Vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra v integraci (včetně návštěvy třídy)

Vydáno: 2 minuty čtení

Dvoudenní kurz pro pedagogy a asistenty pedagoga, kteří přímo pracují s dětmi s autismem či jinou poruchou autistického spektra, zejména s dětmi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem, které jsou integrovány v běžných základních a středních školách. Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky se specifickými projevy chování žáků s PAS, s potřebnou mírou podpory při jejich vzdělávání, s využitím specifických metod práce a začlenění žáků s PAS do kolektivu třídy.

Účastnící kurzu budou seznámeni s možnostmi inkluzivního vzdělávání v praxi, jejichž součástí je postavení pedagogického pracovníka v tomto procesu (role ředitele školy, učitele a asistenta pedagoga). Dále bude objasněna potřeba týmové práce jako základ pro úspěšnou integraci žáků s PAS (pedagog – asistent – rodič – poradenský pracovník). Účastníci budou seznámeni s principy metodiky strukturovaného učení a možnostmi jejich aplikace při vzdělávání žáků s PAS v hlavním vzdělávacím proudu. Rovněž tak budou seznámení s tvorbou a s případnou adaptací učebních materiálů a pomůcek, budou jim poskytnuty konkrétní návody na vytváření či vhodnou úpravu pracovních listů a dalších pomůcek. Nedílnou součástí kurzu jsou kazuistiky, příklady dobré praxe, praktické ukázky pomůcek a video ukázky a praktická část kurzu, která umožní účastníkům kurzu navštívit vybraná školská zařízení, hovořit s pracovníky školy, kteří mají již dlouhodobé zkušenosti s integrací žáků s PAS a nahlédnout do tříd, ve kterých jsou žáci s PAS integrovaní. Závěrečná beseda s pracovníky školy umožní odpovědět na dotazy účastníků kurzu.

Počet hodin: 14

Kurz je akreditován u MŠMT.

Přednášející:

PaedDr. Věra Čadilová – speciální pedagožka, ředitelka SPC APLA při Národním ústavu pro autismus

Termín konání: 19. – 20. 4. 2016

Místo konání: Praha

Cena semináře: 3200,- Kč

Více informací a možnost přihlášení na webových stránkách www.vzdelavani.apla.cz nebo na emailu andrsova@apla.cz, kde vám také rádi odpovíme na vaše dotazy.