Zařazení ředitele školy do platové třídy

Vydáno: 4 minuty čtení

Zřizovatelé a někteří ředitelé škol obdrželi výzvu k zařazení ředitelů do nejvyšší možné platové třídy, a to v souvislosti s přechodem na financování založeném na PHmax. V zařazení ředitelů do platové třídy se legislativně nic nezměnilo. Pokud tedy danou činnost konáte v souladu s katalogem prací, máte právo požádat zřizovatele o zařazení do odpovídající platové třídy, pokud jste tak už neučinili ve chvíli, kdy skutečnost opravňující zařazení do vyšší platové třídy nastala, což by bylo logické a v souladu s právními předpisy. Jen pro úplnost uvádíme, že výkaz P 1c-01 se podává ke stavu k 30. 9. 2019 a data v něm budou podkladem pro stanovení výše přiřazených tarifů od 1.1. 2020. K zařazení do platových tříd podrobněji viz níže:

1. Zařazení ředitele základní a střední školy do 13. platové třídy

Řízení školy onlineŘeditel základní nebo střední školy je zařazen do 13. platové stupně na základě alespoň jednoho z následujících důvodů.

  1. Nejnáročnější vykonávanou prací ředitele školy je práce povolání „učitel“, která je dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění, zařazena do 13. platové třídy. K uvedeným pracím nejčastěji patří specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.
  2. Ředitel školy řídí výkon prací zařazených do 13. platové třídy (typicky zástupce ředitele, výchovného poradce).

Podle mého právního názoru je toto zařazení do platové třídy možné. Stejný názor je vyjádřen např. v materiálu MŠMT Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací (č.j.: MSMT-6440/2018-1, květen 2018).

2. Zařazení ředitele mateřské školy do 12. platové třídy

Ředitel mateřské školy, statutární orgán právnické osoby, v rámci tzv. nepřímé pedagogické činnosti vykonává činnosti, které mají zajistit řízení organizace jako celku. Z tohoto úhlu pohledu je lze podřadit pod práce povolání „„koordinační, projektový a programový pracovník“ vymezeného nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění.

V tomto ohledu může být nejnáročnější vykonávanou prací ředitele mateřské školy koordinace finančního, personálního, technického, provozního a organizačního rozvoje, případně rozvoje dalších oborů činnosti organizace.

Podle mého právního názoru je uvedené zařazení do platové třídy možné. Upozorňuji však, že na rozdíl od prací daného povolání (tj. povolání „koordinační, projektový a programový pracovník“) zařazených do 11. platové třídy, musí ředitel školy skutečně koordinovat „rozvoj“činnosti organizace (nepostačuje pouze „koordinace“).

3. Zařazení ředitele mateřské školy do 11. platové třídy

Řízení školy onlineŘeditel mateřské školy, statutární orgán právnické osoby, v rámci tzv. nepřímé pedagogické činnosti vykonává činnosti, které mají zajistit řízení organizace jako celku. Z tohoto úhlu pohledu je lze podřadit pod práce povolání „„koordinační, projektový a programový pracovník“ vymezeného nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění.

Lze předpokládat, že v tomto ohledu je nejnáročnější vykonávanou prací ředitele mateřské školy komplexní koordinace ekonomické, personální, technické, provozní, majetkové a organizační správy organizace, případně správy dalších oborů činnosti organizace.

Podle mého právního názoru je uvedené zařazení do platové třídy možné a odpovídá obsahu činnosti statutárního orgánu právnické osoby.

4. Potřebné vzdělání, zařazení do platové třídy a platového stupně

Jestliže ředitel školy nemá potřebné vzdělání dle § 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, je výjimečně zařazen do platové třídy až na dobu 4 roků, resp. na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení prokázal schopnost k výkonu požadované práce [viz § 3 odst. 4 písm. a) a b) nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění].

Dále se ředitelem dosažené vzdělání promítne do zařazení do platového stupně, tj. do odpočtů let praxe (viz § 4 odst. 7 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění).

 

Zdroj: Pro Řízení školy online PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.