Činnosti důležité pro základní a střední školy ve školním roce 2022/2023

Vydáno: 19 minut čtení

Článek je zaměřen na čtyři důležité činnosti základní a střední školy ve školním roce 2022/2023: prevenci školní neúspěšnosti, přijímání ke vzdělávání ve střední škole, vzdělávání cizinců a pedagogické vedení školy. Informace jsou určeny základním a středním školám bez ohledu na zřizovatele.

Činnosti důležité pro základní a střední školy ve školním roce 2022/2023
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
Poradenské služby ve školství
Výsledky vzdělávání žáků a prevence školní neúspěšnosti
Moment, který je v činnosti školy zřejmě „nejvíce vidět navenek“, jsou výsledky vzdělávání žáků. Současně představuje kritérium, kterým Česká školní inspekce (dále jen „ČŠI“) hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání v základních a středních školách1).
Na výsledky vzdělávání žáků logicky navazují aktivity zacílené na prevenci školní neúspěšnosti. Proč jsou důležité ve školním roce 2022/2023? Podle zjištění Českého statistického úřadu ve školním roce 2021/2022 opakovalo ročník8 204 žáků ZŠ. Je to nejvyšší počet žáků za posledních 10 let a jedná se o 4 999 žáků více než v předchozím školním roce2). Je zřejmé, že ve školním roce 2022/2023 se prevence školní neúspěšnosti stane prioritou mnoha škol a v každé z nich bude tento cíl zajištěn specifickým postupem.
Jako výchozí bod a inspirace k uchopení této činnosti mohou škole posloužit „podkritéria“ vyčleněná ČŠI v rámci kritéria „výsledky vzdělávání žáků“ pro základní vzdělávání a střední vzdělávání:
*
Škola soustavně získává informace o posunech výsledků každého žáka ve všech vzdělávacích oblastech a reaguje na ně vhodnými pedagogickými opatřeními
*
Výsledky vzdělávání žáků odpovídají očekávaným výsledkům podle vzdělávacích programů
*
Žáci jsou motivovaní k dosahování dobrých výsledků a projevují sociální a osobnostní
kompetence
a občanské hodnoty
*
Škola sleduje a vyhodnocuje úspěšnost žáků v průběhu, při ukončování vzdělávání a v dalším vzdělávání či profesní dráze a aktivně s výsledky pracuje v zájmu zkvalitnění vzdělávání
.3)
Dle § 7 odst. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, je dokumentem svým obsahem výslovně zacíleným na prevenci školní neúspěšnosti preventivní program školy.
Škola zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb ve škole, který zahrnuje popis a vymezení rozsahu činností pedagogických pracovníků uvedených
v odstavci 1,
preventivní program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti
[zdůrazněno autorkou], šikaně a dalším projevům rizikového chování.
Jak je uvedeno výše, postup každé školy zaměřený na prevenci školní neúspěšnosti bude specifický, a proto bude neopakovatelný i obsah preventivního programu každé jednotlivé školy. Z logiky věci však lze dovodit, že v preventivním programu škola vymezí:

Související dokumenty

Pracovní situace

2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Kalendář
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
Nástroje vlastního hodnocení
Plán vlastního hodnocení
Ukončení školního roku
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - červenec 2021
Plány činnosti - srpen 2021
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Novela maturitní vyhlášky
Začínající učitelé

Poradna

Přijetí cizince do základní školy
Nástup dětí do MŠ a ZŠ a pojištění ve školním roce 2023/2024
Jmenování ředitele
Problémy ve třídě
Odpolední vyučování 1. stupeň
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Vyhlášky

13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání