Školy mohou chránit své žáky před mimořádnými událostmi pomocí moderního zabezpečení

Vydáno: 5 minut čtení

Během školního roku přebírají školy zodpovědnost za děti, které jim svěřujeme. Proto by každé školské zařízení mělo mít vypracovaný systém zabezpečení, který ochrání studenty a zaměstnance školy při mimořádných událostech.

 

Řízení školy onlineBezpečnostní rizika zahrnují například vniknutí cizí osoby do budovy školy, útok provedený zvenčí nebo zevnitř školy, umístění nebezpečné látky či předmětu ve škole nebo v její bezprostřední blízkosti, vandalismus či šikana. Pro všechny tyto případy musí mít škola zajištěn minimální standard bezpečnosti, který zahrnuje tři roviny:

  • Prevence předcházení mimořádným událostem – obsahuje zajištění technických opatření, poučení žáků a pracovníků, přípravu na mimořádné události formou nácviku, monitorování osob pohybujících se po budově školy a v poslední řadě i součinnost s bezpečnostními složkami.
  • Účinná a efektivní reakce při mimořádné události – což znamená snahu o minimalizování dopadu události na život a zdraví žáků a zaměstnanců.
  • Vyhodnocení mimořádné události a přijmutí adekvátních opatření – ta by měla zamezit opakování události ze stejných příčin.

Jakou roli hrají zabezpečovací systémy?

K tomu, aby škola adekvátně zabezpečila své prostory už dnes nestačí pouhá přítomnost vrátného či recepční. Zejména při zvýšeném pohybu studentů, rodičů i zaměstnanců na začátku a na konci vyučování je velmi obtížné sledovat pohyb osob po škole a kontrola u vstupu je bez elektronických systémů téměř nemožná. Proto je vhodné, aby škola měla instalované zabezpečovací systémy. Ty se rozdělují podle toho, jakou funkci ve škole plní.

Zabezpečení vstupu eliminuje vniknutí cizích osob

Pro jakékoli školské zařízení je prioritní zabezpečení vstupu do školy. Ten by měl být jen jeden. Ostatní vchody by měly být zabezpečeny a měly by sloužit pouze pro provozní pohyb nebo pro vstup zaměstnanců. Ke kontrole osob vstupujících do budovy dobře poslouží přístupové systémy ve formě přístupových čipů, karet, případně otisků prstu.

Řízení školy onlineAby se nestalo, že při průchodu žáků dojde ke vmísení nepovolané osoby, mohou být u vstupu nainstalovány i vstupní turnikety, které vpustí vždy pouze jednu konkrétní osobu. Samotný přístupový systém může být například naprogramován tak, aby čip umožnil přístup pouze v ranních a odpoledních hodinách a během vyučování zůstanou vstupní dveře zamčeny. Pokud by se chtěl někdo v této době dostat do školy nebo ze školy, musí projít kontrolou přes vrátnici. K tomu poslouží například dveřní interkomy s audio a video funkcemi. V součinnosti s omezením vstupů do škol musí být zároveň zajištěny bezpečné a funkční únikové východy.

Kamerový monitoring může odhalit krádeže i šikanu

Dalším užitečným zabezpečením jsou kamerové systémy monitorující pohyb osob po budově. Dnešní moderní IP kamery poskytují kvalitní obraz, se kterým se dají odhalit kapesní krádeže, šikana, pohyb nepovolaných osob nebo vandalismus uvnitř a vně budovy. Kamery musí být samozřejmě instalovány s ohledem na soukromí studentů.

Předcházení požárům a dalším rizikům

Během vyučování i po něm je důležité myslet i na ochranu zdraví všech osob v budově. K tomuto účelu se instalují elektronické požární systémy monitorující nejen vznik kouře, ale také únik vody nebo CO2.

Elektronické systémy hlídají i po vyučování

O vniknutí cizí osoby do školy může rovněž informovat elektronický zabezpečovací systém (EZS) pomocí soustavy čidel a detektorů pohybu. Ty mohou zaznamenat jak pohyb, tak například otevření dveří a oken nebo tříštění skla. Moderní elektronické systémy bývají napojeny na alarm a vyšlou signál o narušení na příslušné policejní oddělení nebo na pult centrální ochrany u pověřené bezpečnostní agentury. Součástí EZS mohou být i takzvaná SOS tlačítka napojená přímo na záchranné složky.

Fyzická ostraha jako preventivní opatření

Samotné bezpečnostní agentury rovněž u škol mohou provádět fyzickou ostrahu. Zejména v lokalitách, kde hrozí zvýšená kriminality a škola se potýká například s vandalismem, šikanou nebo krádežemi plní fyzická ostraha funkci preventivního dohledu a zasahuje v případech, které vedou k ohrožení bezpečnosti žáků či mají vliv na majetek školy. Ostraha rovněž může zajistit bezpečnost při sportovních nebo kulturních akcích pořádaných školou.

Oplocení a terén pozemku hraje také svou roli

Jistou úlohu při zabezpečení školy sehrávají i mechanické překážky, jako je obvodové oplocení, zámky, závory, mříže na oknech a dveřích. Rovněž vhodně upravený terén a zeleň na pozemku školy přispívá k lepší orientaci na venkovním prostoru, kdy se dá snadněji odhalit vniknutí cizích osob na pozemek. Samozřejmostí by mělo být funkční venkovní osvětlení.

Spolupráce je nejdůležitější

Při plánování bezpečnostních opatření by měly školy spolupracovat jak se zřizovatelem a školskou radou, tak se zákonnými zástupci, s policií i se složkami integrovaného záchranného systému. Velkou roli hraje povědomí samotných žáků, jak se chovat v rizikových situacích. Při vzdělávání dětí v této oblasti může sloužit například naučná brožura Červeného kříže na jejíž bezplatné distribuci do škol a školek spolupracuje i bezpečnostní agentura TOP security. Hlavním účelem brožury je seznámit děti s bezpečností v provozu, bezpečností o prázdninách, s první pomocí a dalšími tématy souvisejícími s bezpečným chováním.