Klasifikace žáka

Vydáno:

Může učitel žáka klasifikovat z jediné poslední známky, kterou v daném předmětu dostal? A pokud ne, jaké jsou možnosti řešení, i když žák bude dělat reparát?

Klasifikace žáka
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
 
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
 
§ 30 odst. 2, § 69 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění p. p.
 
§ 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění p. p.
 
§ 4 písm. a) vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění p. p.
a) Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů jsou obsažena ve školním řádu (§ 30 odst. 2 školského zákona).
Pro
hodnocení žáků základní školy
dále platí:
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení
míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty
školního vzdělávacího programu. Hodnocení je
pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků
a doporučení školského poradenského zařízení (§ 14 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění).
Pravidla hodnocení žáků jsou
součástí školního řádu
a obsahují zejména:
 
zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků,
 
kritéria pro hodnocení (§ 14 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění).
Obdobně, i když méně podrobně, je upraveno
hodnocení žáků střední školy:
Pravidla pro hodnocení vycházejí z požadavků rámcových a školních vzdělávacích programů, jsou součástí školního řádu a obsahují vždy zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení [§ 4 písm. a) vyhlášky č. 13/2005 Sb., v platném znění].
Přesná odpověď na dotaz (možnost, aby učitel žáka klasifikoval z jediné poslední známky) tedy vyplývá z obsahu školního řádu školy, a to z té části, která je věnována pravidlům a zásadám hodnocení výsledků vzdělávání žáka.
Školní řád v části věnované pravidlům a zásadám hodnocení výsledků vzdělávání žáků
obvykle
uvádí:
 
jaké výkony se hodnotí
(např. testy, ústní projev, grafické práce),
 
kolik výkonů
(testů, referátů atd.) musí žák realizovat, aby mohl být v daném pololetí hodnocen; to současně znamená, že je stanoven minimální počet známek, který musí žák získat, aby byl v daném pololetí hodnocen,
 
zásadu průběžného hodnocení,
 
zásadu, podle které se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období; stupeň prospěchu se neurčuje pouze na základě průměru klasifikace za příslušné období; výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal,
 
zásadu, podle které se do hodnocení
zapojuje žák
(sebehodnocení žáka) a podle které výsledné hodnocení vyučující žákovi vysvětlí a zdůrazní, v čem se může žák zlepšovat.
b) Předpoklad, že učitel porušil pravidla a zásady hodnocení
Jestliže jsou takové nebo podobné zásady hodnocení uvedeny ve školním řádu školy, pak hodnocení žáka na vysvědčení vycházející pouze z jedné známky tyto zásady porušuje.
c) Předpoklad, že učitel neporušil pravidla a zásady hodnocení
Jestliže školní řád obsahuje jiná pravidla nebo zásady hodnocení, která umožňují hodnocení na vysvědčení na základě pouze jedné známky, pak učitel postupoval v souladu se zásadami a takové hodnocení je možné.
d) Možnosti v případě, že učitel porušil pravidla a zásady hodnocení
V případě, že učitel svým hodnocením porušil pravidla a zásady hodnocení, je pravděpodobné, že zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka
požádá ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka.
Podmínky přezkoumání jsou následující:
Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Pokud by byl vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, může se zákonný zástupce s touto žádostí obrátit na krajský úřad
(§ 69 odst. 9 školského zákona).
Důsledkem žádosti o přezkoumání výsledků hodnocení žáka je konání
komisionálního přezkoušení
(§ 69 odst. 9 školského zákona).
e) Možnosti v případě, že učitel neporušil pravidla a zásady hodnocení
Nelze vyloučit, že učitel svým hodnocením
neporušil pravidla a zásady hodnocení.
Jinými slovy, je možné, že pravidla a zásady umožňují, aby byl žák hodnocen za celé pololetí na základě jedné známky. Pokud s touto zásadou zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nesouhlasí, pak může například prostřednictvím školské rady (která školní řád schvaluje)
iniciovat změnu školního řádu.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Pracovní situace

Komisionální zkouška žáka střední školy
Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Žákovská a studentská samospráva
Oznamovací povinnost podle zákona č. 359/1999 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb.
Přiznání svéprávnosti nezletilému dle nového občanského zákoníku
Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
Zdravotní způsobilost k tělesné výchově
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Darování antigenního testu škole
Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Zápisová turistika
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Jak reagovat na výzvy ohledně covidu-19, které ředitelé nalézají v datových a e-mailových schránkách
Mimoškolní akce školy – účastníci akce
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Žák v zahraničí
Problémy ve třídě
Výuka Aj