K "chytrozemím" můžeme směřovat poklusem nebo s berličkami

Vydáno: 10 minut čtení

Publikace Lucy Crehan Chytrozemě (2022) oprávněně budí zájem všech, kteří o vzdělávání přemýšlejí, vítají dostupná nová data, jejich interpretace a srovnávání, osvojují si evidence-based practice. Tedy jistě i ředitelů škol. Pro mě jsou autorčina zjištění z poznávání školství ve Finsku, Japonsku, Singapuru, Šanghaji a Kanadě inspirativní z několika hledisek.

K „chytrozemím“ můžeme směřovat poklusem nebo s berličkami
PaedDr.
Tomáš
Bouda
Centrum
1
. Jak zacházet s údaji o vzdělávání v jiných zemích
, jak důsledně vnímat kontext, klást si otázky a vyvozovat odpovědi na základě vlastní zkušenosti i důkazů. A to čtivě a s pokorou. „Úplně mě skepse neopouští nikdy – být o něčem v takhle složité oblasti přesvědčená příliš, je nebezpečné,“ sděluje autorka v poznámce. Setkávám se s námitkami, že několikatýdenní stáže mohou být nedostatečné, zkreslující. Mám osobní zkušenosti z týdenních stáží z mnoha evropských zemí, na které jsme vyjížděli s řediteli škol již od devadesátých let a které nás velmi obohacovaly; nepamatuji se na případ, že bychom svá poznání (netvrdím, že všestranná) později revidovali. Před výjezdem jsme ale prostudovali dostupné materiály k tématu, stáže jsme absolvovali v relevantních institucích (vedle škol šlo také o správní úřady, ba i ministerstva), s učiteli i řediteli jsme mohli i neformálně diskutovat a svá poznání a dojmy jsme bezprostředně i následně společně reflektovali, což považuji za zvlášť důležité.
Poctivé srovnávání vnímající kontext určitě nevede k povrchnímu přebírání a napodobování.
2. Naší pozornosti by neměla uniknout velmi
důležitá, avšak málo diskutovaná zjištění
. Autorka uvádí řadu faktů o tom, co vede k úspěšnému vzdělávání, k jeho požadované kvalitě (všude se ale o požadavcích na kvalitu diskutuje a v dobách rychlých a rozsáhlých společenských změn diskutovat bude). Zjištění často ale objevně v souvislostech potvrzují to, co již víme, někdy i realizujeme, viz např. Strategie vzdělávací politiky 2030+ (Strategie), výroční a tematické zprávy ČŠI, publikace
Co funguje ve třídě? Most mezi výzkumem a praxí
(Hendrick a Macpherson, 2019). Je toho hodně, co mě při opakovaném čtení knihy oslovilo, ale jako veterán správy školství a vzdělávání pedagogů zdůrazňuji, že:
*
Pro učitele je podstatná komplexní motivace
3.0: kompetentnost, autonomie, sounáležitost, jinde (Marek Herman) formulovaná jako mistrovství, autonomie a smysl, který ostatně autorka také přidává: „potřeba být součástí něčeho, co nás přesahuje.“
*
Státem koordinovaný a podporovaný výzkum
edukace
 
rychle a vstřícně dostupný pro učitele. Třeba prostřednictvím učebnic, metodických příruček, internetových zdrojů… Jak provádět výzkum, jak mu rozumět a využívat ho v praxi, to je třeba učit již v počátečním vzdělávání učitelů. Podstatou učitelství jsou teoreticky zdůvodňované praktické dovednosti, říkal prof. Maňák.
*
Všechny zásady a zásahy musí být v souladu,
navzájem se podporovat. To znamená uvědomit si, že
priorita
B nebude fungovat, jestli se někdy – současně,následně – nestane také prioritou A a C (simultánní podmíněnost). Například zavádění inkluze u nás je odstrašujícím příkladem.
*
Všechny děti mohou dosáhnout určité akademická úrovně určené národním kurikulem, což jim umožní, aby si v 16 letech zvolily některý ze stejně hodnotných směrů dalšího vzdělání.
Přijetí stejné hodnoty akademického i profesního vzdělání (i nematuritního) znamená kulturní změnu
, posun rozhodování o vzdělávání ve vyšším sekundárním stupni pak odpovídá sociálním i psychologickým poznatkům a je pro naše tradičně oddělené směry velmi žádoucí.
*
Kultura se může změnit
a změnit ji dokážou právě školy a školské systémy. Pravda, pokud o to usilují a s vědomím, že to bude nějakou dobu trvat.
Vnímat kontext nemusí bránit úvahám o jeho proměně.
3.
Systému správy školství
se autorka explicitně nevěnuje. Spíše na okraj zmiňuje, že úspěch reformy je povahou reformy dán jen částečně, zčásti záleží na tom, jak a kde se zavádí. Z mnoha autorkou uváděných souvislostí je zřejmé, že chytrozemě mají
kompetence
a odpovědnost mezi státní správou a samosprávou rozděleny tak, aby cílené rozvíjení kvality vzdělávání a jeho spravedlnosti bylo implementační strukturou když ne přímo řízeno, tak alespoň účinně podporováno. Mají tedy vždy nějaký kompetentní a odpovědný školský úřad (školskou radu) zřízenou samosprávou, provincií, státem. Cituji: „Ve všech zemích, které jsem na téhle cestě navštívila, se akontabilita škol chápe jako zodpovědnost, tedy každá ředitelka nebo ředitel odpovídá za chod své školy a
musí umět sami za sebe zodpovědět svému školskému úřadu, proč co dělají
.“ V ČR stát přímé
kompetence
k řízení obecních škol ztratil, obce je mají, ale nefunkčně.
Stačí si přečíst doporučení pro zřizovatele základních škol ve
Výroční zprávě ČŠI 2020/2021
:
*
Vést pravidelný dialog se školou o koncepčních záměrech a strategiích k jejich naplňování, výsledcích vlastního hodnocení a přijímaných opatřeních ke zvyšování kvality celkové činnosti školy.
*
Pro hodnocení školy zřizovatelem využít Kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v modifikaci pro základní vzdělávání… atd., celkem 10 doporučení.
Tato doporučení nemají v nepřípustně velké množině případů adresáta. Množinu konkretizuje Jakub Černý v
Řízení školy
10 a 11 (Obce s rozšířenou působností: Potenciální střední článek podpory): 92 % obcí zřizuje 70,4 % základních škol pro 44 % žáků a nemá buď žádné, nebo má jen zcela minimální kapacity určené pro správu školství! Samosprávy mohou vzhledem k své proměnlivosti, laickosti a přetíženosti potřebná doporučení ČŠI realizovat velmi omezeně, a to jak co do rozsahu, tak i co do udržitelnosti; rozhodně ne s potřebnou standardní kvalitou. S tou ovšem školství jako veřejná služba fungovat má. Ano, žádná z chytrozemí nemá tak fragmentovanou místní správu i síť škol. Kdyby jenom z chytrozemí – jak uvádí Strategie 2030+, ČR je zemí s nejvíce decentralizovaným řízením školství, resp. s nejvyšší mírou autonomie škol na světě. Zásadní skutečnost: malé školy s rozsáhlou právní subjektivitou v malých obcích bez kapacit pro správu škol. (Doporučuji poznání vývoje správy školství ve Franci.)
Musíme si toto srovnávání se správou úspěšných vzdělávacích systémů velmi silně připomínat, protože máme při implementaci reformních kroků, aktuálně třeba revize rámcových vzdělávacích programů, zásadní strukturální problém. Víme to, proto vážné úvahy i snahy o zřízení středních článků, toho obecného konceptu podpůrné struktury pro školy, jak je nazýván. Opíráme se o zahraniční zkušenosti a soustřeďujeme se (projektově, jak jinak) zejména na spolupracující místní iniciativy a samosprávy, studujeme tzv. vedení ze středu, úspěšné v občanském prostředí důvěry a kolektivní zodpovědnosti (M. Fullan, A. Hargreaves, M. Ainscow). Funkční střední články se však strukturují z kompetentních článků místních a ty jsme si v ČR nevytvořili. Uvažovaný střední článek bychom proto měli zároveň vytvářet i jako v nějaké míře (bude-li vůle, míra se najde) náhradu kompetencí obcí. Ano, jde o všechny ty požadavky formulované ČŠI, ale také o jmenování a odměňování ředitelů, klíčových aktérů implementace změn na místní úrovni, a to i zapojení rodičů. Může jít také o zaměstnavatelskou roli, když usilujeme o
fakultativní
právní subjektivitu škol. Připomínám, že
obligatorní
právní subjektivitu si vynutily školské odbory při zániku školských referátů okresních úřadů v r. 2002, protože jedinou další alternativou pro pedagogy bylo stát se zaměstnancem obcí. Přestože zaznívá stále hlasitěji, že máme velmi neefektivní veřejnou správu, především obecní, že by se její integrací dalo ušetřit cca 10 miliard, není tento pro správu školství nadějný proces politicky aktuální ani výhledový. Mohou tedy zmíněné
kompetence
a odpovědnost převzít obce s rozšířenou působností (přenesenou státní správou) nebo přímo stát v optimálním okresním měřítku. Případné nové finanční náklady by tvořily jen velmi malou část toho, co by stále podfinancované školství potřebovalo. Vím, mávám pro mnohé v naší antibyrokratické kultuře červeným šátkem, takže se odvolám k uznávaným autoritám: „Demokracie nemůže přežít bez byrokratů, kteří
poskytují státu stabilitu a kapacitu provádět úkony
.“
 
(Francis Fukuyama, Proměny života).
V souladu s tezemi Chytrozemě potřebujeme měnit i kulturu antibyrokratickou, budovat důvěru k úředníkům, což lze za současného stavu, kdy slib snížit počty úředníků spolehlivě zaručuje politikům přízeň voličů, velmi obtížně. Potřebujeme měnit správu školství, protože jsme decentralizovali neuváženě a pro implementaci vzdělávací politiky škodlivě. Decentralizační (devoluční) princip subsidiarity totiž počítá s nejnižší úrovní správy pouze tehdy, může-li být kompetentní.
Nemáme tedy problém pouze strukturální, ale systémový: standardně nefungující správu obecního školství. Snahy obejít tento problém vzděláváním (leadership ap.) a metodickou podporou ředitelů mohou být úspěšné jenčástečně – ředitelů je mnoho, stejně i jejich povinností, změny vzdělávání jsou naléhavé obsahem i rozsahem; my spoléháme na berličky. Navíc varování ČŠI (Tematická zpráva
Společné znaky vzdělávání v úspěšných středních školách s učebními obory
): „V kontextu důležitosti osoby ředitele však bylo opakovaně zaznamenáno vnímání hrozeb souvisejících s jeho případným odchodem,“ upozorňuje ČŠI na omezenou nahraditelnost úspěšných ředitelů, v obecním školství násobně.
Nejde při všech těch úvahách o prestiž, soutěž a moc, ale o naši budoucnost, na které se kompetentně spravované školství s
relevantní
vzdělávací nabídkou má významně podílet. Důležitost vzdělávání je obecně přijímána, leč pro dlouhodobost efektů je politiky snadno odkládána. Pozoruhodně v této souvislosti znovuobjevujeme J. A. Komenského (UNESCO) inspirujícího svým holistickým vnímáním světa a návrhy na jeho potřebnou proměnu v
Obecné poradě o nápravě věcí lidských
. Citují jej i autoři Strategie a já přidám poselství z
Pampedie
, který s myšlenkami
Chytrozemě
překvapivě souzní:„… aby vše, čemu jsou lidé učeni a čemu se učí, nebylo:
1.
něco roztříštěného a částečného, nýbrž něco jednotného a celostního;
2.
něco povrchního a zdánlivého, nýbrž něco pevného a skutečného;
3.
něco trpkého a nuceného, nýbrž něco mírného a lahodného, a proto trvalého.“
Pochopíme-li hloubku i naléhavost změn, které by měly vést k
relevantní 
vzdělávací nabídce, pochopíme i nutnost přerozdělení kompetencí ve správě školství.