě online – setkání, které se uskuteční
12. února 2021.
Srdečně ale zveme doposud nezapojené zájemce z řad vysokoškolských vzdělavatelů učitelů i provázející učitele ze základních a středních škol k účasti na třetím setkání, které proběhne
21. května 2021,
či na letní školu, která se uskuteční v srpnu letošního roku.
Za vznikem komunity vzdělavatelů budoucích učitelů stojí iniciativa organizací Učitel naživo a Otevřeno. Naším společným cílem je vytvořit širokou nadorganizační platformu, k níž se budou připojovat další partneři – jednotlivci i organizace. Více informací o komunitě i přihlašovací formulář najdete na webové stránce www.ucitelnazivo.cz/komunitavzdelavatelu/.

ZDROJE

VLČKOVÁ, K., LOJDOVÁ, K. et al. Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé. Brno: MU, 2020.

Související dokumenty

Pracovní situace

Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Vzdělávání koordinátorů EV
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Cestovní náhrady
Má mít pedagog postavení úřední osoby dle trestního zákoníku?
Rok na střední škole v zahraničí z právního pohledu
Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů
Spolupráce pedagogických pracovníků
Rozvoj pedagogických pracovníků
Komisionální zkouška žáka střední školy
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Možné potíže plynoucí z intelektového nadání
Přespočetné hodiny - mimořádná opatření
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí

Poradna

Výuka Aj
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Ukončení předškolního vzdělávání
Platová třída
Výkaz práce
Odměna za očkování
Povinné předškolní vzdělávání
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Učitel autoškoly a adaptační období
Prodloužení zkušební doby
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon