Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy (Otevřený článek)

Vydáno: 17 minut čtení

Odložení nového způsobu financování regionálního školství o jeden rok přináší všem zainteresovaným subjektům příležitost se na tuto změnu ještě více připravit. To je dobrá zpráva především pro ty školy a školská zařízení, které v minulosti nepřikládaly výkaznictví dostatečný význam. Stále ve větší míře se totiž údaje předávané těmito subjekty stávají rozhodnými informacemi, na základě kterých jsou jim pak přidělovány konkrétní objemy finančních prostředků – a při novém způsobu financování bude tato jejich zodpovědnost ještě více umocněna. Jakých údajů bude tedy potřeba?

Cílem ministerstva bylo ve vztahu k novému způsobu financování (dále jen „NZF“) pokud možno neměnit strukturu údajů vykazovaných mateřskými školami, základními školami, středními školami, konzervatořemi a školními družinami (dále jen „školy“) a vystačit si co nejvíce s objemem dosud sdružovaných dat. V oblasti výkonových výkazů se tomuto cíli podařilo dostát téměř bezvýhradně, v případě výkazů z oblasti zaměstnanců a mzdových prostředků (PaM) pak došlo od školního roku 2017/2018 k rozšíření výkazu o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství o dva oddíly sledující rozsah pedagogické práce. NZF, který se týká pouze škol zřizovaných kraji, obcemi nebo svazky obcí, pracuje se dvěma základními normativními veličinami, a to tzv. PHmax (maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti, který může být škole financován) a PH školy (skutečný počet hodin přímé pedagogické činnosti odpovídající pedagogickým pracovníkům v zaměstnaneckém poměru se školou). V situaci, kdy bude PH školy nižší nebo roven PHmax, škola obdrží finanční prostředky na zajištění všech úvazků pedagogů souvisejících s tímto rozsahem pedagogické práce (tj. s rozsahem PH školy). V ostatních případech budou finanční prostředky kráceny v poměru PHmax a PH školy.

Řízení školy onlineProtože jsou pro určení výše PHmax zcela ultimativními údaje uvedené ve výkonových výkazech a pro stanovení výše PH školy údaje na výkazech PaM, je třeba věnovat dostatečnou pozornost jejich správnému vykázání.Plnění této povinnosti neznamená od školního roku 2018/2019 pro školy nárůst administrativní zátěže (pokud zanedbáme několik nově sledovaných charakteristik), protože tato povinnost je zde dlouhodobě, pouze ji některé školy, ať již vědomě, či nevědomě, obcházely a v důsledku předávaly sice logicky správná, ale organizaci školy neodpovídající data. Pro stanovení výše PHmax a PH školy je přitom věcná správnost dat kruciální – škola se tedy při nesprávném vykázání může dostat do situace, kdy jí finanční prostředky nebudou postačovat na pokrytí výuky nebo kdy získá finanční prostředky nad rámec skutečného nároku, což bude, resp. může případná kontrola hodnotit jako neoprávněné čerpání finančních prostředků. Obě situace tedy mohou mít na školu nepříznivý dopad. Kde je tedy možné najít všechny důležité informace a na co si dát při vykazování obzvláště pozor?

Předně je vhodné číst alespoň zběžně všechny metodiky a pokyny k vyplnění statistických výkazů. Zkušenost je taková, že jen málo škol si takovou metodiku či pokyn skutečně přečte a v průběhu sběru dat pak řeší s ministerstvem všechny dotazy telefonicky, v lepším případě e-mailem. Pracovníci ministerstva samozřejmě dotazy ochotně zodpovídají, přestože je jejich úlohou především kontrola údajů, které již školám schválil správní úřad (příslušný krajský úřad nebo úřad obce s rozšířenou působností), a tomuto účelu jsou nastaveny i personální kapacity ministerstva. Proto může být efektivnější než mnohdy čekat, zda se uvolní telefonní linka nebo přijde odpověď na e-mail, nahlédnout do metodiky, případně řešit záležitost s odpovídajícím správním úřadem, který má v tomto ohledu za kontrolu správnosti údajů předávaných školami odpovědnost (viz § 161c odst. 10 a 11 školského zákona). Všechny metodiky a pokyny nalezne škola na webových stránkách ministerstva v sekci Statistika školství (http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/regionalni-skolstvi-1).

V průběhu května a června probíhaly v jednotlivých krajích pro školy ministerské semináře s tematikou NZV a jednou z jejich součástí byly vždy i bloky věnované výkaznictví. Přehledné informace tak může škola nalézt v prezentacích, které byly k těmto seminářům zpracovány a jsou dostupné na webových stránkách ministerstva v sekci Reforma financování regionálního školství (http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/prezentace-k-reforme-financovani-regionalniho-skolstvi). Souhrn nejdůležitějších informací vztahujících se k PH školy a PHmax je pak uveden níže pro všechny školy zainteresované v NZF.

PH školy

Jak již bylo uvedeno výše, PH školy je určováno na základě údajů, které škola předává na výkazech PaM. Konkrétně se jedná o výkaz P1c o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství[1], kde škola v oddíle IVa uvádí všechny úvazky pedagogických pracovníků, a to v členění podle druhu činnosti školy, skupiny profesí, platového stupně, platové třídy a zdroje financování. Zdroj financování je od školního roku 2018/2019 nově sledovanou kategorií[2], která je nezbytná pro identifikaci těch úvazků, které vstupují do NZF [přičemž pro NZF je relevantní pouze zdroj financování s kódem 11, tedy pedagogický pracovník, který je ve stavu (není dlouhodobě nemocen) a je financován z prostředků kapitoly 333 (MŠMT), a to včetně prostředků státního rozpočtu účelově vázaných – tj. prostředků přidělených z kapitoly 333 (MŠMT) na konkrétní projekty a vyhlášené rozvojové a dotační programy ministerstva – a vyjma prostředků určených na podpůrná opatření a prostředků Evropského sociálního fondu (ESF)]. Současně platí, že do NZF vstupují pouze vybrané skupiny profesí pedagogických pracovníků, a to:

 • u mateřské školy učitel, vychovatel a speciální pedagog,
 • u základní školy učitel a speciální pedagog,
 • u střední školy učitel, učitel odborného výcviku, speciální pedagog a trenér,
 • u konzervatoře učitel a speciální pedagog,
 • u školní družiny vychovatel a pedagog volného času.

Speciální pedagog však vstupuje do NZF pouze tehdy, pokud zabezpečuje vzdělávání ve speciální třídě (třídě podle § 16 odst. 9), a to vzdělávání podle rámcového vzdělávacího programu, nikoli jako podpůrné opatření.

Řízení školy onlinePro všechny úvazky odpovídající výše uvedeným skupinám profesí pedagogických pracovníků a zdroji financování s kódem 11 jsou pak v oddíle IVb výkazu ve stejném členění (podle druhu činnosti školy, skupiny profesí, platového stupně a platové třídy) vykazovány související hodiny přímé pedagogické činnosti. Jinými slovy se zde za každého pedagogického pracovníka započítá průměrný týdenní rozsah jeho přímé pedagogické činnosti, která mu je stanovena ředitelem školy v souladu s nařízením vlády č. 75/2005 Sb. Je tedy vždy třeba u každého pedagogického pracovníka zohlednit případný odpočet hodin přímé pedagogické činnosti (vždy tak bude odpočítáno např. u ředitele školy). Pokud je úvazek pedagogického pracovníka krácen (například 0,5 v případě polovičního úvazku), krátí se ve stejném poměru i jeho počet hodin přímé pedagogické činnosti vycházející ze zmíněného nařízení vlády. Pokud jsou pedagogickému pracovníkovi stanoveny ředitelem školy v rozvrhu přespočetné hodiny (hodiny pevně stanovené nad rámec týdenního rozsahu daného nařízením vlády), nejsou tyto hodiny uvedeny v oddíle IVb, ale ve stejném členění v oddíle IVc výkazu. V oddíle IVc výkazu současně provádí škola i případný odpočet hodin věnovaných výuce zajišťující vzdělávání nad rozsah rámcového vzdělávacího programu (např. hodiny věnované výuce nepovinných předmětů) – údaje v tomto oddílu tak mohou ve výjimečných případech dosahovat záporných hodnot, a to v situaci, kdy je počet přespočetných hodin nižší než počet hodin věnovaných nepovinným předmětům.

Nesprávné vykázání výše přímé pedagogické činnosti bývá jednou z nejčastějších chyb, které se školy dopouštějí, je tedy třeba důsledně prostudovat a respektovat uvedené nařízení vlády, neboť součet všech hodin uvedených v oddíle IVb a IVc výkazu je pak výsledným PH školy (počítá se samozřejmě samostatně za mateřskou školu, základní školu, střední školu, konzervatoř a školní družinu).

PHmax

Určení PHmax vychází z vybraných údajů, které škola předává na výkonových výkazech (resp. v případě ZŠ, SŠ a konzervatoře z předávaných individuálních údajů ze školních matrik, které jsou základem pro generování sestav výkonových výkazů).

Oproti školnímu roku 2017/2018 dochází ve výkonovém výkaznictví (relevantnímu k NZF) k drobným změnám pouze u mateřských škol a školních družin. Mateřské školy budou v rámci výkazu S 1-01 o mateřské škole nově vykazovat dobu provozu odděleně pro každý relevantní typ provozu (tj. internátní, celodenní a polodenní) a při zpracování výkazu R 13-01 o ředitelství školy určovat, zda se jedná o takovou mateřskou školu, která je jedinou v dané obci. Školním družinám přibude vykazování počtu účastníků zapsaných do oddělení zřízených výhradně pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, kteří navštěvují 1. stupeň základní školy.

Jaké konkrétní údaje jsou tedy pro výpočet PHmax rozhodné?

 • Mateřská škola (výpočet se řídí vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání):

Výkaz S 1-01 o mateřské školeŘízení školy online

 • doba provozu (internátního, celodenního, polodenního) – záhlaví výkazu
 • počet tříd v daném provozu – oddíl III

Výkaz S 4-01 o mateřské-základní škole při zdravotnickém zařízení

 • počet tříd mateřské školy – oddíl III

Výpočty probíhají nad každým pracovištěm mateřské školy zvlášť a výsledné PHmax je dáno součtem PHmax za jednotlivá pracoviště mateřské školy podle výkazu S 1-01 a případně PHmax za jednotlivá pracoviště mateřské školy při zdravotnickém zařízení. Je třeba upozornit, že rozhodující bude i počet dětí v mateřské škole a informace, zda se jedná o jedinou mateřskou školu v obci – tyto údaje budou zapotřebí pro ověření splnění minimálního počtu dětí v dané mateřské škole.

 • Základní škola (výpočet se řídí nařízením vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky):

Výkaz M3 o základní škole

 • počet tříd, počet žáků celkem a počet žáků na 1. stupni – oddíl III
 • přehled tříd – kompletní údaje oddílu X
 • počet žáků plnících povinnou školní docházku v individuálním vzdělávání a vzdělávaných v zahraničí, vždy v jednotlivých ročnících / nezařazených – oddíl XIII

Tento výkaz je generován z individuálních údajů o žácích, které základní školy předávají ze svých matrik. Proto je nezbytné, aby měla škola žáka ve školní matrice správně zaevidovaného [s ohledem na NZF je třeba ohlídat zejména správné zařazení žáka do konkrétní třídy a jejího typu (běžná / podle § 16 odst. 9), ročníku a stupně a přiřadit mu správný kód oboru vzdělání, příznak vzdělávání (u vzdělávaných podle RVP ZŠ speciální), způsob plnění povinné školní docházky (u vzdělávaných podle § 38 nebo § 41 školského zákona), a vyučovací jazyk].

Výkaz S 4-01 o mateřské-základní škole při zdravotnickém zařízení

 • identifikace typu základní školy (při nemocnici, při dětské léčebně, při dětské ozdravovně nebo při dětské psychiatrické léčebně) – v záhlaví výkazu
 • průměrný počet žáků na jednotlivých stupních ZŠ za uplynulý školní rok – oddíl I
 • počet tříd a počet žáků na jednotlivých stupních ZŠ – oddíl III

Výkaz S 4c-01 o přípravné třídě o přípravném stupni základní školy speciální

 • celkový počet dětí a tříd v přípravném stupni / přípravné třídě – oddíl III

Výpočty probíhají nad všemi příslušnými pracovišti základní školy vždy souhrnně, nikoli tedy za každé pracoviště základní školy zvlášť, jako tomu bylo u mateřských škol. Výsledné PHmax základní školy je dáno součtem PHmax určeného ze struktury tříd na základě předaných individuálních údajů z matriky základní školy, PHmax za žáky vzdělávané podle § 38 a § 41 školského zákona, PHmax základní školy při zdravotnickém zařízení, PHmax přípravných tříd základní školy a PHmax přípravných stupňů základní školy speciální.

 • Střední škola (výpočet se řídí nařízením vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí):

Výkaz M8 o střední škole

 • přehled tříd – kompletní údaje oddílu X
 • celkový počet žáků plnících povinnou školní docházku v individuálním vzdělávání a vzdělávaných v zahraničí – oddíl XIII

Tento výkaz je generován z individuálních údajů o žácích, které střední školy předávají ze svých matrik. Proto je nezbytné, aby měla škola žáka ve školní matrice správně zaevidovaného [s ohledem na NZF je třeba ohlídat zejména správné zařazení žáka do konkrétní třídy a jejího typu (běžná / podle § 16 odst. 9) a ročníku a přiřadit mu správný kód formy, délky a druhu vzdělávání, stejně tak jako oboru vzdělání a způsobu plnění povinné školní docházky (u vzdělávaných podle § 38 nebo § 41 školského zákona]. Výpočty probíhají nad všemi příslušnými pracovišti střední školy vždy souhrnně, nikoli tedy za každé pracoviště zvlášť. Výsledné PHmax střední školy je dáno součtem PHmax určeného ze struktury tříd na základě předaných individuálních údajů z matriky střední školy a případných PHmax za žáky vzdělávané podle § 38 a § 41 školského zákona.

 • Konzervatoř (výpočet se řídí nařízením vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí):

Výkaz M9 o konzervatoři

 • počty žáků vzdělávajících se v jednotlivých ročnících v konkrétním oboru (v dané délce, druhu a formě vzdělávání) – kompletní údaje oddílu VII
 • celkový počet žáků plnících povinnou školní docházku v individuálním vzdělávání a vzdělávaných v zahraničí – oddíl XIII

Tento výkaz je generován z individuálních údajů o žácích, které konzervatoře předávají ze svých matrik. Proto je nezbytné, aby měla konzervatoř žáka ve školní matrice správně zaevidovaného [s ohledem na NZF je třeba ohlídat zejména správné zařazení žáka do konkrétního ročníku a přiřazení správného kódu formy, délky a druhu vzdělávání, stejně tak jako oboru vzdělání a způsobu plnění povinné školní docházky (u vzdělávaných podle § 38 nebo § 41 školského zákona)]. Výpočty probíhají nad všemi příslušnými pracovišti konzervatoře vždy souhrnně, nikoli tedy za každé pracoviště zvlášť. Výsledné PHmax konzervatoře je dáno součtem PHmax určeného pro jednotlivé obory v konkrétní formě vzdělávání a případných PHmax za žáky vzdělávané podle § 38 a § 41 školského zákona.

 • Školní družina (výpočet se řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání):

Výkaz Z 2-01 o školní družině – školním klubu

 • počet oddělení školní družiny – oddíl I

Výpočty probíhají nad všemi pracovišti školní družiny souhrnně a výsledné PHmax je dáno celkovým počtem oddělení. Zejména u školních družin je pak třeba upozornit na novou právní úpravu, která nyní zahrnuje i stanovení minimálního počtu účastníků školní družiny, který bude ověřován při výpočtech (pro něj jsou důležitými údaji i počty zapsaných účastníků v odděleních školní družiny, počty zapsaných účastníků v odděleních školní družiny pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 a vždy související počty zapsaných účastníků z 1. stupně základní školy).

Jak již bylo uvedeno, škola, jejíž hodnota PH školy bude menší nebo rovna PHmax, by se neměla dostat do problémů při zajištění finančního krytí všech úvazků pedagogů souvisejících s rozsahem vykázané pedagogické práce. Vykázané údaje musejí být samozřejmě v souladu se všemi právními předpisy, tento soulad bude při výpočtu a stanovení rozpočtu rovněž kontrolován (zejména minimální počty dětí a žáků na třídu, resp. účastníků na oddělení), v případě tzv. výjimkových škol pak bude PHmax kráceno.

Řízení školy onlineJak tedy vyplývá z výše uvedeného, samotný systém vykazování se skutečně téměř nemění, a neměl by tak žádnou školu zaskočit. Aby však měly školy jistotu, poskytne jim ministerstvo na začátku roku 2019, tedy po skončení a vyhodnocení podzimního sběru dat, zpětnou vazbu v podobě výsledných hodnot PHmax a PH školy určených z údajů předaných školami ke školnímu roku 2018/2019.

Další užitečné odkazy:

Zdroj: Pro časopis Řízení školy - říjen 2018 Ing. Václav Jelen, ředitel odboru školské statistiky, analýz a informační strategie[1] Údaje tohoto výkazu je možné předat jak jejich manuálním vyplněním, tak importem výstupů z (personálních) informačních systémů školy (pokud škola takovými systémy disponuje).

[2] Dosud sledovaná kategorie Počet let započitatelné praxe byla zrušena, aby nedocházelo ke zbytečnému navyšování administrativní zátěže.