Státní podpora sportu na období 2017-2019

Vydáno: 6 minut čtení

Vyhlášení státní podpory na období 2017-2019 (neinvestiční dotace)

Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017 - 2019 byly projednány poradou vedení MŠMT dne 1. listopadu 2016 pod č. j. MSMT 29154/2016-3. Jedná se o veřejné vyhlášení programů neinvestičního charakteru v oblasti sportu.

Zveřejněním programů se předkládají podmínky pro žadatele o státní dotaci v oblasti sportu z řad spolků působících v oblasti sportu.

Je třeba upozornit, že podání žádosti je prvním krokem v celém procesu realizace dotační podpory a nezakládá právní nárok na obdržení dotace.

Podobně jako tomu bylo v  roce 2016, je vyhlášeno celkem 10 programů s přesně specifikovaným obsahovým zaměřením.

Novinkou ale je, že tyto programy jsou vyhlášeny na období tří let, tj. na období 2017-2019. To ovšem stále znamená, že poskytnutí dotace je třeba vyúčtovat ke konci každého kalendářního roku.

Další novinkou je, že žádosti se budou podávat elektronicky pomocí nového portálu IS-SPORT.

Pro zařazení do dotačního řízení odboru sportu MŠMT je žadatel povinen se nejprve zaregistrovat v elektronickém systému IS-SPORT na adrese http://is-sport.msmt.cz. Po řádné registraci obdrží e-mail s uživatelským jménem a heslem.

Dále žadatel vyplní základní údaje ke spolku (tzv. profil spolku) a vloží relevantní přílohy týkající se spolku (viz níže). Dalším krokem je vložení žádosti
včetně povinných příloh. Přílohy se do elektronického systému vkládají jako dokumenty ve formátech DOC/DOCX, XLS/XLSX (případně ODT, ODS) nebo PDF.

Žádost se podává v elektronické, datové i v listinné podobě. Zaslání žádosti jinou formou (např. elektronickou poštou, na CD apod.) není možné. Po uzavření elektronické žádosti je nutné vyplněnou žádost vytisknout a v jednom vyhotovení zaslat pomocí datové schránky (ID datové schránky: vidaawt ) nebo doručit na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Listinná forma žádosti musí být opatřena podpisem statutárního orgánu žadatele. Obálka nebo datová zpráva se žádostí musí být označena slovy „Dotace  - ". Vedle pomlčky bude uvedeno číslo programu, do kterého spolek svůj projekt podává.

Elektronická forma žádosti (v systému IS-SPORT) musí obsahovat

 • vyplněný profil organizace včetně příloh, kterými jsou:
 • aktuální stanovy (Pozn. – platí i pro žadatele, které mají s MŠMT uzavřené Memorandum o dlouhodobé spolupráci), registrační název uvedený v žádosti o dotaci musí být shodný s názvem uvedeným ve stanovách,
 • potvrzení o vedení bankovního účtu (ne starší 3 měsíce),
 • výpis z veřejného rejstříku (ne starší 3 měsíce),
 • řádně schválenou výroční zprávu za předcházející rok. Výroční zpráva musí stručnou formou charakterizovat organizaci, její strukturu a činnost v předcházejícím roce a obsahovat rozvahu a výkaz zisku a ztráty resp. přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích.
 • vyplněnou žádost, která obsahuje i projekt (dle závazné osnovy, která je v IS-SPORT uvedena).
 • součástí žádosti je rozpis rozpočtu s ohledem na plánované aktivity.
 •  Listinná forma žádosti o dotaci musí obsahovat
 • žádost o dotaci, která automaticky obsahuje i projekt, vytištěnou ze systému IS-SPORT, opatřenou podpisem statutárního orgánu.

S ohledem na další technické zpracování musí být všechny části listinné formy žádosti jednoduše sešité (ne volné listy nebo kroužková vazba). 

Žádosti o poskytnutí dotace v programech č. I. – X. musí být vloženy a uzavřeny v systému IS-SPORT nejpozději dne 30. listopadu 2016. Poté je systém uzavřen.

V listinné podobě musí být žádost doručena poštou na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, Praha 1, 11812, nejpozději do 30. listopadu 2016. Pokud je písemná forma žádosti zasílána poštou, musí být na poštovním razítku uvedeno nejpozději datum 30. 11. 2016.

Na žádosti doručené po stanoveném termínu, na jinou adresu nebo s pozdějším poštovním razítkem nebude brán zřetel.

Vyhlášení státní podpory s termíny pro předkládání žádostí v jednotlivých kolech v průběhu let 2016/2019:

 • první (základní) kolo  - předkládání žádostí             do 30. listopadu 2016, 2017, 2018
 • druhé kolo                 - předkládání žádostí             do 30. června 2017, 2018, 2019
 • třetí kolo                   - předkládání žádostí             do 30. září 2017, 2018, 2019

Poznámka: Druhé a třetí kolo mohou být ukončeny s ohledem na stav finančního objemu rozpočtu v oblasti sportu.

Dotační programy I - X

Neinvesticni_dotacni_programy.pdf Neinvesticni_dotacni_programy.pdf (962,68 KB)

Příloha č. 1:Vzor_rozhodnuti.PDF Vzor_rozhodnuti.PDF (354,83 KB)       Vyuctovani.docx Vyuctovani.docx (16,97 KB)             Ucelova_urceni.PDF Ucelova_urceni.PDF (435,09 KB)

Příloha č. 2:Dodatek_k_Rozhodnuti.PDF Dodatek_k_Rozhodnuti.PDF (195,79 KB) 

Příloha č. 3:Financni_limity_na_vybaveni.PDF Financni_limity_na_vybaveni.PDF (90,71 KB)

Příloha č. 4:Akceptace_navrzene_vyse_dotace.docx Akceptace_navrzene_vyse_dotace.docx (14,71 KB)

Tabulky pro program I – pro rok 2017 (termín podání – samostatně a pouze elektronicky na adresu: reprezentace@msmt.cz do 30. listopadu 2016):

Tabulky pro program II – pro rok 2017 (termín podání – samostatně a pouze elektronicky na adresu: reprezentace@msmt.cz do 30. listopadu 2016):

Tabulka pro program IV – pro rok 2017:

Tabulka pro program VII – pro rok 2017 (termín podání – samostatně a pouze elektronicky na adresu: reprezentace@msmt.cz do 30. listopadu 2016):

Zdroj: http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019-1?lang=1&ref=m&source=email