Výstava „Historie školních budov" zahájena

Vydáno: 4 minuty čtení

Vývoj školních budov od tereziánských reforem po současnost představuje na nové výstavě s názvem „Historie školních budov. Od tereziánských reforem po současnost." Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Předmětem výstavy jsou budovy základních škol a jejich proměny v období od zavedení povinné školní docházky roku 1774 až po současnost. Výstava potrvá až do 31. 8. 2017.

Cílem výstavy je sledovat vývoj školních budov primárně s ohledem na organizaci školství a proměny obsahu výuky, tedy z pohledu dějin školství, nikoliv z hlediska uměleckohistorického. Z teritoriálního hlediska jsou sledovány budovy na území Českých zemí (tj. Čechy, Morava a Slezsko) v době existence Československa i na Slovensku. Zatímco výstava je založena převážně na prezentaci bohaté fotodokumentace ze sbírek Národního pedagogického muzea, podrobný rozbor všech předpisů, pedagogických a hygienických požadavků na školní budovy je obsahem stejnojmenné doprovodné publikace. Jelikož celkové zpracování tématu zatím v oblasti historie školství chybí, výstava – spolu s publikací – má ambici tento nedostatek nahradit.

Výstava má dvě tematické roviny. Hlavní linii tvoří vlastní předmět výstavy, tedy školní budovy. První částí je Od chaloupky k paláci (od vydání Všeobecného školního řádu v roce 1774 do vzniku Československa roku 1918), meziválečnému školství se věnuje část Tradice i moderna, vývoji školních budov po 2. světové válce do roku 1989 je věnována část Typizace a unifikace a období od roku 1989 nese název Rekonstrukce a nové funkce.

Druhou tematickou linii tvoří část souhrnně nazvaná Proměny školních prostor, kde návštěvník může zhlédnout vývoj vzhledu školních tříd, chodeb a šaten, tělocvičen, kabinetů, sboroven apod. Zvláštní místo je věnováno i otázce bydlení učitelů.

Výstavní panely jsou doplněny i trojrozměrnými předměty – papírovými modely školních budov, které Národní pedagogické muzeum získalo díky spolupráci se sdružením Papirovaarcheologie.cz, Muzeem papírových modelů v Polici nad Metují i soukromými sběrateli. U příležitosti výstavy vznikly i dvě nové vystřihovánky: První je model staré školy ve Staré Pace (roubená chalupa z roku 1790), druhou vystřihovánkou je model jakési „ideální“ školy - jako předloha v tomto případě sloužily tři reálné stavby, z nichž byly vybrány určité typické rysy. Tato vystřihovánka byla navržena tak, aby její sestavení bylo co nejjednodušší a návštěvníci si mohli model sami sestavit v rámci prohlídky výstavy (součástí výstavních prostor je i místnost poskytující zázemí pro tvoření). Vystřihovánka je k dispozici ve dvou provedeních: první je barevné, druhé pouze s vyznačenými obrysovými liniemi, takže dětem může zároveň sloužit jako omalovánka. K výstavě jsou k dispozici i pracovní listy.

Součástí výstavy jsou audionahrávky s úryvky slavnostních řečí pronesených u příležitosti otevírání nových školních budov i vzpomínkami učitelů z 19.–20. století na to, v jakých podmínkách vyučovali. Výstava je doplněna promítáním desetiminutové smyčky z dokumentárních filmů zachycujících školní vyučování na různých školách v době první republiky (zapůjčeno laskavostí Národního filmového archivu).

U příležitosti výstavy Národní pedagogické muzeum zprovozní webovou stránku npmk.cz/skolnibudovy, která bude ve spolupráci s veřejností postupně naplňována fotodokumentací školních budov po celé republice. Zájemci budou moct zasílat jak současné fotografie škol (ať už exteriérů či interiérů), tak historické snímky na mailovou adresu skolnibudovy@npmk.cz. Zaměstnanci muzea fotografie následně vloží do interaktivní mapy ČR, v níž budou moct návštěvníci webu vyhledávat a prohlížet budovy dle různých kritérií.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vystava-historie-skolnich-budov-od-terezianskych-reforem-po