Upřesnění výkladu Lex Ukrajina IV - pro školní rok 2023/2024

Vydáno: 4 minuty čtení

O novele jsme Vás již informovali, nyní předkládáme upřesnění výkladu ke školnímu roku 2023/2024.

V přiloženém dokumentu je zvýrazněno modře

- Ustanovení týkající se možné úpravy vzdělávacího obsahu je vhodné vztahovat na žáky, kteří jsou v adaptační fázi (vzdělávají se ve škole v ČR méně než 1 rok), u ostatních žáků je žádoucí, aby byli již vzděláváni od 1. 9. 2023 plně v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV). 

- Nároky na žáky, kteří již prošli adaptační fází, je potřeba postupně zvyšovat, aby neměli mezery ve vzdělávání a nekomplikoval se jim tak přechod do vyšších stupňů vzdělávání. 

- vzdělávací obsah Českého jazyka a literatury bude žákům přizpůsoben jejich možnostem.

- Nárok na bezplatnou jazykovou přípravu v rozsahu až 200 hodin určenou pro nově příchozí cizince je vázán na dobu plnění povinné školní docházky v ČR po dobu max. 12 měsíců. Žáci-cizinci v 1. ročníků ZŠ mají tedy nárok na tuto jazykovou přípravu vždy (bez ohledu na to, zda absolvovali jazykovou přípravu v mateřské škole či nikoliv). 

- U žáků vyšších ročníků záleží na tom, jak dlouho plní povinnou školní docházku v ČR. Většina cizinců, kteří přišli do ČR na jaře 2022, již bude bez nároku na tuto podporu. Je případně možné tyto cizince zařazovat do skupin pro jazykovou přípravu tzv. nenárokově, tzn. společně s nárokovými žáky, pokud je to pro ně nadále potřebné a pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy nárokových žáků. Tito žáci mohou být do skupiny zařazeni i do vyššího počtu než 10 žáků, což je nejvyšší počet ve skupině stanovený právním předpisem.

- S účinností od 1. 9. 2023 dochází k úpravě RVP ZV (Opatření ministra č.j. MSMT-12464/2023). Nově budou moci školy na 2. stupni ZŠ všem žákům cizincům nabízet místo dalšího cizího jazyka předmět „Cizí jazyk“ nebo „Češtinu jako druhý jazyk“. Lze využít Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání. V těchto případech se nejedná o podpůrné opatření, vzdělávací obsah se nahrazuje bez vytváření individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Pokud bude škola nabízet tento předmět, není zde stanoven minimální počet přihlášených žáků (nejde o volitelný předmět), financování přímě pedagogické práce škola řeší v rámci limitu PHmax.

- Rovněž je nově doporučeno nabízet Češtinu jako druhý jazyk v rámci disponibilní časové dotace jako volitelný předmět. Minimální počet přihlášených žáků pro volitelný předmět je 7 žáků. Zároveň je ale možné vytvářet skupiny žáků z různých ročníků. Financování pedagogické práce
v tomto předmětu je realizováno z limitu PHmax.

- Je rovněž vhodné pro výuku češtiny jako druhého jazyka využívat pedagogickou intervenci a k doučování finanční prostředky z Národního plánu obnovy. 

- střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři: Ustanovení týkající se možné úpravy vzdělávacího obsahu je vhodné vztahovat na žáky, kteří
jsou v adaptační fázi (kteří přišli do ČR v nedávné době nebo se vzdělávají ve škole v ČR méně než 1 rok), u ostatních žáků je žádoucí, aby byli již vzděláváni od 1. 9. 2023 plně v souladu s příslušným rámcovým vzdělávacím programem pro střední vzdělávání (RVP). 

- Nadále platí, že při hodnocení žáků je potřeba zohledňovat všechny souvislosti, které ovlivňují výkon žáka. Zároveň je však důležité připravit žáky i ve znalosti českého vyučovacího jazyka s ohledem na jeho potřebu při ukončování vzdělávání a vstupu do terciárního vzdělávání či do pracovního zařazení. 

Zdroj: MŠMT